Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожніх мостів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожніх мостів

Анотації 

Приходько Т.О. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожніх мостів . Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт, - Національний транспортний університет, Київ, 2007.

   Новими науковими результатами є: комплекс моделей і алгоритмів автоматизованої оцінки технічного стану і прогнозу залишкового ресурсу мостів і їх елементів в умовах неповної інформації, які складають ядро експертної системи (ЕС) підтримки прийняття проектних рішень про стратегію експлуатації мостів; математична модель бази знань САПР стратегії експлуатації мостів; модифікація нормативної оцінки технічного стану споруди; правила евристичного пошуку допустимих проектних рішень нечіткій постановці, новий метод багатокритеріального вибору раціональних проектних рішень в нечіткому середовищі, заснований на методі максиміна Вальда.
   Проведене тестування показало достатню збіжність результатів роботи експертної системі з результатами, отриманими від експертів.
   Ключові слова: автоматизація прийняття рішень, стратегія експлуатації мостів, залишковий ресурс, моделі оцінки технічного стану і прогнозу ресурсу мостів, нечіткі множини, нечітка база знань.

Приходько Т.А. Автоматизация принятия решений при проектировании стратегии эксплуатации автодорожных мостов. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.12 – системы автоматизированного проектирования, - Национальный транспортный Университет, Киев, 2007.

   В диссертационной работе разработана совокупность математических моделей, алгоритмов, и инженерных методик, которая обеспечивает автоматизацию технической оценки и прогноза остаточного ресурса мостов и их элементов, а также автоматизированное принятие решений относительно мер по эксплуатации автодорожных мостов.
   В работе проанализирована структура объекта диагностики и инженерные методы принятия решений о его техническом состоянии. Формализованы переменные состояния, описывающие дефекты элементов объекта и параметры окружающей среды. Разработана продукционная экспертная система, основными составляющими которой являются база знаний и дерево нечеткого вывода. Для учета множества разнородных параметров, комплексно характеризующих состояния и сооружения, и принятия решения в условиях неопределенности предложено использовать операции с нечеткими множествами.
   Проведенное тестирование моделей оценки показало высокую сходимость результатов работы экспертной системы с экспериментальными данными.
   Новыми научными результатами диссертации являются: комплекс моделей и алгоритмов автоматизированной оценки технического состояния и прогноза остаточного ресурса мостов и их элементов в условиях неполной информации, которые составляют ядро экспертной системы поддержки принятия проектных решений о стратегии эксплуатации мостов; математическая модель базы знаний САПР стратегии эксплуатации мостов; модификация нормативной оценки технического состояния сооружения; правила эвристического поиска допустимых проектных решений; метод многокритериального выбора рациональных проектных решений в нечеткой среде, основанный на методе максимина Вальда.
   Практическая ценность работы заключается в разработке эффективных моделей и методов автоматизации принятия решения о техническом состоянии мостов и их элементов, и автоматизированного формирования комплекса эксплуатационных мероприятий. В состав Автоматизированной экспертной системы управления мостами (АЭСУМ), разработанной в ГосдорНИИ им. М.П.Шульгина, внедрены модели и алгоритмы оценки и прогноза остаточного ресурса мостов и структура базы знаний, позволяющая хранить лингвистическое описание дефектов.
   Ключевые слова: автоматизация принятия решений, стратегия эксплуатации мостов, остаточный ресурс, модель оценки техничного состояния и прогноза ресурса мостов, нечеткие множества, нечеткая база знаний.

Prihodko T.A. Automation of decision-making at highway bridges strategy exploitation planning. Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of Candidate of Technical Sciences on speciality 05.13.12 – Systems for Computer-Aided Design. National Transport University, Kiev, 2007.

   The conducted testing of models showed high convergence of the ES results with experimental results, have been obtained from experts.
   New scientific results of dissertation are: models and algorithms for automated estimation of the bridge's and their elements' technical state and their residual resource forecasting in the conditions of incomplete information. This complex makes the kernel decision-making system for bridges' exploitation strategy design; mathematical model of knowledge base for bridges exploitation CAD system; modification of normative estimation of the technical state of road-transport bridges; heuristic search rules of feasible project solutions, which basis consists heuristic rule of choice in the uncertain environment; new way of multicriteria problem solving, that provides the rational project decisions choice, and based on the maksmin Vald's strategy.
   The practical significance of work consists in development of decision-making automation effective models and methods, which provide technical state of bridges and their elements estimation, and the complex of maintenance measures automated design. This models and algorithms have inculcated as the complements of the Computer-Aided Expert Bridge Management System.
   Keywords: automation of decision-making, exploitation strategy planning, residual resource, models of bridges technical state and their residual resource analysis and prediction fuzzy set, fuzzy model of knowledge base.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації  автодорожніх мостів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net