Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Підвищення ефективності ремонту дизелів транспортних засобів оптимізацією ремонтно-обслуговуючих дій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності ремонту дизелів транспортних засобів оптимізацією ремонтно-обслуговуючих дій

Анотації 

Сушко О.В. Підвищення ефективності ремонту дизелів транспортних засобів оптимізацією ремонтно-обслуговуючих дій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. Національний транспортний університет, Київ, 2007.

   У дисертації наведено новий підхід до вирішення проблеми, що виявляється в підвищенні ефективності ремонту транспортних засобів оптимізацією системи ремонтно-обслуговуючих дій (РОД), обґрунтуванні змісту й періодичності поточних ремонтів з урахуванням динаміки основних техніко-економічних параметрів дизелів. Комплексними параметрами, які характеризують технічний стан дизеля та його деталей, є потужність, питома витрата палива і витрата оливи на угар.
   Уточнено математичну модель визначення динаміки основних техніко-економічних параметрів дизелів у процесі їх експлуатації з урахуванням періоду стабілізації параметрів. На підставі досліджень ремонтного фонду дизелів транспортних засобів, впливу грунтово-кліматичних умов регіону на характер зношування, визначені рівняння зносів основних деталей та середнє напрацювання до граничного стану для доремонтних та післяремонтних дизелів, які експлуатуються на півдні України. Розроблено та апробовано оригінальну методику визначення динаміки техніко-економічних параметрів дизелів та їх граничних значень, впливу на них технічного стану основних деталей та сполучень двигунів. Встановлено цільову функцію визначення оптимальної періодичності проведення профілактичних ремонтів дизелів, їх змісту та кількості з урахуванням динаміки техніко-економічних параметрів, а також функціональні залежності впливу періодичності, кількості і змісту проведених у процесі експлуатації ремонтних впливів на показники потужності, питомої витрати палива і витрати оливи на угар.
   Ключові слова: дизель, експлуатація, ремонтно-обслуговуючі дії, знос, відказ, техніко-економічні параметри, поточний ремонт.

Сушко О.В. Повышение эффективности ремонта дизелей транспортных средств оптимизацией ремонтно-обслуживающих воздействий. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 – Эксплуатация и ремонт средств транспорта. Национальный транспортный университет, Киев, 2007.

   Работа посвящена повышению эффективности ремонта транспортных средств путем оптимизации ремонтно-обслуживающих действий (РОД), обоснованию содержания и периодичности текущих ремонтов с учетом динамики основных технико-экономических параметров дизелей. В качестве комплексных параметров, характеризующих техническое состояние дизеля и его деталей, приняты мощность, удельный расход топлива и расход масла на угар.
   Обоснована математическая модель определения динамики основных технико-экономических параметров дизелей в процессе их эксплуатации с учетом периода стабилизации параметров. При разработке целевой функции в основу положен подход, при котором предельное состояние дизеля определяется из условия минимума удельных затрат в эксплуатации, вызванных ухудшением технического состояния ресурсных сопряжений. При этом необходимость применения ремонтного воздействия к тому или иному элементу наступает тогда, когда удельные затраты, вызванные ухудшением технического состояния этого элемента, становятся минимальными.
   Проведены исследования эксплуатационной надежности дизелей транспортных средств в условиях реальной эксплуатации. Коррозия в южной зоне под влиянием Азово-Черноморского бассейна и повышенного содержания пыли, окиси углерода и соединений хлора распространяется с большей скоростью, чем на другой территории Украины. Это способствует значительному рассеиванию показателей долговечности деталей и сопряжений дизелей. Дополнительная информация о техническом состоянии основных деталей и сопряжений дизелей получена в результате микрометрирования. Для описания зависимости износов деталей от наработки принята степенная функция, как наиболее полно отражающая суть физического явления накопления износа. На основании исследований ремонтного фонда дизелей транспортных средств, влияния почвенно-климатических условий региона на характер изнашивания, определены уравнения износов и средняя наработка до предельного состояния основных деталей для доремонтных и послеремонтных дизелей, эксплуатирующихся на юге Украины. Дополнительно исследовано техническое состояние масляных насосов, поступивших в ремонт, путем стендовых испытаний на падение производительности. Установлено, что только 3,4% насосов, поступивших в первый капитальный ремонт, не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к производительности насосов (Q=34 дм3/мин, при частоте вращения валика насоса n =2320 мин –1).
   Разработана методика определения динамики технико-экономических параметров дизелей и их предельных значений, влияния на них технического состояния основных деталей и соединений двигателей. Динамика технико-экономических параметров устанавливалась по результатам эксплуатационных наблюдений, а также ускоренных стендовых испытаний. Ускорение изнашивания деталей ЦПГ достигали путем введения присадки АЛП-4д в дизельное топливо в концентрации 1,6% по весу, для ускорения изнашивания деталей КШМ и ГРМ – кварцевой пыли (из расчета 0,4 г/час на каждый литр рабочего объема дизеля). Такой метод ускоренных испытаний позволил получить сравнимые с эксплуатационными значения мощностно-экономичностных характеристик двигателей.
   В результате этих исследований установлено влияние технического состояния основных деталей и ресурсных сопряжений дизеля на динамику ТЭП и доля каждого из них в общей величине параметров. Наибольшее влияние оказывает замена поршневых колец, наименьшее - замена вкладышей коленчатого вала.
   Установлена целевая функция определения оптимальной периодичности проведения профилактических ремонтов дизелей, их содержания и количества с учетом динамики технико-экономических параметров, а также функциональные зависимости влияния периодичности, количества и содержания проведенных в процессе эксплуатации ремонтных действий на показатели мощности, удельного расхода топлива и расхода масла на угар.
   Установлено, что проведение одного текущего ремонта с заменой поршневых колец и шатунных вкладышей в структуре ремонтного цикла обеспечивает минимум приведенных издержек и позволяет увеличить межремонтный ресурс двигателя на 22-27%. Предельные значения параметров для постановки дизелей в текущий ремонт составляют: мощность - 56,5 кВт; удельный расход топлива – 261 г/кВт·час, относительный расход масла на угар – 1,15%.
   Ключевые слова: дизель, эксплуатация, ремонтно-обслуживающие действия, износ, отказ, технико-экономические параметры, текущий ремонт.

Sushko O.V. Increasing of vehicles diesel engines repair efficiency by maintenance optimization. - Manuscript.

Dissertation for the academy degree of candidate of technical sciences by speciality 05.22.20 – Maintenance and repair of vehicles. National Transport University, Kyiv, 2007.

   New approach to solving of the problem of vehicles repair efficiency increasing due to repair and maintenance actions system (RMAS) improvement and to the substantiation of content and periodicity of running repair through replacement of worn parts with consideration for dynamics of basic diesel engines technical and economical parameters has been given in the dissertation. Complex parameters, characterizing technical state of diesel engine and its parts are power, fuel rate and oil consumption for burning loss.
   Mathematical model of determination of diesel engines basic technical and economical parameters dynamics in the process of diesel engine operation with consideration for the parameters stabilization period has been substantiated. Based on research of vehicles diesel engines maintenance fund, of ground and climatic regional conditions influence on the character of wear, basic parts wear equation and average operating time till critical state of diesel engines before and after repair, used in the South of Ukraine, have been determined.
   Original technique of determination of diesel engine technical and economical parameters dynamics and diesel engine limiting value and influence engine basic parts and joints technical state on them has been developed and approved. Entire function of optimal engine maintenance intervals, their content and quantity determining with consideration for dynamics of technical and economical parameters and also functional dependence of periodicity, quantity and content of carried out in the process of operation repair actions influence on indexes of power, fuel rate and oil consumption for burning losses have been found.
   Key words: diesel, operation, repair and maintenance, wear, failure, technical and economical parameters, running repair.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності ремонту дизелів транспортних засобів оптимізацією ремонтно-обслуговуючих дій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net