Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вибір оптимального маневру при розходженні з декількома суднами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вибір оптимального маневру при розходженні з декількома суднами

Анотації 

Северін В.В. Вибір оптимального маневру при розходженні з декількома суднами. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.22.16 – Судноводіння. Одеська національна морська академія, Одеса, 2007 р.

   Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі зниження аварійності від зіткнення суден шляхом підвищення ефективності вибираних маневрів розходження. У роботі методами теорії координації виконаний аналітичний опис керованого руху множини суден, на базі якого одержана дворівнева ієрархічна модель координованої взаємодії суден, що небезпечно зближуються. Всі оточуючі судно цілі діляться на дві підмножини: збурюючих і незбурюючих цілей. Причому в першій множині здійснено ранжирування збурюваних цілей по ступеню небезпеки введенням відношення переваги. Запропонована формалізація ситуативного збурення, викликаного декількома цілями, які небезпечно зближуються з оперуючим судном.
   У роботі запропонований спосіб розходження, згідно якому з множини навколишніх суден формуються послідовні групи, причому з кожною групою можливе розходження одним ухиленням. Маневр розходження зі всією множиною суден містить число етапів ухилення рівне числу груп суден. Проведене імітаційне моделювання підтвердило коректність пропонованого способу розходження.
   Ключові слова: безпека судноводіння, попередження зіткнень, оптимальний маневр розходження, множина суден, імітаційна модель.

Северин В.В. Выбор оптимального маневра при расхождении с несколькими судами. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук. Специальность 05.22.16 – Судовождение. Одесская национальная морская академия, Одесса, 2007 г.

   Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме снижения аварийности от столкновения судов путем повышения эффективности выбираемых маневров расхождения.
   Как следует из работ, посвященных проблеме предупреждения столкновений судов, существует несколько независимых направлений формализации процесса расхождения судов и выбора оптимального безопасного маневра расхождения с учетом основных существенных факторов, анализ которых показал, что важнейшие для обеспечения безопасности судовождения вопросы учета навигационных опасностей и мешающих судов при расхождении в анализируе-мых работах учитываются на декларативном уровне, так как предлагаемые подходы к выбору безопасного маневра с учетом указанных существенных факторов носят самый общий характер. Так как решение вопросов учета окружающих судов при расхождении с опасной целью имеют первостепенное значение и они не нашли должного освещения в существующей литературе, то их содержание и определило направление исследований по теме диссертации.
   В работе методами теории координации произведено аналитическое описание управляемого движения множества судов, на базе которого получена двухуровневая иерархическая модель координируемого взаимодействия опасно сближа-ющихся судов. Первый уровень модели представлен координатором, решающим задачу координации взаимодействия судов при опасном сближении, а второй уровень составляют сами суда, которые управляют процессом совместного движения. Данная модель позволила произвести разработку способа формирования множества безопасных маневров расхождения при опасном сближении судна с несколькими целями и выбора из него оптимального.
   Все окружающие судно цели делятся на два подмножества: возмущающих и невозмущающих целей. Причем в первом множестве производится ранжирова-ние возмущаемых целей по степени опасности вводом отношения предпочте-ния. Предложена формализация ситуационного возмущения, вызванного нес-колькими целями, которые опасно сближаются с оперирующим судном. При расхождении оперирующего судна с несколькими целями и наличии мешающих судов в районе вынужденного маневрирования в общем случае маневр расхождения может состоять из нескольких подмножеств, причем элемент каждого из подмножеств характеризуется несколькими участками уклонения и одним уча-стком выхода на заданную траекторию.
   В работе предложен способ расхождения, согласно которому из множества окружающих судов формируются последовательные группы, причем с каждой группой возможно расхождение одним уклонением. Маневр расхождения со всем множеством судов содержит число участков уклонений равное числу групп судов.
   Рассмотрены практические вопросы выбора безопасного маневра расхожде-ния судна с двумя целями, что является наиболее часто встречающейся ситуа-цией. Было произведено имитационное моделирование процесса расхождения судна с двумя целями, которое показало, что при проигрывании 180 маневров расхождения судна с двумя опасными целями максимальная разность между предельно-допустимой и кратчайшей дистанциями не превосходит 3,3 %, а для более половины маневров эта величина меньше 0,8 %. Эти результаты подтвер-ждают корректность полученной в диссертации математической модели расхо-ждения судна с двумя целями.
   Ключевые слова: безопасность судовождения, предупреждение столкновений, оптимальный маневр расхождения, множество судов, имитационная модель.

Severin V.V. Choice of optimum maneuver at divergence with a few vessels.

The dissertation is the manuscript. Speciality 05.22.16 - Navigation. The work is submitted for being defended in the Odessa national maritime academy, Odessa, 2007.

   Dissertation work is devoted to the issue of the day of decline of accident rate from the collision of vessels by the increase of efficiency of selectable maneuvers of divergence. Analytical description of the guided motion of great number of vessels is produced in work by the methods of theory of co-ordination, which the two-tier hierarchical model of the co-ordinated co-operation of the dangerously drawn together vessels is got on the base of. All targets surrounding a ship divide by two parts: revolting and unrevolting targets. Thus in the first great number, ranging of the revolted targets on the degree of danger is produced by the input of relation of preference. Formalization of the situation indignation, caused by a few targets which are dangerously drawn together with an operating ship, is offered.
   The method of divergence is offered in work, which from the great number of surrounding targets successive groups are formed in obedience to, thus with every group divergence by one deviation is possible. The maneuver of divergence with everything in a number of vessels contains the number of areas of deviations equal to the number of groups of vessels. The imitation design confirming correctness of the offered method of divergence is conducted.
   Keywords: safety of navigator, warning of collisions, optimum manoeuvre of divergence, great number of vessels, simulation model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вибір оптимального маневру при розходженні з декількома суднами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net