Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Підвищення ефективності гальмування піднімально-транспортних машин застосуванням нових фрикційних матеріалів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності гальмування піднімально-транспортних машин застосуванням нових фрикційних матеріалів

Анотації 

Полупан Є. В. Підвищення ефективності гальмування піднімально-транспортних машин застосуванням нових фрикційних матеріалів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.05.05 - Піднімально-транспортні машини. Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, 2007 р.

   У дисертації досліджено підвищення ефективності гальмування піднімально-транспортних машин застосуванням нових фрикційних матеріалів на основі вуглець-вуглецю.
   З цією метою запропоновано математичну модель для розрахунку об'ємного температурного стану фрикційного матеріалу гальмівного пристрою. Модель базується на процесах теплообміну тертьових поверхонь, що виникають при повторно-короткочасному режимі роботи гальма і загальній теоремі теплопровідності про перемножування рішень і вирішена завдяки розробленим програмним продуктам на базі ПЕВМ. Адекватність математичної моделі і результати аналітичного розрахунку підтверджуються результатами стендових випробувань.
   Для досягнення поставлених цілей було розроблено математичну модель об'ємного температурного стану фрикційного матеріалу гальмівного пристрою, що працює у повторно-короткочасному режимі, визначено раціональні теплофізичні показники фрикційних матеріалів, що розробляються, проведено порівняльний аналіз фрикційних матеріалів, застосовуваних у сучасних гальмівних пристроях, у тому числі і розроблених фрикційних матеріалів на основі вуглець-вуглецю, проведено експериментальні дослідження з метою перевірки адекватності моделі і визначення закономірностей зміни коефіцієнта тертя запропонованих фрикційних матеріалів на основі вуглець-вуглецю.
   Рекомендації і технічні рішення, запропоновані в роботі, упроваджені і використовуються в навчальному процесі Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, у дослідній практиці експертно-діагностичної науково-дослідної лабораторії вантажопідйомних машин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, а так само в практиці проектування і експлуатації гальмівних пристроїв холдингової компанії “Луганськтепловоз”.
   Ключові слова: гальмівне обладнання, фрикційний матеріал, тепловий баланс, математичне моделювання, накладка, композитний матеріал, вуглець-вуглець, температура, методи, засоби, тепловий стан.

Полупан Е. В. Повышение эффективности торможения подъемно-транспортных машин применением новых фрикционных материалов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.05 – Подъемно-транспортные машины. Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, 2007 г.

   Диссертация посвящена повышению эффективности торможения подъемно-транспортных машин применением новых фрикционных материалов на основе углерод-углерода.
   Для этой цели применена математическая модель для расчёта объемного температурного состояния фрикционного материала тормозного устройства. Модель базируется на процессах теплообмена трущихся поверхностей, возникающих при повторно-кратковременном режиме работы тормоза и общей теореме теплопроводности о перемножении решений и решена за счет разработанных программных продуктов на базе ПЭВМ.
   Адекватность математической модели и результаты аналитического расчета подтверждаются результатами стендовых испытаний.
   В соответствии с поставленной целью в диссертации решены следующие задачи: анализ и оценка работоспособности тормозных устройств транспортных машин и выявлены пути повышения эффективности их работы; проанализированы существующие математические модели расчета теплового состояния фрикционных поверхностей тормозных устройств; исследовано влияние тепловой нагруженности фрикционного сопряжения тормозного устройства на изменение коэффициента трения; разработана математическая модель объемного температурного состояния фрикционного материала тормозного устройства, работающего в повторно-кратковременном режиме; определены рациональные теплофизические показатели разрабатываемых фрикционных материалов; проведен сравнительный анализ фрикционных материалов, применяемых в современных тормозных устройствах, в том числе и предлагаемых фрикционных материалов на основе углерод-углерода; проведены экспериментальные исследования с целью проверки адекватности модели и определения закономерностей изменения коэффициента трения предлагаемых фрикционных материалов на основе углерод-углерода.Научная новизна полученных результатов состоит в том, что получены аналитические зависимости для моделирования объемного температурного состояния фрикционной накладки, с помощью которых впервые установлен характер изменения температурных полей по объему фрикционного материала при повторно-кратковременном режиме работы тормозного устройства подъемно-транспортных машин с учетом потерь тепла с боковых поверхностей фрикционной накладки и отличия теплофизических параметров фрикционного материала по различным направлениям. Уточнена аналитическая зависимость расчета теплового состояния фрикционного материала при торможении путем введения дополнительного количества показателей работы тормоза, что позволяет с большей точностью оценивать тепловую нагруженность тормозной накладки при разных условиях эксплуатации тормозов подъемно-транспортных машин. На основе разработанной математической модели объемного температурного состояния поверхностей трения подобраны рациональные теплофизические показатели нового фрикционного материала, которые снизили тепловую нагруженность тормозных устройств подъемно-транспортных машин в среднем на 15%. Впервые установлено влияние скорости относительного скольжения трущихся поверхностей температуры и силы прижатия фрикционной накладки тормозных устройств подъемно-транспортных машин на изменение коэффициента трения углерод-углеродного фрикционного материала.
   Практическую значимость полученных результатов составляют: математическая модель объемного температурного состояния фрикционного материала тормозного устройства, работающего в повторно-кратковременном режиме, позволяющая оценить тепловую нагруженность фрикционного узла тормозного устройства; фрикционный материал с улучшенными триботехническими показателями на основе углерод-углерода; сравнительный анализ фрикционных материалов, применяемых в современных тормозных устройствах, в том числе и предлагаемых фрикционных материалов на основе углерод-углерода, позволяющий рекомендовать эти материалы к применению в высоконагруженных тормозных устройствах; разработанная недорогая технология получения фрикционных материалов на основе углерод-углерода.
   Основные рекомендации и технические решения, предложенные в работе, внедрены и используются в учебном процессе Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, в исследовательской практике экспертно-диагностической, научно-исследовательской лаборатории грузоподъёмных машин ВНУ им. В. Даля и в практике проектирования и эксплуатации тормозных устройств ХК “Лугансктепловоз”.
   Ключевые слова: тормозное оборудование, фрикционный материал, тепловой баланс, математическое моделирование, накладка, композитный материал, углерод-углерод, температура, методы, средства, математическое моделирование, тепловое состояние.

Polupan E.V. The increasing of the efficiency of lifting and transport machines’ braking by applying the new frictional materials. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree on speciality 05.05.05. – Lifting and transport machines. – The Ukrainian Engineering-Pedagogical Academy, Kharkov, 2007.

   Thesis is deals with the increasing of efficiency of lifting and transport machines’ braking by applying the new frictional materials on the basis of carbon-carbon.
   For this purpose the mathematical model is suggested for the calculation of the volume temperature state of the frictional material of braking device. Model is based on the processes of heat exchange of the rubbing surfaces that appear during recurrent and short-term regime of brake’s work and on the general theorem of heat conductivity about multiplying of decisions and was decided due to the developed software products on the base of PECM. Adequacy of mathematical model and results of analytic calculation is confirmed by the results of standing tests.
   To achieve stated purposes the mathematical model of volume temperature state of frictional material of braking device, that works in the recurrent and sport-term regime was developed, rational thermal and physical exponents of frictional materials were defined, comparative analysis of frictional materials that use in modern braking device and ones that were developed on the base of carbon-carbon was carried out, experimental investigations were carried out to control model’s adequacy, to determine regularities of changes of friction’s coefficient of frictional materials on the basis of carbon-carbon.
   Recommendations and technical decisions, proposed in the thesis have been introduced into the educational process of the East-Ukrainian National University named after Vladimir Dahl, into research practice of expertly and diagnostic scientific research laboratory of lifting and transport machines of the East-Ukrainian National University named by Vladimir Dahl and in the practice of projecting and exploitation of brake devices of holding company “Luhanskteplovoz”.
   Key words: braking equipment, frictional material, thermal balance, mathematical design, bracket, composite material, carbon-carbon, temperature, methods, facilities, thermal state.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності гальмування піднімально-транспортних машин застосуванням нових фрикційних матеріалів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net