Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Високорухливі ін’єкційні розчини на модифікованому в’яжучому для захисту транспортних споруд від водопритоку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Високорухливі ін’єкційні розчини на модифікованому в’яжучому для захисту транспортних споруд від водопритоку

Анотації 

Ульченко Т.В. Високорухливі ін’єкційні розчини на модифікованому в’яжучому для захисту транспортних споруд від водопритоку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ, 2006.

   У дисертації приведено теоретичне узагальнення і рішення практичної задачі, що є в розробці спеціальних розчинів підвищеної стійкості на модифікованій полімерній речовині для захисту транспортних споруд від водопритоку.
   Визначено вплив компонентів полімерного розчину на величину коефіцієнта лінійного температурного розширення. Введення в якості модифікатора 10% полісульфідного каучука як найбільш ефективного дозволяє знизити КЛТР наповненої полімерної матриці на 24...27% при введенні цементу і на 31...34% при введенні до складу композиції цементного пилу, що наближає значення КЛТР алкілрезорцинової композиції до аналогічних значень бетону відновлюваної споруди.
   Результати досліджень підтвердили доцільність введення до складу полімерного розчину в якості наповнювача цементного пилу, оскільки умови тверднення практично не чинять негативного впливу на формування міцної структури наповненої полімерної матриці ремонтних розчинів. Це визначає можливість використання розчинів на основі алкілрезорцину для ремонтно-відбудовних робіт на спорудах незалежно від ступеня їх обводненості.
   При дослідженні адгезійної міцності полімерного розчину на основі алкілрезорцину встановлено, що руйнування зразків відбувається по бетону або носить змішаний характер. Руйнування зразків, викликаного відшаруванням полімерного розчину від бетону в зоні їхнього контакту, не відзначалося. адгезійна міцність контактного шару на обробленій поверхні бетонних зразків на 7...12% вище міцності адгезії полімерного розчину з природною бетонною поверхнею. При дослідах руйнування зразків відбувалося не по замоноліченій тріщині, а по новій поверхні в бетоні.
   Мікроскопічними дослідженнями наповненого алкілрезорцинового розчину встановлено формування однорідної фібрилярної структури з високим ступенем щільності незалежно від умов отвердження, що сприяє підвищенню міцнісних властивостей матеріалу. У процесі отвердження полімерного розчину йдуть процеси зменшення розмірів крупнокристалічних новоутворень і розгортання глобул з переводом їх у лінійну будову.
   Розроблена технологія ґрунтується на застосуванні полімерних композицій, особливістю яких є хімічна взаємодія з бетоном відновлюваного елемента споруди з формуванням у місцях контакту структурних зв'язків, що забезпечує відновлення експлуатаційних характеристик споруди і захист від впливу вологого середовища.
   Ключові слова: алкілрезорцин, полімерний модифікатор, наповнювач, ін’єктування, захист від водопритоку.

Ульченко Т.В. Высокоподвижные инъекционные растворы на модифицированном вяжущем для защиты транспортных сооружений от водопритока. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – строительные материалы и изделия. – Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, г. Днепропетровск, 2006.

   В диссертации приведено теоретическое обобщение и решение практической задачи, состоящей в разработке специальных растворов повышенной стойкости на модифицированном полимерном связующем для защиты транспортных сооружений от водопритока.
   Определено влияние компонентов полимерного раствора на величину коэффициента линейного температурного расширения. Введение в качестве модификатора 10% полисульфидного каучука, как наиболее эффективного, позволяет снизить КЛТР наполненной полимерной матрицы на 24…27% при введении цемента и на 31…34% при введении в состав композиции цементной пыли, что приближает значения КЛТР алкилрезорциновой композиции к аналогичным значениям бетона восстанавливаемого сооружения.
   На основании качественного анализа реакций полимерной матрицы раствора на внешние нагрузки установлено, что ее прочность предопределяется прочностью связей в кристаллических решетках и плотностью их упаковки в занимаемом объеме, упругостью и прочностью контактов между структурными составляющими, количеством и сечением пор (дефектов), а также восстанавливающей силой, возникающей под действием внешней нагрузки вследствие релаксационных колебаний и сдвигов микро- и макроструктурных элементов. В результате этого повышается однородность и прочность инъекционного раствора.
   Результаты исследований подтвердили целесообразность введения в состав полимерного раствора в качестве наполнителя цементной пыли, поскольку условия твердения практически не оказывают отрицательного влияния на формирование прочной структуры наполненной полимерной матрицы ремонтных растворов. Это определяет возможность использования растворов на основе алкилрезорцина для ремонтно-восстановительных работ на сооружениях независимо от степени их обводненности.
   При исследовании адгезионной прочности полимерного раствора на основе алкилрезорцина установлено, что разрушение образцов происходит по бетону или носит смешанный характер. Разрушения образцов, вызванного отслоением полимерного раствора от бетона в зоне их контакта, не отмечалось. адгезионная прочность контактного слоя на обработанной поверхности бетонных образцов на 7…12% выше прочности адгезии полимерного раствора с естественной бетонной поверхностью. При испытаниях разрушение образцов происходило не по омоноличенной трещине, а по новой поверхности в бетоне.
   При введении в состав полимерного раствора 15% цемента в качестве наполнителя наибольшая адгезионная прочность характерна раствору на смешанном песке средней крупности, причем снижение прочности при сдвиге в течение 100 циклов изменения температуры составило всего 4,2%, тогда как снижение адгезии раствора на мелком песке при 100 циклических изменениях температуры составило 23,9%. При введении в состав раствора цементной пыли в качестве наполнителя адгезионная прочность повышается (снижение прочности при сдвиге при 150 циклах составило 8,6%). Полученный эффект объясняется особенностями структуры контактного слоя полимерного раствора с цементной пылью на песке средней крупности.
   Микроскопическими исследованиями наполненного алкилрезорцинового раствора установлено формирование однородной фибриллярной структуры с высокой степенью плотности независимо от условий отверждения, что способствует повышению прочностных свойств материала. В процессе отверждения полимерного раствора идут процессы уменьшения размеров крупнокристаллических образований и разворачивания глобул с переводом их в линейное строение.
   Несущая способность восстановленных образцов незначительно зависит от исходной прочности бетона, т.е. образцы с низкой (20 МПа) и высокой (30 МПа) исходной прочностью при повторном испытании выдержали практически одинаковый уровень разрушающей нагрузки. Это объясняется тем, что при повторном испытании в работу включается уже не весь бетон, а лишь приповерхностные слои берегов трещин. По этой причине общая несущая способность образца больше определяется адгезионной прочностью полимерного раствора, чем когезионной прочностью бетона.
   Разработанная технология основывается на применении полимерных композиций, особенностью которых является химическое взаимодействие с бетоном восстанавливаемого элемента сооружения с формированием в местах контакта структурных связей, что обеспечивает восстановление эксплуатационных характеристик сооружения и защиту от воздействия влажной среды.
   Ключевые слова: алкилрезорцин, полимерный модификатор, наполнитель, инъектирование, защита от водопритока.

Ulchenko T.V. The high mobility injection solutions on modified binding for protection of transport constructions from water production. – Typescript.

The dissertation for competition of a degree of candidate of technical sciences. Speciality 05.23.05 – building materials and products. – Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnepropetrovsk, 2006.

   Theoretical generalization and solving the practical problem, consisting in developing special solutions of enhanced stability on modified polymeric binding agents for protection of transport constructions from water production is brought in the dissertation.
   The influence of components of polymeric mortars on the value of the coefficient of linear expansion (CLE) is determined. Adding 10% polysulfide rubber as the most effective modifier allows reducing the CLE of pervaded polymeric matrix on 24-27% when entering cement and on 31-34% when entering cement dust in the composition approaching the CLE of alkylresorcinol composition to the similar values of the CLE of concrete of the restored construction.
   On the basis of qualitative analysis of response of polymeric matrix solution to outside forces it is determined that the strength of the matrix depends on the strength of the links in crystal lattice, its packing density, elasticity and strength of contacts among structural components, quantity and shapes of pours, as well as restoring forces occurring under outside load as a result of relaxation fluctuations and micro- and macro element shears. This results in increasing homogeneity and strength of injection solution.
   The investigation results confirm advisability of entering cement dust as filler into polymeric solution because the hardening conditions don’t have negative influence on forming strong structure of complete polymeric matrix of repairing mortars. This finds possibility of using the solutions on alkyl resorcinol basis for repairing structures independently of water production rate.
   During investigation of adhesion strength of polymeric solution on the basis of alkylresorcinol it is found that destruction of samples take places in concrete or has mixed type. The destructions of the samples caused by delamination of polymeric solution from concrete in contact zone are not registered. The adhesion strength of the contact layer on the treated surface of the concrete samples is 7…12% higher than the adhesion strength of polymeric solution with natural concrete surface. During tests the destruction of the samples was on new concrete surface and not along the repaired crack.
   When entering 15% of cement as filler in polymeric composition the highest adhesive strength has mortars with mixed medium size sand, the reduction of shearing strength after 100 cycles of temperature change was only 4,2% whereas the reduction of adhesion strength of mortar with fine sand after 100 cycles of temperature change was 23,9%. After entering cement dust as filler into the mortar the adhesive strength raised (the reduction of shearing strength after 150 cycles was 8,6%). The given effect can be explained by special structure of contact layer of polymeric solution with cement dust and medium size sand.
   Microscopical investigations of filled alkylresorcinol solution showed forming uniform fibrillar structure of high density regardless of hardening conditions which promote increasing material strength features. During hardening polymeric solution the processes of decreasing sizes of macrocrystalline formations and turning the globules and moving them to linear structure are developed.
   The bearing capacity of repaired samples slightly depends on starting strength of concrete, that is samples with low (20MPa) and high (30 MPa) starting strength after repairing showed practically the same level of breaking load. This can be explained by the fact that during the second test not all the concrete is involved in work but only the surface layers of crack sides. That is why the total bearing capacity more depends on adhesion strength of polymeric solution than cohesive strength of concrete.
   The developed technology is based on using polymeric compositions which peculiar properties are chemical reactions with concrete of restored element and forming the structural links in contact zones that provide recovery of operational functionality of construction and protection from wet environment influence.
   Keywords: alkylresorcinol, polymeric modifier, filler, injection, water production protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Високорухливі ін’єкційні розчини на модифікованому в’яжучому для захисту транспортних споруд від водопритоку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net