Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вдосконалення системи регулювання генераторних агрегатів автономної суднової електростанції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення системи регулювання генераторних агрегатів автономної суднової електростанції

Анотації 

Дворак В. М. Вдосконалення системи регулювання генераторних агрегатів автономної суднової електростанції. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" // Севастопольський національний технічний університет. - Севастополь, 2008.

   Дисертація присвячена дослідженню паралельної роботи синхронних генераторів суднової електростанції. У дисертації запропоновані нові методи і алгоритми, що дозволяють забезпечити незмінність динамічних характеристик перехідних процесів зміни частоти і величини напруги суднової електростанції за умов дії дестабілізуючих чинників. 
   Розроблено нову математичну модель суднової електростанції з дизель-генераторами і валогенераторами. Модель пов'язує в загальний опис паралельно працюючі синхронні генератори та їх дизельні двигуни. Отримано чисельні оцінки зміни коефіцієнтів передачі та сталих часу математичної моделі залежно від дестабілізуючих експлуатаційних чинників. Розроблено регулятори ковзного режиму з нечіткими регуляторами для контуру збудження синхронного генератора і системи регулювання частоти обертання дизельного двигуна. Розроблені регулятори забезпечують незмінність коефіцієнтів передачі і сталих часу перехідних процесів зміни частоти струму і напруги суднової електростанції за великих змін дестабілізуючих експлуатаційних чинників. Досягнута можливість тривалої паралельної роботи валогенератора з дизель-генераторами із застосуванням розроблених регуляторів.
   Обґрунтованість і вірогідність наведених у роботі положень і висновків підтверджується відповідністю теоретичних результатів експериментальним даним.
   Ключові слова: суднова електростанція, дизель-генератор, валогенератор, регулятор ковзного режиму, контур збудження, експлуатаційні дестабілізуючі чинники, нечітка логіка.

Дворак В.Н. Совершенствование системы регулирования генераторных агрегатов автономной судовой электростанции. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 “Электротехнические комплексы и системы” // Севастопольский национальный технический университет. - Севастополь, 2008.

   Диссертация посвящена исследованию параллельной работы синхронных генераторов судовой электростанции. В диссертации разработаны новые методы и алгоритмы, позволяющие обеспечить оптимальность динамических характеристик переходных процессов изменений частоты и величины напряжения судовой электростанции.
   Проведена оценка степени влияния дестабилизирующих эксплуатационных факторов на переходные процессы изменения частоты вращения и напряжения генераторных блоков.
   В результате проведённых исследований получено новое математическое описание генераторных блоков, связывающее между собой судовые синхронные генераторы и их приводные двигатели в условиях параллельной работы генераторов, действия дестабилизирующих эксплуатационных факторов, изменения параметров и величины нагрузки.
   Получено новое математическое описание синхронного генератора с учётом влияния других параллельно работающих синхронных генераторов судовой электростанции. В математическом описании учтено влияние изменения магнитной проницаемости железа в переходных процессах изменения тока возбуждения генераторов. Получено новое математическое выражение для момента генератора с учётом изменения характера и значения электрической нагрузки, взаимного влияния генераторов, изменения магнитной проницаемости железа.
   Разработаны адаптивные регуляторы возбуждения и частоты вращения синхронных генераторов. За основу разработанных адаптивных регуляторов взяты регуляторы скользящего режима и регуляторы на основе нечёткой логики. Адаптивные регуляторы позволяют получить неизменные динамические характеристики переходных процессов изменения частоты вращения и напряжения генераторных блоков. Динамические характеристики переходных процессов изменения частоты вращения и напряжения генераторов сделаны одинаковыми для всех параллельно работающих дизель-генераторов судовой электростанции. Также разработаны адаптивные регуляторы активной и реактивной мощностей.
   Применение адаптивных регуляторов позволяет скомпенсировать взаимное влияние параллельно работающих генераторов. Адаптивные регуляторы обеспечивают структурную декомпозицию многомашинной СЭС в виде подобных друг другу в динамическом отношении модулей САР в составе многомашинного электромеханического комплекса. Расчётным путём доказано, что при применении адаптивного регулятора амплитуда колебания угла нагрузки дизель-генератора уменьшилась до 8º. Применение адаптивных регуляторов обеспечивает устойчивость генераторных блоков СЭС.
   На основе разработанного математического описания главного двигателя с валогенератором, разработана адаптивная САР частотой вращения главного двигателя. Исследовано влияние крутильных колебаний валопровода на переходные процессы изменения частоты вращения главного двигателя. В результате математического моделирования установлено, что крутильные колебания валопровода вносят высокочастотные возмущения в частоту напряжения и угол нагрузки валогенератора. За счёт применения разработанных адаптивных регуляторов частоты вращения главных двигателей, снижена амплитуда колебания угла нагрузки валогенератора до 8º. Это позволяет включать на параллельную работу валогенератор с судовой электростанцией в штормовых условиях плавания судна.
   Одинаковость динамических характеристик переходных процессов изменения частоты и возбуждения дизель-генераторов позволяет уменьшать уравнительные токи между генераторами.
   На пароме "Ейск" проведены эксперименты на параллельно работающих судовых синхронных генераторах. В результате проведенных экспериментов было выяснено, что при настройках одинакового времени переходных процессов изменения напряжения генераторов уменьшились амплитуды колебаний реактивных токов и напряжения.
   Обоснованность и достоверность приведённых в работе положений и выводов подтверждается соответствием теоретических результатов экспериментальным данным.
   Ключевые слова: судовая электростанция, дизель-генератор, валогенератор, регулятор скользящего режима, контур возбуждения, дестабилизирующие эксплуатационные факторы, нечёткая логика.

Dvorak V.N. Improving of the system control of a.c. generators of the autonomous ship electric station. - Manuscript.

The dissertation on competition for the candidate of technical science degree in profession 05.09.03 “Еlectrotechnical complexes and systems” // Sevastopol national technical university. - Sevastopol, 2008.

   The dissertation is devoted to investigation of the parallel work of a.c. generators of the ship electric power station. Besides, the dissertation is devoted to investigation of new methods and algorithms allowing to ensure the invariability of dynamic characteristics of the transitional process of the frequency and magnitude voltage alteration of the ship electric power station.
   A new mathematical model of ship electric power station with diesel generators and shaft generators was developed. The model joins working parallel a.c. generators and their diesel engines. Numerical evaluation of the change of transfer factors and time constants of the mathematical model depending on destabilizing exploitation factors were obtained. The sliding mode control with fuzzy logic regulators were developed for the excitation circuit of the a.c. generator and the system of diesel engine speed regulation. The developed regulators ensure the invariability of transfer factors and time constants of the transitional processes of the current frequency and voltage alteration of the ship electric power station in large changes of destabilizing exploitation factors. The possibility of parallel work of the shaft generator with the diesel generators by using the developed regulators was proved.
   Validity and reliability of the thesises and conclusions given in the work are confirmed by accordance of the theoretical results and experimental data.
   Key words: ship electric power station, diesel generator, shaft generator, sliding mode control, excitation circuit, destabilizing exploitation factors, fuzzy logic.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення системи регулювання генераторних агрегатів автономної суднової електростанції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net