Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Анотації 

Письменна О.П. Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню структури правовідносин, які виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів.
   Вперше на науковому рівні здійснюється дослідження правовідносин, які виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів на підставі оновленої редакції Закону України “Про захист прав споживачів”.
   Дослідження правовідносин, які виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів здійснено у їх історичному розвиткові, з урахуванням міжнародного досвіду регулювання цих відносин. Наведена загальна характеристика суб'єктів, об'єкта та змісту правовідносин, які виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів, визначено види та форми захисту прав споживачів.
   На підґрунті положень і висновків дисертаційного дослідження зроблено низку пропозицій щодо уточнення положень актів цивільного законодавства України.
   Ключові слова: споживач, похідний споживач, потенційний споживач, товар, послуга, недолік, якість, товаровиробник, захист прав.

Письменная Е.Ф. Правоотношения, возникающие в связи с нарушением прав потребителей вследствие недостатков товаров, работ (услуг). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2007.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию структуры правоотношений, которые возникают в связи с нарушением прав потребителей.
   Впервые на научном уровне проводится исследование правоотношений, которые возникают в связи с нарушением прав потребителей на основании обновленной редакции Закона Украины “О защите прав потребителей”.
   Исследование правоотношений, которые возникают в связи с нарушением прав потребителей, осуществлено в историческом развитии, с учетом международного опыта регулирования этих отношений. Дана общая характеристика субъектов, объекта и содержания правоотношений, которые возникают в связи с нарушением прав потребителей, определены виды и формы защиты прав потребителей.
   На основании положений и выводов в диссертационном исследовании сделан ряд предложений относительно уточнения положений актов гражданского законодательства Украины.
   Предложено отказаться от применения в законодательстве по защите прав потребителей термина “гражданин” как такого, который создает угрозу для дискриминации прав потребителя на потребительском рынке.
   Определены авторские дефиниции понятий “потенциальный потребитель”, “производный потребитель”, “товар”, “лицо, которое исполняет функции продавца (изготовителя)”, “недостаток товара, работы (услуги)”, “качество товара”.
   Предложено различать общие (основные) и специальные права потребителя. Обосновано, что общие права принадлежат какому-либо потребителю при возникновении правоотношений с производителями (исполнителями, продавцами), а наличие специальных прав обуславливается спецификой соответствующих отношений сторон.
   К общим субъективным правам потребителей предложено относить: право на защиту своих прав государством; право на надлежащее качество продукции и обслуживания; право на безопасность продукции; необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о продукции, о его производителе (исполнителе, продавце); право на возмещение имущественного и морального вреда, причиненных дефектной или фальсифицированной продукцией или продукцией ненадлежащего качества; право на обращение в суд и к другим уполномоченным органам государственной власти за защитой нарушенных прав; право на объединение в общественные организации потребителей (объединения потребителей).
   К специальным правам потребителей относятся: права потребителя в случае приобретения товара ненадлежащего качества; права потребителя при приобретении товара надлежащего качества; права потребителя в случае нарушения условий договора о выполнение работ (предоставления услуг); права потребителя в случае приобретения продукции в кредит; права потребителя в случае заключения договора вне торговых или офисных помещений; право потребителя в случае заключения договора на расстоянии; права потребителя в сфере торгового и других видов обслуживания и иные.
   Гражданско-правовым средствам защиты прав потребителей присущи определенные особенности, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей. Эти средства представляют собой комплекс действий юридического характера, которые влекут соответствующее изменение прав и обязанностей, прежде всего для нарушителя. Кроме того, они направлены на восстановление и (или) компенсацию нарушенных прав потребителей. Выбор конкретных средств принадлежит потребителю. При этом он не связан какими-нибудь ограничениями, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательстве. Так, потребитель вправе расторгнуть договор о выполнении работы (предоставления услуги), если потребителем выявлены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или другие существенные отклонения от условий договора, которые в установленный договором срок не были исправлены исполнителем. При нарушении прав потребителей может применяться несколько средств защиты. Например, при расторжении договора купли-продажи товара ненадлежащего качества в судебном порядке потребитель может требовать: расторгнуть указанный договор, взыскать убытки, неустойку и компенсировать моральный вред. Указанные средства, как правило, одновременно являются правами потребителей.
   Ключевые слова: потребитель, производный потребитель, потенциальный потребитель, товар, услуга, недостаток, качество, товаропроизводитель, защита прав.

О.P. Pysmenna. Legal Relations Arising from the Violation of Consumers' Rights. - Manuscript.

Dissertation for Candidate of Juridical Science Degree. Specialty 12.00.03 - Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. - Odessa National Academy of Law, Odessa, 2007.

   The dissertation is a comprehensive research of the structure of legal relations arising from the violation of consumers' rights. This research is a novelty in juridical science, being the first attempt to analyze the whole structure of legal relations arising from the violation of consumers' rights as stipulated by the amended Law of Ukraine on the Protection of Consumers' Rights.
   The legal relations arising from the violation of consumers' rights are viewed from the historical perspective with taking into consideration the international experience in regulating this sphere of legal relations The dissertation provides the characteristics of the subjects, object and contents of legal relations arising from the violation of consumers' rights. It also defines the types and ways for the protection of consumers' rights.
   Based on the research and the conclusions the dissertation offers a number of propositions for the clarification of some provisions of Civil Law Acts of Ukraine.
   Key words: consumer, indirect consumer, potential consumer, commodity, service, drawback, quality, term of office, protection of rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів  внаслідок  недоліків  товарів, робіт (послуг)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net