Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Електроніка. Обчислювальна техніка arrow Структура спектрів випромінювання лазерів на моногалогенідах інертних газів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Структура спектрів випромінювання лазерів на моногалогенідах інертних газів

Анотації 

Зубрілін М.Г. Структура спектрів випромінювання лазерів на моногалогенідах інертних газів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 - оптика, лазерна фізика. - Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1999.

   В дисертаційній роботі проведені дослідження лазерів на моногалогенідах інертних газів. Вперше виявлено тонку структуру спектрів генерації молекули XeCl, яка обумовлена обертальною структурою електронно-коливального переходу, та отримано спектри генерації моноізотопних молекул XeCl. Вперше одержано генерацію на нових ділянках спектру молекули XeF. Показано, що генерація XeF лазера в області 352 нм відповідає переважно 0-2 переходу при великих значеннях обертальних квантових чисел, а спектр генерації в області 350 нм обумовлений переходом 1-3 (B → X) з участю обертальних рівнів основного стану поблизу обертального барьєра, а не переходом 3-3 (С → Х), як вважалося раніше. Досліджено релаксаційні процеси в XeF лазерах. Вперше одержане експериментальне підтвердження механізму V-R обміну з переносом заряду. Вперше виявлено вплив магнітного поля на спектр генерації XeF лазера. Одержане експериментальне підтвердження того, що збуджений стан B1 / 2 є станом змішаного типу. Вперше одержано генерацію молекул XeCl, XeF, KrF та KrCl в електричному розряді без буферного газу.
   Ключові слова: ексимерні лазери, спектри випромінювання, молекула, електронно-коливальний перехід, обертальна структура.

Zubrilin N.G. Structure of radiation spectra of lasers on monohalogenids of noble gases. - Manuscript.

Thesis for a candidate's degree Physics & Mathematics in speciality 01.04.05 - optics and laser physics. - Taras Shevchenko University, Kiev, 1999.

   Research of lasers on monohalogenids of noble gases has been undertaken in Thesis. For first time a thin structure of generation spectra of an XeCl molecule, which is caused by a rotational structure of the electron-vibration transition has been found. Generation spectra of monoisotope molecules of an XeCl have been obtained. Generation on new regions of an XeCl molecule spectrum was first observed. The generation of an XeF laser in the 352 nm region was demonstrated to correspond mainly to the 0-2 transition of large values of the rotational quantum numbers. Generation spectrum in the 350 nm region is due to the 1-3 (B-X) transition with the participation of the rotational levels of the ground state in the vicinity of a rotational barrier. This spectrum was previonsly considered to be due to the 3-3 (C-X) transition. Experimental verification of mechanism of the V-R exchange with a charge transfer was gained. The influence of a magnetic field on an XeF laser generation spectrum has been foud. It has been corroborated experimentally that excited state B1 / 2 is the compound state. For the first time the generation of XeCl, XeF, KrF end KrCl molecules in the electric discharge with no a buffer gas.
   Key words: excimer laser, radiation spectra, molecule, electron-vibration transition, rotational structure.

Зубрилин Н.Г. Структура спектров излучения лазеров на моногалогенидах инертних газов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.05 - оптика, лазерная физика. - Киевский университет имени Тараса Шевченко, Киев, 1999.

   В диссертационной работе проведены спектроскопические исследования лазеров на моногалогенидах инертных газов при накачке мощным электронным пучком, поперечным и продольным электрическими разрядами.
   Впервые обнаружена тонкая структура спектров генерации молекулы XeCl, которая обусловлена вращательной структурой электронно-колебательного перехода. Всего в спектре генерации наблюдалось несколько сотен линий. Получены спектры генерации моноизотопных молекул XeCl.
   Получена генерация на переходе 1-7 с естественным изотопным составом ксенона (при давлениях не выше 0,15 атм). При использовании изотопа 1 2 9 Xe получена устойчивая генерация на переходе 1-7 при давлениях до 0,3 атм (генерация наблюдалась также при отсутствии буферного газа).
   Впервые исследованы спектры генерации молекулы XeF в широком диапазоне давлений (0,1¸ 9 атм).
   Впервые получена генерация на новых участках спектра молекулы XeF (около 150 новых линий генерации) в области 28500 - 28590 см- 1 (350 нм) и 28310 - 28460 см- 1 (352 нм). Измерены частоты новых линий и проведено отождествление новых линий генерации с электронно-колебательными переходами. Определены области давлений при которых происходит генерация на новых линиях.
   Показано, что генерация XeF лазера в области 28310 -28460 см- 1 отвечает преимущественно переходу 0-2 при больших значениях вращательных квантовых чисел с некоторым вкладом в коротковолновой части (начиная с 28425 см- 1 ) перехода 1-4.
   Показано, что спектр генерации XeF лазера в области 28500 - 28590 см- 1 обуслолен переходом 1-3 (B → X) с участием вращательных уровней основного состояния вблизи вращательного барьера, а не переходом 3-3 (С → Х), как считалось ранее.
   Проведено исследование спектральных режимов генерации в XeF лазерах с накачкой мощным электронным пучком и поперечным электрическим разрядом с применением буферных газов Ar, He и Ne.
   Показано, что в XeF лазерах с мощной короткой накачкой спектр излучения определяется релаксационными процессами в возбужденном состоянии. Учет основного состояния необходим при длинных импульсах накачки.
   Установлено, что заселение верхних лазерных уровней (колебательных и вращательных) происходит одновременно вследствие многоквантовых релаксационных процессов.
   Константа скорости термализации в He и Ne для нижних колебательных уровней возбужденного состояния молекулы XeF имеет порядок 10- 1 2 см3 /с. Время термализации колебательной подсистемы более чем на порядок превышает время термализации вращательной подсистемы.
   Выбором давления и состава рабочей смеси можно осуществить несколько режимов генерации XeF лазера с различным спектральным составом излучения.
   Показано, что одним из необходимых условий наличия генерации с высоких вращательных уровней молекулы XeF является использование обогащенных ксеноном рабочих смесей. Получено экспериментальное подтверждение механизма V-R обмена с переносом заряда (при столкновениях молекулы XeF с атомами Xe).
   Создан эксимерный лазер с накачкой продольным электрическим разрядом для проведения исследований по влиянию магнитного поля на спектр генерации. В установке удалось реализовать импульсные магнитные поля до 11 Тл. Генерация наблюдалась в полях до 4 Тл.
   Обнаружено влияние магнитного поля на спектр генерации XeF лазера. Получено экспериментальное подтверждение того, что возбужденное состояние является состоянием смешанного типа.
   Впервые получена генерация молекул XeCl, XeF, KrF и KrCl при накачке электрическим разрядом в двухкомпонентных смесях (при отсутствии буферного газа).
   Показано, что в KrCl лазерах необходимо предъявлять более жесткие требования как к электроразрядной камере, так и к условиям возбуждения, чем в XeCl лазерах.
   Показана возможность автоматической прокачки газовой смеси в эксимерных лазерах с импульсно-периодическим возбуждением.
   Ключевые слова: эксимерный лазер, спектры излучения, молекула, електронно-колебательный переход, вращательная структура.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Структура спектрів випромінювання лазерів на моногалогенідах інертних газів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net