Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Двокільцевий динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної системи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Двокільцевий динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної системи

Анотації 

КОРОБІЙЧУК І.В. Двокільцевий динамічно  настроюваний гравіметр  авіаційної гравіметричної системи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.01 - Прилади та методи вимірювань механічних величин. -Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2007.

   В дисертації виконано дослідження можливості та доцільності використання в якості гравіметра авіаційної гравіметричної системи нового двокільцевого динамічно настроюваного гравіметра. Розроблено функціональну схему нового двокільцевого динамічно настроюваного гравіметра. Отримано рівняння  руху двокільцевого динамічно настроюваного гравіметра у загальному випадку руху основи. Проаналізовано стійкість та передатні характеристики нового двокільцевого динамічно настроюваного гравіметра. Досліджено поведінку двокільцевого гравіметра у статичному та динамічному режимі роботи при гармонійній дії збурення, надано рекомендації по збільшенню точності вимірювань. Проведено дослідження поведінки нового двокільцевого гравіметра у разі найбільш несприятливих резонансних режимів за допомогою ЦОМ. Досліджено пристрій динамічного настроювання нового двокільцевого динамічно настроюваного гравіметра, та  його поведінку з електричним приводом. Показано можливість підвищення точності отримання інформації щодо гравітаційних аномалій шляхом використання нового алгоритму обчислення вихідного сигналу з нового двокільцевого динамічно настроюваного гравіметра. Проведено експериментальні дослідження нового гравіметра з метою підтвердження достовірності отриманих теоретичних положень.
   Ключові слова: двокільцевий гравіметр, авіаційна гравіметрична система, гравітаційна аномалія, гіроскоп.

КОРОБИЙЧУК И.В. Двухколечный динамически настраиваемый гравиметр авиационной гравиметрической системы. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.11.01 - Приборы и методы измерения механических величин. – Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”, Киев, 2007.

   Знание параметров гравитационного поля Земли необходимо для многих областей науки и техники: в геологии и геодезии для поиска полезных ископаемых особенно в труднодоступных  местностях горных массивов и океанов, в аэрокосмической сфере для коррекции инерциальных навигационных систем. Точность и быстродействие измерений параметров гравитационного поля Земли  (их аномалий  )  зависит в первую очередь от выбора гравиметра. Поэтому гравиметр, как основной чувствительный элемент авиационной гравиметрической системы, должен иметь высокие основные метрологические характеристики: точность и быстродействие.
   В диссертационной работе проведен критический анализ существующих авиационных гравиметров, который показал, что наиболее перспективными есть гироскопические гравиметры, так как они имеют более высокую точность, быстродействие и меньше габариты.
   Выполнено исследования возможности и целесообразности использования в качестве гравиметра авиационной гравиметрической системы нового двухколечного динамически настраиваемого гравиметра. Раскрыты состояние и значение научной задачи диссертации, обосновано актуальность исследования. Предложено и исследовано новую схему авиационной гравиметрической системы с двухколечным динамически настраиваемым гравиметром. Рассмотрено характеристики воздействий, влияющих на гравиметр авиационной гравиметрической системы, рассчитано максимальные значения ошибок измерения параметров движения самолета, на котором размещена авиационная гравиметрическая система. Рассмотрено фильтрацию выходного сигнала двухколечного динамически настраиваемого гравиметра, которая позволяет разделить аномалию ускорения  силы тяжести от вертикального ускорения. Разработано функциональную схему нового двухколечного динамически настраиваемого гравиметра.
   Получено уравнение  движения двухколечного динамически настраиваемого гравиметра в общем случае движения основы. Проанализировано устойчивость и передаточные характеристики нового двухколечного динамически настраиваемого гравиметра. Исследовано поведение нового двухколечного динамически настраиваемого гравиметра в статическом и динамическом режимах работы при гармоническом действии возмущения, предоставлено рекомендации по увеличению точности измерений.
   Исследовано устройство динамического настраивания нового двухколечного динамически настраиваемого гравиметра. Исследовано реакцию двухколечного динамически настраиваемого гравиметра на угловое движение, получено уравнение и проведено анализ динамических параметров. Исследовано взаимодействие двухколечного динамически настраиваемого гравиметра с электрическим приводом.
   Проведено исследование поведения нового двухколечного динамически настраиваемого гравиметра в случае наиболее неблагоприятных резонансных режимов с помощью ЦВМ. Получено уравнение движения двухколечного динамически настраиваемого гравиметра удобное для моделирования. Разработано программу расчёта на ЦВМ и получено графики, которые отображают характер поведения гравиметра при разных условиях. Предложено пути повышения точности при разных условиях работы нового двухколечного динамически настраиваемого гравиметра.
   Проведено экспериментальные исследования нового двухколечного динамически настраиваемого гравиметра с целью подтверждения  достоверности полученных теоретических положений. Рассмотрено состав и принцип действия авиационной гравиметрической системы с предложенным гравиметром, которая имеет более высокие точность измерения и быстродействие, чем известные системы, позволяет производить непрерывный процесс измерений и обработку результатов непосредственно во время полета. Показано возможность повышения точности получения информации о гравитационных аномалиях путем использования нового алгоритма вычисления исходного сигнала нового более точного двухколечного динамически настраиваемого гравиметра.
   Ключевые слова: двухколечный гравиметр, авиационная гравиметрическая система, гравитационная аномалия, гироскоп.

KOROBIJCHUK I.V. Double-ring dynamically adjusted gravimetr for aviation gravimetrial system. - Manuscript.

The thesis is submitted for awarding of a scientific degree of the candidate of engineering science on speciality 05.11.01 - Devices and methods of mechanical values measurement. – National Technical University of Ukraine “The Kyiv Polytechnical Institute”, Kyiv, 2007.

   In the given manuscript  the research of an opportunity and expediency of using as a gravimetr aviation gravimetrial system of a new doublering dynamically adjusted gravimetr are performed. The function scheme of a new double-ring dynamically adjusted gravimetr is developed. The equation of movement of a double-ring dynamically adjusted gravimetr in a general way of movement on the basis is received. The stability and transfer characteristics of a new double-ring dynamically adjusted gravimetr is analysed. The behaviour of a new double-ring of a dynamically adjusted gravimetr is investigated at harmonious action of indignation and in a static and dynamic operation mode the recommendation for increase of accuracy of measurements is given. It is carried out the research of behaviour of new double-ring dynamically adjusted gravimetr in a case of the most adverse resonant modes with the help PC are carried out. The device of dynamic adjusting of a new double-ring dynamically adjusted gravimetr, and its behaviour with an electric drive is investigated. The possibility to increase the accuracy of getting the information concerning gravitational anomalies is shown by means of the new algorithm of calculation of the initial signal from the new double-rings dynamically adjusted gravimetr. Experimental research of a new gravimetr is carried out to increase the reliability of the received theoretical positions.
   Key words: double-rings gravimetr, aviation gravimeter system, gravitational anomaly, a gyroscope.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Двокільцевий динамічно  настроюваний гравіметр  авіаційної гравіметричної системи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net