Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Підвищення ефективності використання обладнання авіаційних телекомунікаційних систем
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності використання обладнання авіаційних телекомунікаційних систем

Анотації 

Кочергін Ю.А. Підвищення ефективності використання обладнання авіаційних телекомунікаційних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено розробці механізму адаптивного перерозподілу пропускної спроможності пакетного комутатора, що здійснюється відповідно до динаміки пульсацій трафіка на його портах. Виконано аналіз існуючих моделей пакетного навантаження, розроблені аналітичні моделі трафікових навантажень на портах комутатору, які циркулюють в каналах передачі даних, в основному в корпоративних мережах підприємств цивільної авіації. Досліджено вплив пакетного навантаження на рівень якості надання мережених послуг з використанням обраних трафікових моделей. Отримані відповідні аналітичні вирази для виявлених функціональних залежностей: синтезовано диференційне рівняння керування, обрано оптимальний метод його інтегрування, отримано вираз для оптимізуючого функціоналу, розроблені алгоритми та визначені умови реалізації запропонованого механізму. Шляхом імітаційного моделювання на комп’ютері отримані докази працездатності та ефективності засобів реалізації цього механізму.
   Ключові слова: трафікові моделі, диференційне рівняння керування, оптимізуючий функціонал, функція Беллмана, рівняння Рікатті, системи масового обслуговання, керування ресурсами спеціальних систем, коефіцієнт використання обладнання, механізми керування телекомунікаційними системами.

Кочергин Ю.А. Повышение эффективности использования оборудования авиационных телекоммуникационных систем. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. – Государственный университет инормационно-коммуникационных технологий. Киев, 2007.

   Диссертация посвящена разработке и исследованию эффективности механизма повышения информационных нагрузок на сетевое оборудование пакетных сетей двойного назначения (но не за счёт ухудшения качества обработки пакетов), использующего механизмы адаптивного перераспределения пропускной способности пакетного коммутатора (или маршрутизатора) между его портами в процессе его работы в реальном времени. Перераспределение предлагается выполнять таким образом, чтобы общая пропускная способность коммутатора распределялась между портами пропорционально текущим величинам интенсивностей потоков пакетов, которые поступают на эти порты. В работе показано, что существующий характер пульсаций трафика в пакетных сетях позволяет надеяться на возможность существенного повышения коэффициента использования сетевых ресурсов. Выполнен анализ существующих моделей пакетной нагрузки, а также разработаны аналитические модели трафиковых нагрузок на портах коммутатора, отображающие характеристики реальных потоков пакетов, которые циркулируют в каналах передачи данных, в частности в корпоративных сетях предприятий гражданской авиации. Исследовано влияние пакетной нагрузки на уровень качества предоставления сетевых услуг с использованием выбранных трафиковых моделей. Получены соответствующие аналитические выражения для выявленных функциональных зависимостей. Предложен и разработан механизм адаптивного перераспределения пропускной способности пакетного коммутатора в соответствии с динамикой пульсаций трафика на его портах: синтезировано дифференциальное уравнение управления, выбран оптимальный метод его решения, получено выражение для оптимизирующего функционала, разработаны алгоритмы и определены условия реализации предложенного механизма.
   Выполнена формальная постановка задачи авторегулирования перераспределением пропускной способности коммутатора между его портами. Предложена общая схема решения задачи оптимального управления. Показано, что решение задачи слежения за пакетным трафиком путём управления пропускными способностями портов коммутатора сводится к решению задачи динамического выравнивания коэффициентов загрузки этих портов. Для её решения использован метод динамического программирования Бэллмана (точнее, метод аналитического конструирования регуляторов с учётом качества переходных процессов в динамически управляемых системах). Построена функция Бэллмана в соответствии с выбранным методом динамического программирования. Синтезировано соответствующее уравнение настройки. Получено выражение для оптимизирующего функционала. Построено уравнение Рикатти. Проанализированы динамические характеристики метода, определены условия устойчивости соответствующих систем авторегулирования, которые реализуют этот механизм. Разработана компьютерная модель системы авторегулирования, которая функционирует в соответствии с алгоритмом, который, в свою очередь, отображает разработанный метод перераспределения ресурсов коммутатора. Потоки пакетов на портах коммутатора также моделировались на компьютере. Созданная компьютерная модель пульсаций потока пакетов является характерной для реальных каналов в сетях пакетной коммутации, особенно для корпоративных сетей предприятий гражданской авиации. Путём имитационного моделирования на компьютере получены доказательства работоспособности и эффективности средств реализации этого механизма.
   Ключевые слова: модели трафика, дифференциальное уравнение управления, оптимизирующий функционал, функция Бэллмана, уравнение Рикатти, системы массового обслуживания, управление ресурсами специальных систем, коэффициент использования оборудования, механизмы управления телекоммуникационными системами.

Kochergin Y.А. Increasing to efficiency of the use the equipping the aircraft telecommunication systems. Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on speciality 05.12.02 – telecomunication systems and nets. – State University of Information and Communication Technologies. Kyiv, 2007.

   The dissertation is dedicated to the development of the mechanism of the adaptive redistribution of the admission possibility of the packet commutator in accordance with track record of the pulsations of the traffic in their own port.
   The еxecuted analysis existing models of the packet load, as well as is designed analytical models traffic loads on port of the commutator, displaying features real flow package, in particular in corporative set enterprise to civil aviation. The еxplored influence of the packet load on level quality granting the network services with use chosen traffic of the models. They аre received corresponding to analytical expressions for revealled functional dependencies: synthesized differential equation of management, optimum method of its decision is chosen, the expression for optimizing function is received, algorithms are designed and the conditions of the realization of the mechanism are marked. By means of the imitative modeling on the computer the proofs to capacity to work are received and efficiency of the ways to realization given mechanism is got.
   Keywords: traffic patterns, control differential equation, optimizing functional, Bellman function, Rikatti equation, queuing systems, special systems resource control, level of equipment use, control mechanisms of the telecommunications systems.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності використання обладнання авіаційних телекомунікаційних систем

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net