Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Методика визначення оптимального періоду проведення технічного обслуговування повітряних суден вітчизняного виробництва
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методика визначення оптимального періоду проведення технічного обслуговування повітряних суден вітчизняного виробництва

Анотації 

Ткаліч Олег Петрович. Методика визначення оптимального періоду проведення технічного обслуговування повітряних суден вітчизняного виробництва. – Рукопис.

Дисертації на здобуття науково ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України, Київ, 2007.

   Дисертаційну роботу присвячено розробці нових методів визначення оптимального періоду проведення то БРЕО ПС вітчизняного виробництва. Завдання вирішено шляхом проведення аналізу сучасного стану ТО і Р БРЕО ПС, на основі якого вибрано показники та критерій, що дозволили оптимізувати періодичності ТО БРЕО. Побудовано аналітичну модель процесу ТО і Р БРЕО, яка встановила взаємозв’язок між основними імовірнісними, часовими та вартісними характеристиками процесу ТО і Р ПС. Розроблено процедуру формування оптимальної періодичності ТО комплексу БРЕО на основі оптимізації періодичності ТО окремих систем та узгодження результатів зі встановленими регламентами ТО ПС. Проведено статистичне моделювання процесу ТО і Р БРЕО, перевірено узгодженість теоретичних результатів із експериментальними даними. На основі отриманих аналітичної та статистичної моделей розроблено “Методику визначення оптимального періоду проведення технічного обслуговування радіоелектронного обладнання повітряних суден вітчизняного виробництва”.
   Ключові слова: бортове радіоелектронне обладнання, технічна експлуатація, технічне обслуговування і ремонт, коефіцієнт технічного використання, середні експлуатаційні витрати, вбудована система контролю, достовірність засобів контролю.

Ткалич Олег Петрович. Методика определения оптимального периода проведения технического обслуживания воздушных судов отечественного производства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 – Эксплуатация и ремонт средств транспорта. – Национальный авиационный университет Министерства образования и науки Украины, Киев, 2007.

   Диссертационная работа посвящена разработке новых методов определения оптимального периода проведения технического обслуживания (ТО) бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) воздушных судов (ВС) отечественного производства. Задача решена путем проведения анализа современного состояния технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) БРЭО ВС. Показано, что на бортах современных воздушных судов эксплуатируются радиотехнические средства как с аналоговым, так и с цифровым обменом информацией между системами.
   Выбраны технико-экономические показатели, которые позволили оптимизировать периодичности ТО БРЭО. Также в качестве критерий оптимизации был выбран минимум средних эксплуатационных затрат при ограничении на заданный уровень коэффициента технического использования.
   В работе построена аналитическая модель процесса ТО и Р БРЭО, которая установила взаимосвязь между основными вероятностными, временными и стоимостными характеристиками процесса ТО и Р БРЭО ВС. Аналитическая модель построена с использованием теории случайного полумарковского процесса. Были проведены исследования поведения выбранных показателей эффективности в широком диапазоне исходных данных.
   Разработана процедура формирования оптимальной периодичности ТО комплекса БРЭО на основе оптимизации периодичности ТО отдельных систем и согласование результатов с установленными регламентами ТО ВС. Проведено статистическое моделирование процесса ТО и Р БРЭО, проверена согласованность теоретических результатов с экспериментальными данными.
   На основе полученных аналитической и статистической модели разработана “Методика определения оптимального периода проведения технического обслуживания радиоэлектронного оборудования воздушных судов отечественного производства” утвержденная в АНТК им. О.К.Антонова.
   Ключевые слова: бортовое радиоэлектронное оборудование, техническая эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, коэффициент технического использования, удельные эксплуатационные затраты, встроенная система контроля, достоверность средств контроля.

Tkalich Oleg Petrovich. The determination methods for optimum period of the domestic aircraft maintenance. — Manuscript.

The thesis for Candidate’s of technics degree in specialty 05.22.20 — Operation and Repair of Transportation Facilities. — National aviation university : Department of Education and Science of the Ukraine, Kyiv, 2007.

   Thesis is devoted to elaboration for new optimum period of the domestic aircraft airborne electronics (avionics) maintenance. The task solution is the current status analysis of avionics maintenance with respective final chosen of the index and criterion which have allowed to optimise the periodicity of airborne equipments maintenance. The analytical model of the avionics operation and repair process is devised. That has make interrelationship between the basic probability, time and cost estimation characteristics of avionics maintenance process. The methods formation for maintenance optimum periodicity of avionics complex on the basis of separate systems maintenance periodicity optimisation and coordination of results with the specified avionics operation and repair regulations is developed. Statistical modelling of avionics maintenance process is made. The coordination of theoretical results with experimental evidence is checked up. On basis of the derived analytical and statistical model “The Determination Methods For Optimum Period Of The Domestic Aircraft Maintenance” is developed.
   Key words: airborne equipments, avionics, technical maintenance, technical operation and repair, operating efficiency, specific operating costs, build-in test system, checking certainty.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методика визначення оптимального періоду проведення технічного обслуговування повітряних суден вітчизняного виробництва

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net