Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вплив технологічної спадковості підготовки поверхонь деталей авіаційних двигунів при газодетонаційному напилюванні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив технологічної спадковості підготовки поверхонь деталей авіаційних двигунів при газодетонаційному напилюванні

Анотації 

Петренко А.П. Вплив технологічної спадковості підготовки поверхонь деталей авіаційних двигунів при газодетонаційному напилюванні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки. – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Харків, 2007.

   Дисертація присвячена забезпеченню параметрів фізико-механічних властивостей поверхневого шару деталей авіаційних двигунів при нанесенні газо-детонаційних покриттів.
   Проведений аналіз газотермічних методів нанесення покриттів на деталі і вузли авіаційних двигунів. Вибраний детонаційний метод нанесення покриттів для деталей авіаційних двигунів, що працюють в умовах високих температур і екстремальних навантажень. На підставі комплексного дослідження тенденцій розвитку технологічного процесу і устаткування для детонаційного напилювання покриттів розроблений класифікатор і визначено місце впливу підготовки поверхонь під напилювання.
   Проведено уточнення моделі течії двофазного потоку в стовбурі установки з урахуванням співвідношення тангенціальних напружень до нормальних, що дозволило дати рекомендації щодо вибору раціональних енергетичних параметрів детонаційного процесу нанесення покриттів.
   Досліджений вплив механічної обробки на фізико-механічні властивості поверхневого шару деталей авіаційних двигунів з титанових, алюмінієвих сплавів, чорних і легованих сталей, що дозволяє надалі дати рекомендації по напилюванню покриттів.
   Проведена оцінка комплексних технологій підготовки поверхні і нанесення покриттів. Проведені дослідження експлуатаційного показника зносостійкості деталей, зміцнених газо-детонаційним напилюванням в порівнянні з іншими методами нанесення покриттів, що підтвердили правильність вибраного напряму досліджень.
   Основні результати роботи знайшли застосування при виготовленні деталей авіаційних двигунів на АТ “Мотор Січ” м. Запоріжжя, Україна, а також упроваджені в учбовий процес.
   Ключові слова: технологічна спадковість, підготовка поверхні, режими обробки, параметри детонаційного напилювання.

Петренко А.П. Влияние технологической наследственности подготовки поверхностей деталей авиационных двигателей при газодетонационном напылении. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.03.07 – процессы физико-технической обработки. – Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского “Харьковский авиационный институт”, Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена решению важнейшей народно-хозяйственной задачи обеспечения параметров физико-механических свойств поверхностного слоя деталей авиационных двигателей при нанесении газо-детонационных покрытий.
   Проведен анализ газотермических методов нанесения покрытий на детали и узлы авиационных двигателей. К рассматриваемым методам относятся газопламенный, плазменный, ионно-плазменный, электроискровой и детонационный.
   Выбран детонационный метод нанесения покрытий для деталей авиационных двигателей, работающих в условиях высоких температур и экстремальных нагрузок. На основании комплексного исследования тенденций развития технологического процесса и оборудования для детонационного напыления покрытий разработан классификатор и определено место влияния подготовки поверхностей под напыление.
   Работоспособность деталей с покрытиями в значительной степени зависит от состояния их поверхностного слоя перед нанесением покрытия, поэтому проведен анализ существующих методов предварительной подготовки поверхности под последующее нанесении покрытий.
   В теоретической части по результатам комплексных теоретических и экспериментальных исследований произведено уточнение модели течения двухфазного потока в стволе установки с целью определения энергосиловых параметров газо-детонационного нанесения покрытий.
   Численная реализация уточненной математической модели течения двухфазной среды в стволе установки с учетом соотношения тангенциальных напряжений к нормальным в диапазоне 0,65 ≤ КПД ≤ 1 позволяет дать рекомендации по выбору рациональных энергетических параметров детонационного процесса нанесения покрытий. Показано, что изменяя состав взрывчатой смеси и навески порошка, можно изменять энергетические параметры частиц и таким образом управлять процессом напыления и свойствами покрытий. Также даны рекомендации по уточнению характеристических параметров и применению энергоносителя пропан-бутан.
   Описана методика и обоснование выбора кольцевых образцов для экспериментального исследования влияния режимов обработки на формирование остаточных напряжений. Обосновано теоретически и экспериментально выбор метода исследования остаточных напряжений. Обоснованы методики определения микроструктуры, микротвердости и остаточных напряжений.
   Экспериментальная часть работы посвящена исследованию напряженно-деформированного состояния при предварительно подготовке поверхностей при газо-детонационном нанесении покрытий.
   При предварительной механической обработке детали точением, шлифованием поверхностный слой претерпевает значительные изменения и его физико-химическое состояние отличается от материала сердцевины. Состояние поверхностного слоя оказывает влияние на качество нанесенного покрытия, прочность сцепления его с подложкой, долговечность покрытия, и, в конечном счете, на ресурс детали.
   Исследовано влияние механической обработки на физико-механические свойства поверхностного слоя деталей авиационных двигателей из титановых, алюминиевых сплавов, черных и легированных сталей, позволяющее в дальнейшем дать рекомендации по напылению покрытий.
   Черновое точение на алюминиевом и аустенитном сплавах, которые обладают высоким коэффициентом температурного расширения и высокой пластичностью, вызывает появление растягивающих напряжений значительной величины, что может отрицательно сказаться на эксплуатационных свойствах детали. Напротив, шлифование оказывает благоприятное влияние на остаточно-напряженное состояние. Независимо от обрабатываемого материала в поверхностном слое детали формируются остаточные напряжения сжатия, роль которых в большинстве случаев положительная.
   Особенностью напряженного состояния поверхностного слоя титановых сплавов является то, что шлифование вызывает наибольший уровень нормальных остаточных напряжений при наименьшем уровне тангенциальных остаточных напряжений, что связано с физико-химическими свойствами титановых сплавов.
   Исследование микротвердости поверхностных слоев показало, что практически после всех видов точения в приповерхностных слоях сталей 40Х, 12Х18Н9Т и сплавов ВТ3-1, Д16Т наблюдается бульшая микротвердость, чем в сердцевине образца, что объясняется упрочнением его при пластической деформации.
   Проведенные микроструктурные исследования и исследования микротвердости методом наклонных шлифов показали, что токарная обработка сталей 12Х18Н9Т, 40Х и сплавов Д16Т, ВТ3-1, вызывает пластическую деформацию и связанные с нею изменения физико-механических свойств приповерхностных слоев металла. В результате точения в микроструктуре зерна приповерхностных слоев сталей и сплавов вытянуты в направлении резания.
   Выполнена оценка влияния механической обработки на деформационное упрочнение. При наклепе приповерхностный слой в результате механической обработки сталей 40Х, 12Х18Н9Т и сплавов ВТ3-1, Д16Т упрочняется неодинаково.
   Проведена оценка комплексных технологий подготовки поверхности и нанесения покрытий. Проведены исследования эксплуатационного показателя износостойкости деталей, упрочненных газо-детонационным напылением по сравнению с другими методами нанесения покрытий, подтвердившие правильность выбранного направления исследований.
   Основные результаты работы нашли применение при изготовлении деталей авиационных двигателей на АО “Мотор Сич” г. Запорожье, Украина, а также внедрены в учебный процесс.
   Ключевые слова: технологическая наследственность, подготовка поверхности, режимы обработки, параметры детонационного напыления.

Petrenko A.P. Influencing of technological heredity of details surfaces preparation of aviation engines at gas-detonation sputtering. – Typescript.

The thesis to competition of an academic degree of the candidate of technical science of 05.03.07 specially – physics-technical processing methods. National Aerospace University named by N. Zhukovsky (“Kharkiv aviation institute”), Kharkiv, 2007.

   The thesis is devoted to decision task providing of parameters of physical-mechanical properties of details superficial layer of aviation engines at gas-detonation coatings sputtering.
   The analysis of gas-thermal methods of coatings sputtering is carried out on details and assemblies of aviation engines. The detonation coatings sputtering method is chosen for the details of aviation engines which work in the conditions of high temperatures and extreme loadings. On the basis of complex research of development tendencies of technological process and equipment for detonation coatings sputtering a classifier and certainly place of surfaces preparation influencing is developed.
   The accurate definition of mathematical model of diphase stream flow is conducted in the barrel of gas-detonation complex with taking into account correlation of tangential tensions to normal allows to give recommendation on the choice of rational power parameters of detonation coatings sputtering process.
   Influence of machining on physical-mechanical properties of superficial layer of details of aviation engines from titanic, aluminum alloys, black and alloyed steels is probed, allowing in future to give recommendation on coatings sputtering.
   The estimation of complex technologies of surface preparation and coatings sputtering is conducted. Researches of operating index of wearproofness of details, hardened with gas-detonation sputtering as compared to other methods coatings sputtering, confirming the rightness of the chosen direction of researches are conducted.
   Basic job performances found application at making of details of aviation engines on JSC “MotorSich” Zaporozhye, Ukraine, and also inculcated in an educational process.
   Keywords: technological heredity, preparation of surface, modes of treatment, parameters of the detonation coatings sputtering.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив технологічної спадковості підготовки поверхонь деталей авіаційних двигунів при газодетонаційному напилюванні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net