Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Моделювання основних складових ризиків втрати цілісності аеронавігаційних засобів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Моделювання основних складових ризиків втрати цілісності аеронавігаційних засобів

Анотації 

Знаковська Є.А. Моделювання основних складових ризиків втрати цілісності аеронавігаційних засобів. – Рукопис.

Спеціальність: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – Навігація та управління рухом, Національний авіаційний університет, м. Київ, 2007.

   Розроблено метод оцінки цілісності аеронавігаційної системи на основі модифікованого методу дерева ризику, що дозволяє вірогідно оцінювати цілісність аеронавігаційних засобів. Розроблено методику моделювання рідкісних подій порушення цілісності на основі методу істотної вибірки, що дозволяє промоделювати достатньо малі імовірності. Розроблено методику визначення оптимального об’єму сформованої вибірки, що дозволяє уточнити результати моделювання ймовірності катастрофічної ситуації. Розроблено методики ідентифікації сузір’я навігаційних супутників в умовах впливу завад, що дозволяє ідентифікувати супутники в умовах завад з гаусівським і негаусівським розподілом, а також промоделювати спектр імовірностей включаючи імовірність допоміжного наведення. Модифіковано метод дерева ризику та реалізовано моделювання імовірності порушення цілісності основного наведення на основі методу моделювання рідкісних подій, що призводить до більш адекватного обчислювання імовірності втрати повітряного корабля внаслідок відмови підсистеми наведення. Розроблено алгоритми для машинної реалізації розроблених методик. Створено програмний комплекс, який оцінює цілісність аеронавігаційної системи за модифікованим методом.
   Ключові слова: цілісність, метод моделювання рідкісних подій, істотна вибірка, ідентифікація сузір’я навігаційних супутників.

Znakovskaya E.A. Aeronavigation means loss of integrity basic making risks modelling. – Manuscript.

Thesis for the candidate of engineering science, specialization 05.22.13 – Navigation and movement management, National aviation university, Kiev, 2007.

   The aeronavigation system integrity estimation method on the basis of the modified a risk tree method which allows to estimate aeronavigation means integrity authentically is developed. The integrity infringement rare modelling technique events on the basis of the important sample method is developed. The generated sample optimum volume definition technique is developed. It is developed navigating satellites constellation identification techniques in conditions of influence of handicapes. The method of a risk tree is modified and is realized modelling of integrity infringement probability of the basic prompting on the basis of a rare events modelling method which leads to more adequate calculation of the aircraft loss probability owing to refusal of a prompting subsystem. Algorithms are developed for machine realization of the developed techniques. The program complex which estimates aeronavigation system integrity by the modified method is created.
   Keywords: integrity, a rare events modelling method, the important sample, navigating satellites constellation identification.

Знаковская Е.А. Моделирование основных составляющих рисков потери целостности аэронавигационных средств. – Рукопись.

Специальность: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 – Навигация и управление воздушным движением, Национальный авиационный университет, г. Киев, 2007.

   Предложен метод оценки целостности аэронавигационной системы на основе модифицированного метода дерева риска, который дает возможность достоверно оценивать целостность аэронавигационных средств. Разработана методика моделирования редких событий нарушения целостности на основе метода существенной выборки, позволяющая моделировать достаточно малые вероятности. Предложена методика определения оптимального объема сформированной выборки, позволяющая уточнить результаты моделирования вероятности катастрофической ситуации. Разработаны методики идентификации созвездия навигационных спутников в условиях влияния помех, позволяющие идентифицировать спутники в условиях помех с гауссовым и негауссовым распределением, а также моделировать спектр вероятностей, включая вероятность дополнительного наведения. Модифицирован метод дерева риска и реализовано моделирование вероятности нарушения целостности основного наведения на основе метода моделирования редких событий, которое приводит к более адекватному вычислению вероятности потери воздушного корабля вследствие отказа подсистемы наведения. Разработаны алгоритмы для машинной реализации разработанных методик. Создан программный комплекс, который оценивает целостность аэронавигационной системы по модифицированному методу.
   Ключевые слова: целостность, метод моделирования редких событий, существенная выборка, идентификация созвездия навигационных спутников.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Моделювання основних складових ризиків втрати цілісності аеронавігаційних засобів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net