Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Ефективність транспортної системи промислового району в припортовому логістичному ланцюгу поставки зернових
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ефективність транспортної системи промислового району в припортовому логістичному ланцюгу поставки зернових

Анотації 

Лямзін А.О. Ефективність транспортної системи промислового району в припортовому логістичному ланцюгу поставки зернових. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук за фахом 05.22.01 – Транспортні системи. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2008.

   Метою дисертаційної роботи є забезпечення ефективності транспортної системи промислового району в припортовому логістичному ланцюзі постачання зерна шляхом впровадження методів і алгоритмів скоординованої взаємодії її ланцюгів мережі по показникам переробної здібності і пропускної спроможності ЛРЦ.
   Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому що: вперше запропоновано метод синтезу процесу взаємодії залізничного, автомобільного транспорту і портової інфраструктури з використанням матричної моделі і вагових коефіцієнтів чинників вантажопотоку, що дозволило отримати комплексну оцінку завантаженості припортових ланок системи; уточнена, по критерію реверсивність, потокова модель логістичного розподільного центру, що зумовило стале функціонування центру в умовах динаміки ринку зернових і олійних культур; отримав подальший розвиток метод моніторингу функціонування складних об'єктів, заснований на зміні моніторингу із заснованого на лінгвістичній оцінці ефективності логістичного розподільного центру зернових і | олійних культур на кількісну оцінку; запропоновано алгоритм визначення рівня взаємодії припортових ланок в промислово-транспортній системі зернових і олійних культур.
   Результати дисертаційної роботи впроваджені в ЗАТ «Українська промислово-транспортна компанія», що дозволило їй розгорнути бідівницто ЛРЦ в промисловому районі м. Маріуполя, за розробленою в дисертації рекомендацією обсягу обробки зернових в 1 млн. тонн на рік. Запропоновані розв'язання використані в роботі ВАТ „Маріупольський промисловий залізничний транспорт”, що дозволило скоротити час простою вагонів, що належать йому, і локомотивів на 10-15%.
   Ключові слова: реверсивність потоків, транспортна система, стійкість припортових ланок, логістичний ланцюг, графтопологічний портрет.

Лямзин А.А. Эффективность транспортной системы промышленного района в припортовой логистической цепи поставки зерновых. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.01 – Транспортные системы. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2008.

   Целью диссертационной работы является обеспечение эффективности транспортной системы промышленного района в припортовой логистической цепи поставки|поставки| зерна путем внедрения методов и алгоритмов скоординированного взаимодействия составляющих ее звеньев|цепи| по показателям перерабатывающей и пропускной способности ЛРЦ.
   Научная новизна полученных результатов состоит в том что: впервые предложен метод синтеза процесса взаимодействия железнодорожного, автомобильного транспорта и портовой инфраструктуры с использованием матричной модели и весовых коэффициентов факторов грузопотока, что позволило получить комплексную оценку загруженности припортовых звеньев системы; уточнена, по критерию реверсивность, потоковая модель логистического распределительного центра, что предопределило устойчивость функционирования центра в условиях динамики рынка зерновых и масленичных культур; получил дальнейшее развитие метод мониторинга сложных объектов, основанное на замене мониторинга с основанного на лингвистической оценке эффективности логистического распределительного центра зерновых и масленичных культур на количественную оценку; предложен алгоритм определения уровня взаимодействия припортовых звеньев в промышленно-транспортной системе зерновых и масленичных культур.
   Результаты диссертационной работы внедрены в ЗАО «Украинская промышленно-транспортная компания», которое позволило ей развернуть строительство| ЛРЦ в промышленном районе г. Мариуполя, согласно предложенным| в диссертации рекомендациям, объем| обработки зерновых составляет 1 млн. тонн в год. Предложенные решения использованы в работе ОАО „Мариупольский промышленный железнодорожный транспорт”, что позволило сократить время простоя принадлежащих ему вагонов и локомотивов на 10-15%.
   Ключевые слова: реверсивность потоков, транспортная система, устойчивость припортовых звеньев, логистическая цепь, графтопологический портрет.

Lyamzin A.A. Effectiveness a transport system of industrial region in the logistic chain of supplying with grain-growing. – The manuscript.

The thesis is on competition of a scientific degree of candidate of technical sciences on specialty 05.22.01 – transport systems. – Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv, 2008.

   The purpose of thesis work is providing efficiency of a transport system of industrial district in the logistic chain of supply grain by introduction of methods and algorithms of the co-coordinated co-operation of constituents of its links on the indexes of processing and ability of LRC.
   The scientific novelty of the receive results consists of the bellowing: the method of synthesis of process of co-operation of railway, motor-car transport and port infrastructure is first offered with the use of matrix model and gravimetric coefficients of factors of goods traffic, that allowed to get the complex estimation of work-load of the system links; reversible ness, stream model of logistic distributive center specified, on a criterion, that predetermined stability of functioning the center in the conditions of dynamics of grain-growing and oil cultures markets; the method of monitoring of difficult objects got further development, based on replacement of monitoring based on the linguistic estimation of efficiency of logistic distributive center of grain-growing and oil cultures on a quantitative estimation; the algorithm of level determination of co-operation of |links is offered in the PLRG grain-growing and oil| cultures.
   Thesis job performances are inculcated in the joint-stock company the «Ukrainian transport company», which allowed it to open out the building of LRC in an industrial district Mariupol. To the recommendations offered in thesis, the output grain-growing of treatment makes 1 million t/ies. The offered solutions are utillized in-process of the „Mariupol industrial railway transport”, that allowed to shorten the outage time of its carriages and locomotives on 10-15%.
   Keywords: reversibleness of streams, transport system, stability of port, logistic chain.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ефективність транспортної системи промислового району в припортовому логістичному ланцюгу поставки зернових

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net