Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Модель та метод автоматизованої підтримки прийняття технологічних рішень в агрегатно-складальному виробництві авіабудівного підприємства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Модель та метод автоматизованої підтримки прийняття технологічних рішень в агрегатно-складальному виробництві авіабудівного підприємства

Анотації 

Топал О.М. Модель та метод автоматизованої підтримки прийняття технологічних рішень в агрегатно-складальному виробництві авіабудівного підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”. Харків, 2007.

   Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі, яка полягає у розробці моделі та методу автоматизованої підтримки прийняття технологічних рішень в агрегатно-складальному виробництві авіабудівного підприємства.
   Обґрунтовано необхідність розробки СППР щодо реалізації робочої технології агрегатного складання в авіабудуванні у вигляді ДЕС, що враховує поточний стан складальних одиниць на етапах їхнього виробництва. Показано недоліки існуючих моделей знань в частині подання часових залежностей.
   Удосконалено мережеву модель подання знань шляхом розширення мережі Петрі за рахунок уведення елементів, які відображають час в явному вигляді, що дозволяє використовувати дані та знання, що змінюються з часом, в процесі виводу на знаннях для підтримки прийняття рішень під час агрегатного складання в авіабудуванні.
   Розроблено двохетапний знанняорієнтований метод підтримки прийняття виробничих рішень при реалізації робочої технології агрегатного складання в авіабудуванні, який дає можливість автоматизувати обробку даних моніторингу виробничих процесів та управління агрегатним складанням в авіабудуванні.
   Розроблено класифікацію рішень щодо коригування робочої технології складання планера літака на авіаційному підприємстві. Запропоновано агентну архітектуру СППР при реалізації робочої технології агрегатного складання в авіабудуванні.
   Ключові слова: робоча технологія агрегатного складання, агрегатно-складальне виробництво, часові твердження, динамічна експертна система, система підтримки прийняття рішень, мережева модель, багатосортне числення предикатів.

Топал А.Н. Модель и метод автоматизированной поддержки принятия технологических решений в агрегатно-сборочном производстве авиастроительного предприятия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии. – Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”. Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена решению задачи автоматизированной поддержки принятия технологических решений для снижения затрат при организации агрегатно-сборочного производства на авиастроительном предприятии, а именно поддержке принятия решений при реализации рабочей технологии агрегатной сборки.
   В работе проведен обзор современного состояния проблемы автоматизации управления производством на машиностроительных предприятиях, рассмотрены структура и функции аппарата управления авиастроительным предприятием, а также особенности применения знаниеориентированных методов и средств для решения задачи организации агрегатно-сборочного производства. Был проведен анализ существующих АСУ, выделены недостатки этих систем в аспекте их применения для организации агрегатно-сборочного производства в авиастроении с его характерными особенностями, влияющими на методы организации СППР при реализации рабочей технологии агрегатной сборки (большая доля сборочных операций, ручного труда, многотысячная номенклатура сборочных единиц, наличие множества вариантов сборки изделия, существующая рабочая технология сборки фюзеляжа описывает один из возможных вариантов сборки, принятый на предприятии).
   Обоснована разработка СППР в виде ДЭС, учитывающей при формировании решений текущее состояние изготовления сборочных единиц на этапах их производства. Проанализированы существующие инструментальные средства для разработки и обоснована нецелесообразность их использования для создания ДЭС.
   Показано, что для построения базы знаний СППР при реализации рабочей технологии агрегатной сборки модель представления знаний должна адекватно отображать время. Представление времени в явном виде позволит прогнозировать возникновение внештатных ситуаций и развитие процессов агрегатной сборки, что позволит формировать рациональные решения для эффективного устранения последствий отклонений от производственной программы в случае их возникновения. В работе показаны недостатки существующих моделей знаний в части представления временных зависимостей.
   Для представления знаний с учетом временных зависимостей была усовершенствована сетевая модель представления знаний путем расширения сети Петри за счет введения элементов, отображающих время явным образом, что позволило использовать данные и знания, изменяющиеся со временем, в процессе вывода на знаниях для поддержки принятия решений в агрегатно-сборочном производстве на авиастроительном предприятии. Показано, что модель формирования решений при реализации рабочей технологии агрегатной сборки - это обобщенная сетевая модель, которая является композицией всех сетей мониторинга, отображающих текущее состояние выполнения производственных заданий в механосборочных и агрегатных цехах, и сети формирования решений, позволяющей разрешать конфликтные ситуации в случае возникновения отклонений от плана. Приведены принципы объединения этих сетей. Осуществлен переход от сетевой модели к соответствующей предикатной, для этого был использован многосортный язык исчисления предикатов первого порядка, модифицированный путем введения предикатов временных утверждений и новых сортов переменных непосредственно в структуру продукционных правил.
   Разработан двухэтапный знаниеориентированный метод поддержки принятия технологических решений, позволяющий в процессе поддержки принятия решений по организации агрегатно-сборочного производства учитывать текущее состояние сборочных единиц. На первом этапе используется логический вывод на множестве каузально-темпоральных правил для выявления отклонений от плана, а на втором – логический вывод на множестве классических продукционных правил для реализации рабочей технологии агрегатной сборки. Приведены каузально-темпоральные правила, которые используются при выполнении метода. Разработана классификация решений по корректировке рабочей технологии сборки планера самолета на авиационном предприятии.
   На основе предложенного метода разработаны алгоритмы для создания СППР при реализации рабочей технологии агрегатной сборки на авиастроительном предприятии. Предложена и обоснована агентная архитектура СППР при реализации рабочей технологии агрегатной сборки на авиастроительном предприятии.
   Ключевые слова: рабочая технология агрегатной сборки, агрегатно-сборочное производство, временные утверждения, динамическая экспертная система, система поддержки принятия решений, сетевая модель, многосортное исчисление предикатов.

Topal A.N. Model and method of automated technological decision-making support in aggregate-assembling manufacture of aircraft building enterprise. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 05.13.06 – automated control systems and progressive information technologies. – National aerospace university “Kharkov Aviation Institute”. Kharkov, 2007.

   Necessity of decision-making support system development for realization of working technology of the aggregate-assembling in aircraft building in the form of dynamic expert system is grounded. System developed takes into account current status of assembly units on the stages of their production. The lacks of existent knowledge models are shown in part of temporal dependences presentation.
   The network model of knowledge representation is improved by expansion of Petri network due to addition of elements which display time in an explicit manner, that allows to utilize information and knowledge, changing during time flow, in the process of knowledge-based inference for decision-making support during the aggregate assembling in aircraft building process.
   A two-stage knowledge-based method of production decision-making support during implementation of working technology of the aggregate-assembling in aircraft-building is developed, which gives ability to automate the processing of production processes monitoring data and management of the aggregate-assembling in aircraft-building.
   The classification of decisions, which are made during correction of working technology of airplane glider assembly processes on the aviation enterprise is developed. Agent architecture of decision-making support system for implementation of working technology of the aggregate-assembling in aircraft-building is offered.
   Keywords: working technology of the aggregate assembling, aggregate-assembling production, temporal assertions, dynamic expert system, decision-making support system, network model, multi-sort predicate calculus.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Модель та метод автоматизованої підтримки прийняття технологічних рішень в агрегатно-складальному виробництві авіабудівного підприємства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net