Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Аналітичне конструювання нелінійних систем керування літальними апаратами з урахуванням вимог до якості перехідних процесів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аналітичне конструювання нелінійних систем керування літальними апаратами з урахуванням вимог до якості перехідних процесів

Анотації 

Глазок О.М. Аналітичне конструювання нелінійних систем керування літальними апаратами з урахуванням вимог до якості перехідних процесів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – Системи та процеси керування. – Національний авіаційний університет, Київ, 2007.

    В дисертації запропоновано нове розв’язання задачі синтезу нелінійних регуляторів, що забезпечують виконання вимог до якості руху керованого об’єкта, для систем стабілізації літальних апаратів. Синтез регуляторів виконується для нелінійних динамічних керованих систем, описаних системами звичайних диференціальних рівнянь з поліноміальними правими частинами за модифікованим методом аналітичного конструювання. До підінтегрального виразу функціоналу якості введено частини функції Белмана з числовими коефіцієнтами, що відображають вимоги до якості руху. Проведено дослідження руху керованих систем з нелінійними якісними регуляторами. Розв'язано задачу синтезу нелінійних регуляторів, отриманих з урахуванням вимог до якості руху, для стабілізації подовжнього кутового руху літака. Дослідження результатів застосування отриманих регуляторів в системі стабілізації подовжнього кутового руху високоманевреного і транспортного літаків при розв’язанні задачі стабілізації горизонтального польоту та при виконанні маневру у подовжній площині, показує переваги запропонованих регуляторів перед відомими.
   Ключові слова: нелінійний регулятор, подовжній кутовий рух, якість руху, стабілізація, синтез.

Глазок А.М. Аналитическое конструирование нелинейных систем управления летательными аппаратами с учетом требований к качеству переходных процессов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.03 – Системы и процессы управления. – Национальный авиационный университет, Киев, 2007.

   В диссертации предложено новое решение задачи синтеза нелинейных регуляторов для систем стабилизации летательных аппаратов, обеспечивающих выполнение требований к качеству движения летательного аппарата. Синтез регуляторов проводится для нелинейных динамических управляемых систем, описанных системами обычных дифференциальных уравнений с полиномиальными правыми частями, по модифицированному методу аналитического конструирования. В подынтегральное выражение функционала качества введены части разложения функции Белмана в ряд по степеням компонент фазового вектора с числовыми коэффициентами, отражающими требования к качеству движения замкнутой системы. Для динамической системы с полиномиальными правыми частями и модифицированным функционалом качества решена задача нахождения коэффициентов нелинейного качественного регулятора.
   Проведено исследование движения управляемых систем с нелинейными качественными регуляторами, синтезированными по предложенному модифицированному методу, на модельных примерах нелинейных динамических систем. Зависимость поведения управляемой системы от значений параметров затухания, с которыми синтезирован регулятор, исследована аналитически и методом численного моделирования. Полученная в результате исследований информация позволяет выбрать параметры регулятора так, чтобы достичь цели регулирования.
   Получены нелинейные качественные регуляторы для системы стабилизации маневренного и транспортного самолетов. Для синтеза регулятора и имитационного моделирования использована математическая модель, в которой продольное угловое движение самолета описано системой обычных дифференциальных уравнений третьего порядка в отклонениях с полиномиальными правыми частями. Создан комплекс программ, который позволяет выполнить в аналитическом виде вычисления, необходимые для синтеза нелинейного качественного регулятора с заданными параметрами, а также провести имитационное моделирование движения управляемой системы с заданным регулятором. По результатам имитационного моделирования изучена зависимость показателей качества переходных процессов, возникающих во время стабилизации движения самолета, от значений параметров, использованных при синтезе регулятора. Результаты многоточечного имитационного моделирования представлены на графиках в виде сечений областей начальных точек движения в пространстве состояний, которые отвечают избранному критерию качества. Для транспортного самолета решены с применением предложенных регуляторов задачи стабилизации при горизонтальном полете и выполнения мапевра (уход на второй круг). Полученные результаты показали существенное преимущество предложенных регуляторов перед стандартными по длительности переходных процессов.
   Ключевые слова: нелинейный регулятор, продольное угловое движение, качество движения, стабилизация, синтез.

Glazok O.M. Method of synthesis of nonlinear quality aircraft stabilization systems. – Manuscript.

The thesis for Candidate Of Technical Sciences degree on specialty 05.13.03 – Control systems and processes. – National aviation university, Kyiv, 2007.

   In the thesis the new solution of the problem of synthesis of nonlinear regulators which ensure satisfying the requirements to the controlled object’s motion quality, for the aircraft stabilization systems. The synthesis of regulators is performed for the nonlinear dynamic control systems, described with systems of usual diferential equations with polynomial right-hand parts, with the use of the modified method of analytical constructing. The parts of the Bellman's function are brought into the integrand of the quality functional with numerical factors representing requirements to the motion quality. The investigation of the motion of controlled systems with nonlinear quality regulators is performed. The problem of synthesis of regulators which satisfy the requirements to the motion quality for the aircraft longitudinal angular motion stabilization system is solved. The performed investigation of the results of application of nonlinear regulators, obtained with taking the quality requirements into account, for solving problems of longitudinal angular motion stabilization for manevrous and cargo aircrafts at the horisontal flight and performing maneuvres in the longitudinal plane, shows the advantages of the proposed regulators before the regulators known before.
   Keywords: nonlinear regulator, longitudinal angular motion, motion quality, stabilization, synthesis.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналітичне конструювання нелінійних систем керування літальними апаратами з урахуванням вимог до якості перехідних процесів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net