Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Аеродинамічна компоновка арочного крила з повітряним гвинтом
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аеродинамічна компоновка арочного крила з повітряним гвинтом

Анотації 

Корнієнко А.П. Аеродинамічна компоновка арочного крила з повітряним гвинтом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.01 – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів. – Національний авіаційний університет, м. Київ, 2007 р.

   Дисертаційні дослідження присвячені визначенню основних закономірностей інтерференційного впливу арочного крила і повітряного гвинта, розробці практичних рекомендацій щодо місця розташування повітряного гвинта в каналі арочного крила, при якому спостерігається максимальний приріст несучих властивостей комбінації "арочне крило – повітряний гвинт".
   В дисертаційній роботі представлені результати фізичного моделювання обтікання арочного крила з повітряним гвинтом в аеродинамічній трубі. Результати такого моделювання, проведеного з візуалізацією течії на поверхні арочного крила, підтвердили безвідривний характер обтікання комбінації "арочне крило – повітряний гвинт" до великих кутів атаки. Це стало підставою для застосування, при проведенні параметричних досліджень, методів обчислювальної аерогідродинаміки, які базуються на використанні моделі ідеальної рідини. В якості таких методів було обрано: метод дискретних вихорів, що добре себе зарекомендував для моделювання обтікання тонких несучих поверхонь із фіксованими лініями сходу вихрової пелени, та панельний метод Моріно - для моделювання обтікання тілесних компоновок, у їх апробованих алгоритмічних реалізаціях методики розрахунку.
   Результати проведених параметричних досліджень з оцінки впливу місця розташування повітряного гвинта в каналі арочного крила на протікання аеродинамічних характеристик такого роду комбінації свідчать про наявність досить складної аеродинамічної інтерференції гвинта і несучої поверхні літального апарата. При цьому отримані залежності аеродинамічної якості комбінації та тягових характеристик повітряного гвинта від місця розташування гвинта в каналі крила мають ряд чітких екстремумів, наявність яких в обов'язковому порядку повинна враховуватись при проектуванні літаків з арочним крилом.
   Ключові слова: арочне крило, повітряний гвинт, аеродинамічні характеристики, експеримент, візуалізація картини обтікання, інтерференція, метод збурених потенціалів, метод дискретних вихорів.

Корниенко А.П. Аэродинамическая компоновка арочного крыла с воздушным винтом. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.07.01 – аэродинамика и газодинамика летательных аппаратов. – Национальный авиационный университет, г. Киев, 2007 г.

   Диссертационные исследования посвящены определению основных закономерностей интерференционного влияния арочного крыла и воздушного винта в аэродинамической компоновке "арочное крыло – воздушный винт" и разработке практических рекомендаций относительно места расположения воздушного винта в канале арочного крыла, при котором наблюдается максимальное приращение несущих свойств данной компоновки.
   В диссертационной работе представлены результаты физического моделирования обтекания изолированного арочного крыла и арочного крыла с воздушным винтом в аэродинамической трубе. Результаты такого моделирования, проведенного с визуализацией течения на поверхности арочного крыла, при помощи метода "шелковинок", подтвердили безотрывный характер обтекания комбинации "арочное крыло – воздушный винт" до больших углов атаки. Это послужило основанием для применения, при проведении параметрических исследований, методов вычислительной аэрогидродинамики, основанных на использовании модели идеальной жидкости. В качестве таких методов были выбраны: метод дискретных вихрей - для моделирования обтекания тонких несущих поверхностей и панельный метод Морино – для моделирования обтекания компоновок конечной толщины, а также синтез этих методов, сочетающий высокую точность получения распределенных и суммарных аэродинамических характеристик на основе применения панельного метода Морино с вычислительной эффективностью и точностью определения положения вихревой пелены на основе метода дискретных вихрей в их апробированных алгоритмических реализациях методики расчета.
   Результаты проведенных параметрических исследований по оценке влияния места расположения воздушного винта в канале арочного крыла на протекание аэродинамических характеристик такого рода комбинации свидетельствуют о наличии достаточно сложной аэродинамической интерференции винта и несущей поверхности летательного аппарата. При этом полученные зависимости аэродинамического качества комбинации и тяговых характеристик воздушного винта от места расположения винта в канале крыла имеют ряд четко проявляющихся экстремумов, наличие которых в обязательном порядке должно учитываться при проектировании самолетов с арочным крылом.
   Ключевые слова: арочное крыло, воздушный винт, аэродинамические характеристики, эксперимент, визуализация картины обтекания, интерференция, метод возмущенных потенциалов, метод дискретных вихрей.

Kornienko A.P. Aerodynamic compound of the arched wing with propeller. - Manuscript.

Dissertation on competition of graduate degree of candidate of engineering sciences on specialty 05.07.01 – aerodynamics and gaseous dynamics of aircraft. – National Aviation University, Kiev, 2007.

   This dissertation's research is devoted to determining the basic interference laws of an arched wing and propeller and to the development of practical recommendations about the position of the propeller in the arched wing channel when the properties of a given dynamic architecture are maximally increased.
   Results of wind-channel experiment of the isolated arched wing and “propeller-arched wing” compound streamline are presented in dissertation research. Obtained experiment results with flow visualization of the arched wing surface, with the help of the “silk threads” visualization method, have confirmed the non-separable character of “arched wing-propeller” compound streamline up to large attack angle. During conducted parametric researches it served as a ground for application of methods of fluid-dynamics calculation, based on usage of inviscid fluid model. The following methods were chosen: the discrete vortices method was used for the streamline calculation of thin airfoils and the Morino's panel method was applied for the bodies' combination streamline calculation as well as synthesis of these methods combining high precision. Of the distributed and integral aerodynamic features acquiring by Morino's panel method, with calculating efficiency and precision of vortex sheet position determination based on the discrete vortices method and its probed algorithmic realizations of the way of calculation.
   Results of parametric research evaluating the influence of change of propeller position in the arched wing channel onto aerodynamic characteristics of such combination testify about the difficulty of aerodynamic interference between propeller and airfoils. Obtained dependences of aerodynamic quality of combination and propeller thrust characteristics from the propeller positioning in the wing channel have a few extreme which is clearly determined. The extremum presence must be hardly taken into account for designing of airplanes with the arched wing.
   Keywords: arched wing, propeller, aerodynamic characteristics, experiment, flow visualization, interference, perturbed potential method, method of discrete vortices.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аеродинамічна компоновка арочного крила з повітряним гвинтом

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net