Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Колісно-моторний блок з опорно-осьовою підвіскою асинхронного тягового двигуна для електровозу з конструкційною швидкістю 160 км/год
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Колісно-моторний блок з опорно-осьовою підвіскою асинхронного тягового двигуна для електровозу з конструкційною швидкістю 160 км/год

Анотації 

Крівякін Г.В. Колісно-моторний блок з опорно-осьовою підвіскою асинхронного тягового двигуна для електровозу з конструкційною швидкістю 160 км/год. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.22.09. – електротранспорт. – Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. – Харків, 2007.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу динамічних процесів в тяговій передачі, що викликані взаємодією з нерівностями верхньої будови колії, на процес електромеханічного перетворення енергії в асинхронному тяговому двигуні.
   Створений програмно-алгоритмічний комплекс, що дозволяє досліджувати динаміку колісно-моторного блоку при вертикальних коливаннях візка і колісної пари, а також наявності моменту тертя від контакту гребеня колеса з бічною поверхнею рейки в поєднанні з електромеханічними процесами в тяговому електроприводі. Цей комплекс також дає можливість віртуально одержувати тягові і струмові характеристики сучасних електровозів з асинхронними двигунами.
   Встановлено, що визначальний вплив на динамічні процеси, як в механічній частині приводу, так і в системі електромеханічного перетворення енергії надають вертикальні коливання візка і колісної пари, причому з двох типів нерівностей (хвилеподібні періодичні та імпульсні одиничні) найбільш істотно позначаються хвилеподібні. Вони можуть викликати суттєві коливання струмів фаз обмотки статора двигуна, а тому їх слід ураховувати при виборі як номіналів елементної бази ключів автономного інвертора напруги, так і параметрів елементів ланки постійного струму перетворювача.
   Наведені технічні пропозиції по створенню електровозу для пасажирського потягу з конструкційною швидкістю 160 км/год.
   Ключові слова: електровоз, тяговий електропривод, колісно-моторний блок, асинхронний тяговий двигун, електроенергетичні показники локомотива.

Кривякин Г.В. Колесно-моторный блок с опорно-осевой подвеской асинхронного тягового двигателя для электровоза с конструкционной скоростью 160 км/ч. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.09. – электротранспорт. – Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”. – Харьков, 2007.

   Диссертационная работа посвящена исследованию влияния динамических процессов в тяговой передаче, вызванных взаимодействием с неровностями верхнего строения пути, на процесс электромеханического преобразования энергии в асинхронном тяговом двигателе.
   Создан программно-алгоритмический комплекс, позволяющий исследовать динамику колесно-моторного блока при вертикальных колебаниях тележки и колесной пары, а также наличии момента трения от контакта гребня колеса с боковой поверхностью рельса в сочетании с электромеханическими процессами в тяговом электроприводе. Этот комплекс также дает возможность виртуально получать тяговые и токовые характеристики современных электровозов с асинхронными двигателями.
   Установлено, что определяющее влияние на динамические процессы, как в механической части привода, так и в системе электромеханического преобразования энергии оказывают вертикальные колебания тележки и колесной пары, причем из двух типов неровностей (волнообразные периодические и импульсные единичные) наиболее существенно сказываются волнообразные. Они могут вызывать существенные колебания токов фаз обмотки статора двигателя, а поэтому их следует учитывать при выборе как номиналов элементной базы ключей автономного инвертора напряжения, так и параметров элементов звена постоянного тока преобразователя.
   Разработаны технические предложения по созданию электровоза для пассажирского поезда с конструкционной скоростью 160 км/ч.
   Ключевые слова: электровоз, тяговый электропривод, колесно-моторный блок, асинхронный тяговый двигатель, электроэнергетические показатели локомотива.

Krivyakin G.V. Wheel-motor block with the axle sprung of induction traction motor for the electric locomotive with the construction speed 160 km/h. – Manuscript.

Dissertation for scientific degree of Candidate of Science (engineering) on specialty 05.22.09. – electric transport. – National Technical University “Kharkivskiy polytechnichniy institut”. – Kharkiv, 2007.

   The dissertation work is devoted to research of influencing of dynamic processes in the hauling transmission, caused by co-operation with the unevenness of overhead structure of path, on the process of electro mechanic transformation of energy in the asynchronous hauling engine.
   A program-algorithmic complex is created, allowing to explore a dynamics of wheeled-motor block at the vertical vibrations of bogie and wheelset, and also presence of moment of friction from the contact of comb of wheel with the lateral surface of rail in combination with the electro mechanic processes in traction electric drive. This complex also enables virtually to get hauling and current descriptions of modern electric locomotives with the asynchronous engines.
   It is set, that determining influence on the dynamic processes, both in the mechanical part of drive, and in the system of electro mechanic transformation of energy render the vertical vibrations of bogie and wheelset, thus from two types of unevenness (undulating periodic and impulsive single) most substantially tell undulating. They can cause the substantial vibrations of currents of phases of puttee of stator of engine, and therefore them it follows to take into account at the choice both face values of element base of the keys of the stand-alone inverting of tension, and parameters of elements of link of direct current of transformer.
   The technical suggestions are developed on creation of electric locomotive for the passenger train with the construction speed 160 km/h.
   Keywords: electric locomotive, electric traction drive, wheel-motor block, induction traction motor, locomotive electroenergetic indexes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Колісно-моторний блок з опорно-осьовою підвіскою асинхронного тягового двигуна для електровозу з конструкційною швидкістю 160 км/год

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net