Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Динамічне гасіння коливань мостових кранів із використанням хвильових ланцюгових передач
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Динамічне гасіння коливань мостових кранів із використанням хвильових ланцюгових передач

Анотації 

Дорохов М.Ю. Динамічне гасіння коливань мостових кранів із використанням хвильових ланцюгових передач. Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 - „Піднімально-транспортні машини”. - Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ, 2007.

   Захист відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради К64.108.02 в Українській інженерно-педагогічній академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.
   Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної задачі - підвищенню технічного рівня мостових кранів на основі розробки нової конструкції механізмів підйому вантажу із керованим динамічним погашувачем коливань на основі хвильової ланцюгової передачі та встановлення закономірностей його взаємодії із металоконструкцією, що дозволяє зменшити коефіцієнт динаміки.
   Вперше встановлена область взаємодії динамічного погашувача коливань на основі хвильової ланцюгової передачі із металоконструкцією мостового крана при несталому русі.
   Реалізація запропонованої конструкції надасть можливість зменшити коефіцієнт динаміки кранового моста практично до 1,1, що дозволить збільшити термін його експлуатації в середньому на 15…18%, або зменшити його масу на 10…12%.
   Використання хвильової ланцюгової передачі також із зменшенням коефіцієнту динаміки значно розширює технологічні можливості мостового крана, наприклад, можливо його використання в якості монтажного обладнання у зв’язку із високою точністю позиціювання при використанні тільки привода с хвильовим ланцюговим редуктором.
   Одним із перспективних напрямків підвищення надійності кранів є розробка динамічних способів гашення коливань металоконструкції, суть яких є в зміні співвідношення між власною частотою системи та частотою збурюючої сили. Аналіз стану питання показує, що принципову у схему механізма підйому вантажу можливо введення нового елемента - хвильової ланцюгової передачі, яка дозволяє отримувати циклічний рух виконавчого органа із заданими параметрами.
   Вперше запропонована та розроблена конструктивна схема механізма підйому вантажу мостового крана із динамічним погашувачем коливань на основі хвильової ланцюгової передачі. Гашення коливань металоконструкції досягається при вмиканні приводу піднімального механізма із хвильовим ланцюговим редуктором при виконанні операцій основним приводом в перехідні періоди роботи механізма (пуск - гальмування) за рахунок періодичної дії на систему „вантаж - канат - привід” з боку хвильової ланцюгової передачі. Термін впливу є керованим і залежить від параметрів хвильової ланцюгової передачі. Таке рішення науково-технічної задачі дозволило зменшити коефіцієнт динаміки крана на 15...20%, що позитивно впливає на працездатність металоконструкції.
   Вперше розроблені узагальнені математичні моделі мостового крана із динамічним погашувачем коливань для випадків підйому-опускання вантажу.
   Розроблено пакет прикладних комп’ютерних програм для дослідження мостового крана с динамічним погашувачем коливань на основі хвильової ланцюгової передачі. Отримано, що для зменшення коефіцієнту динаміки металоконструкції досить однієї короткочасної дії збурюючої сили, що відповідає повороту водила на кут 180°.
   Для експериментальної перевірки математичних моделей та результатів теоретичних досліджень на основі теорії моделювання і подібності автором самостійно розроблено та виготовлено експериментальну установку, для чого було визначено основні параметри процесу взаємодії динамічного гасителя коливань і механізму підйому вантажу із металоконструкцією, та проведено серію досліджень, які підтвердили достовірність розробленої математичних моделей. Похибка при цьому не перевищила 12 %, що дозволяє рекомендувати використання запропонованої схеми при проектування та реконструкції мостових кранів загального призначення із вантажопідйомністю до 250 т.
   Запропоновано конструктивне рішення механізму підйому вантажу із системою автоматичного керування динамічним погашувачем коливань, що позволяє управляти динамічним станом системи при збільшенні навантаження на металоконструкцію, а також методика його налагодження в залежності від положення візка відносно кранового моста, висоти підйому та маси вантажу.
   Ключові слова: коефіцієнт динаміки мостового крана; хвильова ланцюгова передача; динамічний погашувач коливань.

Дорохов Н.Ю. Динамическое гашение колебаний мостовых кранов с применением волновых цепных передач. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.05 - “Подъемно-транспортные машины”. - Донбасская государственная машиностроительная академия, Краматорск, 2007.

   Защита состоится на заседании специализированного ученого совета К64.108.02 в Украинской инженерно-педагогической академии по адресу: 61003, г. Харьков, ул. Университетская, 16.
   В диссертационной работе получено новое решение актуальной научно-технической задачи повышения технического уровня мостовых кранов путем разработки конструкции механизма подъема груза с управляемым динамическим гасителем колебаний на основе волновой цепной передачи и установления закономерностей его взаимодействия с металлоконструкцией, что позволяет снизить коэффициент динамики.
   Впервые установлена область взаимодействия динамического гасителя колебаний на основе волновой цепной передачи с металлоконструкцией мостового крана при неустановившемся движении.
   Применение волновой цепной передачи наряду со снижением коэффициента динамики практически до 1,1 дает значительное расширение технологических возможностей мостового крана, например, его использование в качестве монтажного оборудования в связи с высокой точностью позиционирования при включении только привода с волновым цепным редуктором.
   Впервые предложена и разработана конструктивная схема механизма подъема груза мостового крана с динамическим гасителем колебаний на основе волновой цепной передачи. Гашение колебаний металлоконструкции достигается при включении привода подъемного механизма с волновым цепным редуктором при осуществлении операций подъема или опускания груза основным механизмом.
   Впервые разработана обобщенная математическая модель мостового крана с динамическим гасителем колебаний на основе волновой цепной передачи для случаев подъема-опускания груза.
   Самостоятельно разработана и изготовлена физическая модель мостового крана для исследования влияния динамического гасителя колебаний на основе волновой цепной передачи на металлоконструкцию.
   Экспериментально выполненая проверка дает основание рекомендовать использование предложенного способа динамического гашения колебаний при проектировании и реконструкции мостовых кранов общего назначения грузоподъемностью до 250т.

Dorokhov N.JU. Decrease of factor of dynamics of the bridge crane application dynamic extinguisher of fluctuations on the basis of wave chain transfer to the mechanism of lifting of loads. The manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of Cand.Tech.Sci. on a speciality 05.05.05 - " Hoisting-and-transport machines ". - the Donbass state machine-building academy, Kramatorsk, 2007.

   In dissertational work the new decision of an actual scientific and technical problem of increase of a technological level of bridge cranes by development of a design of the mechanism of lifting of loads with dynamic extinguish er of fluctuations on the basis of wave chain transfer and an establishment of laws of its interaction with metal construction of the crane’s bridge, bridge cranes providing rational dynamic parameters with flight 35 m and height of lifting of loads to 20 m. is received.
   The constructive scheme of the loads lifting mechanism of the bridge crane with dynamic extinguisher of fluctuations into which the new element - the wave chain transfer for the first time is entered is developed, allowing to receive cyclic movement with the set parameters, and function of dynamic weight is carried out with weight of a cargo.Mathematical models dynamic extinguish er of fluctuations are received at lifting of loads from the basis and from weight. It is theoretically proved, that use of the offered design gives increase in service life metal construction on 18 %, or reduction of weight of the bridge by 12 %.
   Experimental check of theoretical positions on specially created installation has proved mathematical models dynamic extinguisher of fluctuations.
   Keywords: factor of dynamics of the bridge crane; a wave chain reducer; dynamic extinguisher of fluctuations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Динамічне гасіння коливань мостових кранів із використанням хвильових ланцюгових передач

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net