Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Метод оцінки впливу експлуатаційних факторів на запас газодинамічної стійкості компресорів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Метод оцінки впливу експлуатаційних факторів на запас газодинамічної стійкості компресорів

Анотації 

Сунь Гаоюн. Метод оцінки впливу експлуатаційних факторів на запас газодинамічної стійкості компресорів ГТД. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України, Київ, 2007.

   Викладений метод оцінки впливу експлуатаційних факторів на комплекс параметрів, які характеризують запас газодинамічної стійкості компресорів авіаційних ГТД. Даний метод дозволяє оцінити ступінь впливу експлуатаційних факторів на характеристики компресора двигуна.
   Розроблений спосіб статистичної оцінки параметрів, які істотно змінюються з наробітком двигуна, дає можливість визначати значення параметрів в залежності від наробітку конкретного двигуна.
   Математична модель дозволяє з необхідною точністю моделювати робочі характеристики компресорів ГТД залежно від зміни експлуатаційних факторів.
   Розглянуті методики дозволяють по вихідним характеристикам компресора визначати характеристики компресора, що відповідають фактичному технічному стану ГТД.
   Наведені результати апробації розробленого методу оцінки впливу експлуатаційних факторів на запас газодинамічної стійкості компресорів ГТД. Ключові слова: авіаційний газотурбінний двигун, компресор, газодинамічна стійкість, експлуатаційні фактори.

Сунь Гаоюн. Метод оценки влияния эксплуатационных факторов на запас газодинамической устойчивости компрессоров ГТД. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 – Эксплуатации и ремонт средств транспорта. – Национальный авиационный университет Министерства образования и науки Украины, Киев, 2007.

   Изложенный метод оценки влияния эксплуатационных факторов на комплекс параметров, которые характеризуют работу ГТД. Данный метод разрешает количественно оценить степень влияния условий эксплуатации на характеристики компрессора двигателя с различными уровнями контролепригодности.
   Разработанный метод позволяет оценить степень и динамику изменения запаса газодинамической устойчивости компрессора ГТД в процессе эксплуатации при использовании параметрической информации и данных объективных средств контроля работы двигателя.
   Раздельная оценка влияния эксплуатационных факторов и изменения технического состояния на запас газодинамической устойчивости компрессора ГТД дает возможность определения располагаемого запаса газодинамической устойчивости компрессора, что в свою очередь, позволяет перейти к его обслуживанию по техническому состоянию без снижения при этом уровня безопасности полетов.
   Исследовано, что неблагоприятное влияние эксплуатационных факторов на запас газодинамической устойчивости более существенно возрастает с наработкой двигателя. При эксплуатации двигателей, а особенно с большой наработкой, необходимо при определении запаса газодинамической устойчивости компрессора ГТД учитывать степень влияния эксплуатационных факторов.
   Предложенные зависимости приведения параметров для определения оценки запаса газодинамической устойчивости компрессора ГТД с учетом влияния эксплуатационных факторов можно рекомендовать для приведения аналогичных параметров любых газотурбинных двигателей, если возникает необходимость более полно учитывать степень этого влияния на другие рабочие характеристики определяющие работу двигателя.
   Разработанный способ статистической оценки параметров, которые существенным образом изменяются с наработкой двигателя, дает возможность определять количественные значения параметров в зависимости от наработки конкретного двигателя.
   Математическая модель, построенная на базе обобщенных уравнений термогазодинамики отображает суть реальных физических процессов, которые происходят в компрессорах ГТД, что позволяет с необходимой точностью моделировать рабочие характеристики компрессоров ГТД в зависимости от изменения эксплуатационных факторов и наработки двигателя.
   Рассмотренные методики разрешают по исходным характеристикам компрессора определять характеристики компрессора, которые отвечают фактическому техническому состоянию ГТД.
   Разработаны методики проведения экспериментальных исследований на газодинамическом стенде с целью апробации разработанного метода оценки влияния эксплуатационных факторов на величину запаса устойчивости компрессоров ГТД.
   Приведены результаты апробации разработанного метода оценки влияния эксплуатационных факторов на запас газодинамической устойчивости компрессоров ГТД.
   Ключевые слова: авиационный газотурбинный двигатель, компрессор, газодинамическая устойчивость, эксплуатационные факторы.

Sun Gaoyong. Method of estimation of influencing of operating factors on the supply of gas-dynamic stability of compressors of gas turbine engines. Manuscript.

The thesis on conferring of a degree of the Doctor of Philosophy on a specialty 05.22.20 - Exploitations and repair of facilities of transport - National Aviation University of Ministry of education and science of Ukraine, Kiev, 2007.

   Expounded method of estimation of influences operational factors on complex of parameters, which characterize work of gas-turbines engine. This method allows quantitative estimate degree of influencing of external on descriptions of cascades of compressor of engine environments.
   The developed method of statistical estimation of parameters which it is changed substantial appearance with works of engine enables to determine the quantitative values of parameters depending on work of concrete engine.
   A mathematical model enables necessary exactness to design workings descriptions of compressors gas-turbines engine depending on changes of operational factors.
   The considered methods allow by initial description of compressor to determine descriptions of compressor, which answer the actual technical state gas-turbines engine.
   The resulted results of approbation of the developed method of estimation of influencing of operational factors on supply of gas-dynamic stability of compressors of gas-turbines engine.
   Keywords: aviation gas-turbine engine, compressor, gas-dynamic stability, operational factors.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Метод оцінки впливу експлуатаційних факторів на запас газодинамічної стійкості компресорів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net