Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Методи мінімізації затримок транспорту на магістральній вулично-дорожній мережі міст України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методи мінімізації затримок транспорту на магістральній вулично-дорожній мережі міст України

Анотації 

Васильєва Г.Ю. Методи мінімізації затримок транспорту на магістральній вулично-дорожній мережі міст України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.20. – Містобудування і територіальне планування. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2007 р.

   Проведені дослідження показали необхідність розробки системного підходу до вирішення проблеми затримок транспорту на магістральній ВДМ міст з урахуванням планувальної структури останніх, особливо центральної зони.
   Розроблена класифікація умов та факторів виникнення транспортних затримок у містах.
   Для проведення експериментальних досліджень затримок транспорту у містах розроблено портативний прилад ПРИЗ ГС – 88 та спеціальна облікова форма, за допомогою яких були обстежені регульовані перехрестя у центральній зоні міст: Києва, Горлівки, Краматорська. Порівняння результатів обстежень з величинами затримок, отриманими за формулою Вебстера, показали, що похибка знаходиться у межах 5,8–14,32%.
   Встановлені залежності між: тривалістю циклу світлофорного регулювання та середньою затримкою; довжиною перегону та швидкістю V85 та V50 для легкових автомобілів.
   Розроблена програма оптимізації циклу світлофорного регулювання за критерієм мінімізації затримок.
   Розроблений алгоритм процедури прийняття рішень з удосконалення регулювання та організації руху транспорту на ізольованому перехресті.
   Ключові слова: вулично-дорожня мережа, затримки транспорту, інтенсивність дорожнього руху, АСУДР, світлофорний об’єкт, планувальна структура міста, пропускна спроможність.

Васильева А.Ю. Методы минимизации задержек транспорта на магистральной улично-дорожной сети городов Украины. – Рукопись.

Диссертация на соисканиеученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.20. – Градостроительство и территориальное планирование. – Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, 2007 г.

   Проведенные исследования показали необходимость разработки системного подхода к решению проблемы задержек транспорта на магистральной улично-дорожной сети городов с учетом планировочной структури последних, особенно центральной зоны.
   Проведено разграничение понятий “транспортная задержка” и “задержка транспорта”. Первое понятие определяет потери времени водителями разных видов транспорта, пассажирами городского пассажирского транспорта и пешеходами, ожидающими приемлемого интервала между движущимися автомобилями, чтобы пересечь проезжую часть. Последнее определяет потери времени самого транспортного средства не только при простоях в заторах, но и при уменьшении скорости движения из-за неправильно назначенных планировочных и геометрических параметров улично-дорожной сети; при торможении перед перекрестками; при проезде пешеходных переходов, остановок городского пассажирского транспорта. Это позволило составить классификацию транспортных задержек в городах по условиям и факторам их возникновения, которая позволила установить, что задержки транспорта на регулируемых перекрестках являются основной составляющей частью транспортных задержек.
   Определено, что для выбора зоны регулирования АСУДР имеет значение конфигурация этой зоны. Приведено соотношение количества пересечений (а, следовательно, и светофорных объектов) при квадратной и прямоугольной форме ячеек улично-дорожной сети. Показано, что переход от квадратной к прямоугольной форме ячеек сокращает количество пересечений на 64-89% в зависимости от соотношения сторон ячейки.
   Показано, что в условиях высокой насыщенности улично-дорожной сети легковыми автомобилями действующий критерий оценки магистральной сети по плотности должен быть изменен. В качестве критерия должно быть принято соответствие емкости магистральной улично-дорожной сети величине перспективных машинопотоков.
   Для проведения експериментальных исследований задержек транспорта в городах разработан портативный прибор ПРИЗ ГС – 88 и специальная учетная форма, с помощью которых были обследованы регулируемые перекрестки в центральной зоне городов: Киева, Горловки, Краматорска. Сравнение результатов обследований с величинами задержек, полученными по формуле Вебстера, показали, что погрешность находиться в пределах 5,8–14,32%.
   Установлены зависимости между: длительностью цикла светофорного регулирования и средней задержкой; длиной перегона и скоростью V85 и V50 для легковых автомобилей.
   Выделено семь состояний системы организации дорожного движения в подрайоне: одностороннее движение, саморегулируемое движение, нерегулируемое движение с дорожными знаками, изолированное светофорное регулирование, “зеленая волна”, системное управление с помощью АСУДД, раздельная схема регулирования с транспортными развязками в разных уровнях.
   Разработана программа оптимизации цикла светофорного регулирования по критерию минимизации задержек, позволяющая на начальном этапе вводить различные планировочные ограничения.
   Разработан алгоритм процедуры принятия решений по усовершенствованию регулирования и организации движения транспорта на изолированном перекрестке, включающий следующие десять шагов: определение проблемы; определение существующих условий движения на перекрестке; оценка будущих условий; определение ограничений; определение применяемых вариантов реализации; расчет затрат пользователя (стоимость задержек и затраты на ДТП); расчет преимуществ пользователя; оценка затрат на проект; выполнение экономического анализа; анализ и сранение последовательных вариантов реализации.
   Ключевые слова: улично-дорожная сеть, задержки транспорта, интенсивность дорожного движения, АСУДД, светофорный обьект, планировочная структура города, пропускная способность.

Vasilyeva A.Y. The methods of minimization of transport delays on highway cities of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation seeking academic degree of a Candidate of Engineering Sciences in speciality 05.23.20 – Town planning and territorial planning. – Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, 2007.

   The investigations showed the necessity of systematical approach to solving the problem of transport delay at highway of the cities with planning structure of the latter, especially the central area.
   The classification of the conditions and factors of transport delays in the cities was developed.
   For the conducting experimental investigations of transport delays in the cities the portable device was elaborated PRIZ GS-88 and special calculation form of crossroads was investigated in the central parts of the cities: Kiev, Gorlovka, Kramatorsk.
   The comparison of the results of observations with transport delays were received by Vebster’s formula were showed that declination is in relations 5.8 – 14.32 per sent.
   Established relations between duration cycle of the traffic light and everage delay; the distance and the velocity V85 and V50 for passenger cars.
   The program of the traffic lights cycle optimization has been developed according criterion minimization of delays.
   The algorithm of the procedura of refining and organization of transport moving at the isolated crossroad decision taking has been elaborated.
   Key words: street-road network, transport delay, intensive transport traffic, ASMT, traffic-light object, planning structure of the city, admitted capacity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методи мінімізації затримок транспорту на магістральній вулично-дорожній мережі міст України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net