Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Зниження часу очікування пасажирами міських маршрутних транспортних засобів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зниження часу очікування пасажирами міських маршрутних транспортних засобів

Анотації 

Куниця О. А. Зниження часу очікування пасажирами міських маршрутних транспортних засобів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2008.

   Дисертація присвячена розвитку наукових положень з визначення і зниження часу очікування пасажирами міських маршрутних транспортних засобів. Зниження цього часу є головним внутрішнім резервом перевізного процесу, і це є одним з напрямків підвищення якості перевізного процесу пасажирів. Відхилення значень дійсного часу очікування пасажирів відносно його планових значень відбувається під час виконання процесу перевезень, і тому знижувати його треба лише під час виконання цього процесу в режимі реального масштабу часу шляхом оперативного керування.
   В роботі, виконаній за умов реалізації оперативного керування міською маршрутною мережею автомобільного транспорту з використанням переваг засобів мобільного зв’язку і комп’ютерної техніки, створено модельний комплекс, в якому отримано теоретичні залежності, що дозволяють визначати, з урахуванням зміни поточних значень факторів формування пасажиропотоків і руху автобусів, і знижувати час очікування пасажирів.
   Для зниження дійсного часу очікування пасажирів створено новий науковий продукт у вигляді алгоритму прийняття рішень з розробки заходів оперативного керування параметрами перевезень кожного транспортного засобу в режимі реального масштабу часу, який розроблено на підставі поєднання різних частин набору теоретичних залежностей модельного комплексу і використання поточних даних, що надає АСОУ.
   Ключові слова: міські маршрутні пасажирські перевезення, зниження часу очікування пасажирами транспортних засобів, автоматизована система оперативного управління, керуючий вплив, цільова функція.

Куница А. А. Снижение времени ожидания пассажирами городских маршрутных транспортных средств. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.01 - транспортные системы. - Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2008.

   Диссертация посвящена развитию научных положений, связанных с определением и снижением времени ожидания пассажирами городских маршрутных транспортных средств. Снижение этого времени есть главным внутренним резервом и является одним из направлений повышения качества процесса перевозки пассажиров. Отклонение значений действительного времени ожидания пассажиров относительно его плановых значений происходит во время выполнения процесса перевозок, и потому снижать его нужно также во время выполнения этого процесса в режиме реального масштаба времени путем оперативного управления.
   Для осуществления оперативного управления в режиме реального масштаба времени разработана схема АСОУ, передача данных в которой осуществляется в автоматическом режиме на основе системного объединения преимуществ мобильной связи, компьютерной техники и соответствующих им периферийных технических средств автобуса.
   В работе, выполненной с учетом реализации оперативного управления городской маршрутной сетью автомобильного транспорта с применением преимуществ мобильной связи и компьютерной техники, создан модельный комплекс, содержащий теоретические зависимости, позволяющие определять, с учетом изменения значений факторов формирования пассажиропотоков и движения автобусов, и снижать время ожидания пассажиров.
   Для снижения настоящего времени ожидания пассажиров создан новый научный продукт в виде алгоритма принятия решений по разработке мероприятий оперативного управления параметрами перевозок каждого автобуса в режиме реального масштаба, который разработан на основе объединения разных частей набора теоретических зависимостей модельного комплекса и использования текущих данных, которые дает новая АСОУ.
   Во время экспериментальных исследований произведен анализ работы программного обеспечения новой АСОУ, которое разработано с использованием модельного комплекса и алгоритма по разработке мероприятий оперативного управления параметрами перевозок каждой единицы автомобильного транспорта, подтверждающий действительное практическое выполнение процессов оперативного управления этими перевозками в произвольной точке территории города и снижение времени ожидания пассажиров в режиме реального масштаба времени.
   Ключевые слова: городские маршрутные пассажирские перевозки, снижение времени ожидания пассажирами транспортных средств, автоматизированная система оперативного управления, управляющее влияние, целевая функция.

Kunitsa O. A. Decrease in a waiting time by passengers of city routing vehicles. - the manuscript.

The dissertation for a scientific degree of the candidate of engineering science on a specialty 05.22.01 - transport systems; Kharkov national academy of municipal facilities, Kharkiv, 2008.

   The dissertation is devoted to the development of the scientific theories connected with the definition and decrease of a waiting time by passengers of city routing vehicles. Decrease of this time is the main internal reserve of transportation process, and is one of the directions concerning the improvement of passengers’ transportation process. The deviation of values of the valid waiting time of passengers concerning its planned values occurs during the process of transportation and consequently it is also necessary to reduce it during this process in a mode of a real time scale by an operational coordination.
   In the work the following points are taken into account: realization of an operational coordination by a city routing network of motor transport with application of advantages of a mobile communication and the computer equipment, the modeling complex which containing theoretical dependences of a waiting time of the passengers, new routs to reducing a waiting time of the passengers.
   For decrease in the present waiting time of passengers the new scientific product is created, which is supposed to be in the form of algorithm of decision-making on working out of actions of an operational coordination in parameters of transportations of each bus in a mode of real scale which is developed on the basis of association of different parts of a set of theoretical dependences of a modeling complex and use of current data given by ASOC.
   Key words: city routing passenger transportations, decrease in a waiting time by passengers of the vehicles, the automated system of the operational administration, operating influence, criterion function.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зниження часу очікування пасажирами міських маршрутних транспортних засобів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net