Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Визначення основних елементів суден, які обслуговують морські споруди та нафтові промисли
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Визначення основних елементів суден, які обслуговують морські споруди та нафтові промисли

Анотації 

Фам Суан Нгок. Визначення основних елементів суден, які обслуговують морські споруди та нафтові промисли. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.08.03 – конструювання та будування суден – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2008.

   Метою дисертаційної роботи є вдосконалення процесу проектування суден постачання бурових платформ на основі створення принципово нової методики визначення їх основних елементів та характеристик на початкових стадіях проектування.
   Для цього створені математичні моделі функціонування судна постачання бурових платформ, виконано формулювання та розв’язок відповідних задач функціонування. При цьому функціональні операції, які виконує СПБП, змодельовані марківськими випадковими функціями.
   Показники функціональної ефективності СПБП отримані в результаті розв’язку відповідних задач функціонування.
   Показники економічної ефективності СПБП визначені за формулами, що відображають основні складові тайм-чартерного еквівалента та оперативні витрати. Розглянуті вони на проміжку часу, що дорівнює життєвому періоду судна.
   В основу розробленої методики визначення основних елементів судна постачання нафтогазових промислів на початкових стадіях його проектування покладено рішення задачі пошуку екстремуму відносної вартості виконання судном постачання безлічі своїх основних функціональних операцій.
   Розроблено математичну модель судна постачання бурових платформ, алгоритм та програму вирішення оптимізаційної задачі визначення його основних елементів.
   Ключові слова: судно постачання бурових платформ, функціональні операції, імовірність, основні елементи, ефективність, рейс, вартість, методика, оптимізація.

Фам Суан Нгок. Определение основных элементов судов, обслуживающих морские сооружения и нефтяные промыслы. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.08.03 – конструирование и постройка судов – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев, 2008.

   Целью диссертационной работы является совершенствование процесса проектирования судов снабжения буровых платформ на основе создания принципиально новой методики определения их основных элементов и характеристик на начальных стадиях проектирования.
   Для реализации цели созданы математические модели функционирования судна снабжения буровых платформ, сформулированы и решены соответствующие задачи функционирования. При моделировании рассматриваемых функциональных операций использованы марковские случайные функции.
   Показатели функциональной эффективности ССБП получены на основе решения соответствующих задач функционирования.
   Проведен анализ структуры общего потока финансовых средств от грузоотправителя к фрахтователю и к судовладельцу. При этом показатели экономической эффектимвности ССБП - вероятностные характеристики стоимости создания судна снабжения и стоимости его эксплуатации -  рассмотрены на промежутке времени, равном жизненному периоду судна, и определены по формулам, отражающим основные составляющие тайм-чартерного эквивалента.
   В основу разработанной методики определения основных элементов судна снабжения нефтегазовых промыслов на начальных стадиях его проектирования положено решение задачи поиска экстремума относительной стоимости выполнении судном снабжения множества своих основных функциональных операций.
   Разработаны математическая модель ССБП, алгоритм и программа решения оптимизационной задачи определения основных элементов судна снабжения, которые образовали программный комплекс "PlatformSupplyVessel", предназначенный для выбора основных элементов и характеристик ССБП на начальных этапах его проектирования.
   Ключевые слова: судно снабжения буровых платформ, функциональные операции, вероятность, основные элементы, эффективность, рейс, стоимость, методика, оптимизация.

Pham Xuan Ngoc. Determination of platform supply vessels principal dimensions. − Manuscript.

The dissertation on the competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on speciality 05.08.03 – designing and building of ship – National University of Shipbuilding named after admiral Makarov, Nikolaev, 2008.

   The purpose of this dissertation is to develop the designing process of platform supply vessels (PSVs) on the basis of creation of principle new method of determination of their principal dimensions for the initial stages of designing.
   Development of mathematical models of functioning of PSV. The implementation of functional operations are simulated as markovian random functions and for their description the algorithms of multidimension random continuous markovian processes are used. Indexes of economy of PSV are determined on an interval time, equal to the vessel’s life-cycle, and executed by formulas, to reflecting the main components of time charter equivalent.
   In basis of the developed method of determination of PSV’s principal dimensions on the initial stages of her designing the problem solution of extremum searching of relative cost of performance ship’s main operations has been supposed.
   The mathematical model of PSVs, algorithm and program of decision of optimization problems of determination of PSV’s principal dimensions were developed.
   Keywords: platform supply vessels, functional operations, probability, principal dimensions, efficiency, trip, cost, method, optimization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Визначення основних елементів суден, які обслуговують морські споруди та нафтові промисли

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net