Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вплив параметрів режиму роботи газопроводу на його безаварійну експлуатацію
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив параметрів режиму роботи газопроводу на його безаварійну експлуатацію

Анотації 

Тараєвський О.С. Вплив параметрів режиму роботи газопроводу на його безаварійну експлуатацію - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.13. – Трубопровідний транспорт, газонафтосховища, Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано – Франківськ 2007.

   Дисертація присвячена розробці ефективних методів впливу параметрів режиму роботи газопроводу на його безаварійну експлуатацію. В роботі вирішуються задачі визначення впливу нерівномірності споживання газу на напружений стан газопроводу, встановлення картини руху газу, а також виявлення закономірностей пульсацій та їхній вплив на безаварійну експлуатацію газопроводу. Виявлені основні закономірності втомного руйнування зварного з’єднання сталі 17Г1С газопроводу при різних рівнях навантаження в наводнювальному середовищі та встановлено чутливість до водневої крихкості під час поляризації з одночасним активним навантаженням, встановлені фактографічні ознаки облегчення розвитку корозійно – втомної тріщини під дією цього середовища та навантаження. Удосконалено математичну модель низькочастотної пульсації тиску на основі якої виявлено вплив нерівномірності газоспоживання на напружений стан, а також закономірність пульсації тиску на надійну експлуатацію газопроводу. Розроблена методика розрахунку впливу параметрів режиму роботи газопроводу на його надійну експлуатацію, впроваджена на підприємствах ДК „Укртрансгаз”.
   Ключові слова: магістральний газопровід, кільцевий зварний шов, зона термічного впливу, воднева крихкість, низькочастотна втома.

Тараевський О.С. Влияние параметров режима работы газопровода на его безаварийную эксплуатацию - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата технических наук за специальностью 05.15.13. - Трубопроводный транспорт, газонефтосховища, Івано - Франковский нацыональный технический университет нефти и газа. Івано - Франковск 2007.

   Целью диссертационной работы является разработка эффективных методов оценки влияния параметров режима работы газопровода на его безаварийную эксплуатацию. В работе определено влияние неравномерного газопотребления на напряженное состояние газопровода, реальную картину движения газа в газопровод, а также выявленные закономерности пульсации и их влияние на безаварийную эксплуатацию газопровода.
   Выполненный предыдущий анализ современного состояния и представление о механизме разрушения, параметрах режима работы и факторы, которые влияют на их безаварийную эксплуатацию газопроводов.
   Определено влияние водородсодержащей среды на корозионно - механические характеристики разных зон сварного кольцевого соединения трубопровода из стали 17Г1С, а также склонность к водородной хрупкости. Исследованы экспериментальным путем основные закономерности усталостного разрушения, сварного кольцевого соединения трубопровода при разных уровнях напряжения, которые отвечают режимам работы газопроводов.
   Установлены фрактографические признаки облегчення развития корозионно - усталостной трещины под действием водородсодержащей среды и разных уровнях напряжения. Усовершенствована математическая модель низкочастотной пульсации давления, на основе которой выявлено влияние неравномерности газопотребления на напряженное состояние, а также закономерность пульсации давления на безаварийную эксплуатацию газопровода. Нашли дальнейшее развитие технология оценки безаварийной эксплуатации наиболее опасных участков газопровода с учетом одновременно влияния срока эксплуатации, режима работы и среды, которая разрешает установит остаточный ресурс работы с учетом неравномерности потребления газа.
   Разработанная методика расчета влияния параметров режима работы газопровода на его надежную эксплуатацию внедрена на предприятиях ДК „Укртрансгаз”. Приведенная методика разрешает определить в процессе эксплуатации остаточный ресурс с определенной вероятностью не разрушения. Усталостные процессы имеют вероятностный характер. Это позволяет в совокупности с методами неразрушительного контроля и использованием риск - анализа при существующей концепции безопасности - „реализовать и исправлять” поддерживать трубопровод в трудоспособном состоянии. Однако, при таких условиях эксплуатации (подчеркиваю, совместного действия сменных нагрузок и среды) при долгодействующей эксплуатации в материале труб накапливаются деффекты, которые в конечном результате приводят к их разрушению. Особая опасность заключается в труднодоступных местах (невозможно своевременно удалить опасность) или в осложненных условиях эксплуатации (например, трубопровод попал в зону сдвига). Здесь должна работать новая концепция риск - анализа - „предвидеть и опередить”. Именно даная методика разрешает сделать это еще на стадии проектирования.
   Ключевые слова: магистральный газопровод, кольцевой сварной шов, зона термического влияние, водородная хрупкость, низкочастотная усталость.

Tarayevs’kyy O.S. Influence of gas pipelines duty parameters on their trouble – free operation. – Manuscript.

Thesis for the degree of the Candidate of Sciences in specialty 05.15.13 – pipeline transport, gas oil storages. – Ivano – Frankivs’k National Technical University of Oil and Gas, Ivano – Frankivs’k, 2007.

   The thesis is dedicated to the elaboration of proficient methods of gas pipeline duty parameters influence on its trouble – free operation. The study solves the problems of determining the influence of uneven gas consumption on the gas pipeline stress state? The establishment of the gas flow picture as well as the detection of the surge regularities and other influence on the gas pipeline trouble – free operation.
   Detected are the main regularities of welded joint fatigue breakdown of gas pipeline 17Г1С steel at various loading levels in water in water invaded environment and determined is the sensitivity to hydrogen embrittlement during polarization with the simultaneous active loading, established are also the factual signs of weakening the development of a corrosive and fatigue crack under the influence of the above mentioned environment and loading. Perfected is the mathematical model of low frequency gas pressure surge based on which determined was the influence of uneven gas consumption on the stress state as well as the influence of gas pressure surge regularities on gas pipeline reliable exploitation. Elaborated is the methodology for the calculation of the influence of the gas pipeline duty parameters on its reliable exploitation which has been implemented at the enterprises of affiliate company AC “Ukrtransgaz”.
   Key words: gas main, annular welded seam, thermal influence zone, hydrogen embrittlement, low frequency fatigue.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив параметрів режиму роботи газопроводу на його безаварійну експлуатацію

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net