Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Діагностування проточної частини авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діагностування проточної частини авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів

Анотації 

Попов О.В. Діагностування проточної частини авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України, Київ, 2008.

   Дисертаційну роботу присвячено розробці нової методики діагностування проточної частини авіаційного ТРДД з глибиною локалізації несправності до конструктивного вузла. В роботі наведено аналіз досвіду експлуатації ТРДД, який показав, що третина авіаційних пригод в Україні припадає на частку двигунів.
   Виявлено, що приблизно п'ята частина ДЗД, що мали місце унаслідок виникнення пошкоджень конструктивних вузлів ПЧ двигунів доводиться на випадки сумісного пошкодження двох і більш вузлів.
   Виконано аналіз сучасних підходів в рішенні задач оцінки ТС АГТД і визначені пріоритетні напрями.
   Адаптована ММРП ТРДД, що досліджувався, дозволить розрахувати інтегральні параметри стану лопатевих машин в характерних перетинах та питомі параметри двигунів, одержати набір ДО.
   Досліджено зміну параметрів робочого процесу при імітації пошкоджень конструктивних вузлів ПЧ на повнорозмірному газодинамічному стенді. В результаті проведеного ВА були одержані ГЧ, які надалі використовувалися як ДО. Побудований портрет несправностей двигуна при пошкоджених вузлах ПЧ.
   Розроблена архітектура НМ. Використання відомих методів розпізнавання образів вказало на наявність великого числа помилок, як при навчанні, так і при розпізнаванні стану двигуна.
   Розроблена методика комплексного використання методів розпізнавання і НМ класифікації на основі логічного висновку, що дозволяє ідентифікувати портрети станів ПЧ ТРДД і локалізувати несправність до конструктивного вузла.
   Ключові слова: діагностування, газотурбінний двигун, діагностична ознака, проточна частина, нейрона мережа.

Попов А. В. Диагностирование проточной части авиационных турбореактивных двухконтурных двигателей. - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 - Эксплуатация и ремонт средств транспорта. - Национальный авиационный университет Министерства образования и науки Украины, Киев, 2008.

   Диссертационная работа посвящена решению актуальной научно-прикладной задачи, связанной с повышением точности технического диагноза при оценки технического состояния ПЧ ТРДД по параметрам рабочего процесса. Особое внимание в работе уделено разработке новой методики диагностирования проточной части авиационного ТРДД с глубиной локализации неисправности до конструктивного узла.
   В работе приведен анализ опыта эксплуатации ТРДД, который показал, что приблизительно треть авиационных происшествий в Украине приходится на долю двигателей. Выявлено, что приблизительно пятая часть случаев ДСД, что имели место в результате возникновения повреждений конструктивных узлов ПЧ двигателей, приходится на случаи совместно поврежденных двух и более узлов. Выполненный анализ современных существующих и перспективных методов диагностирования авиационных газотурбинных двигателей на базе методов искусственного интеллекта и распознавания образов, что позволило определить приоритетные направления.
   Адаптирована математическая модель рабочего процесса исследуемого ТРДД, позволяющая рассчитать интегральные параметры состояния лопаточных машин в характерных сечениях и удельные параметры двигателя, получить набор ДП, используя при этом, зарегистрированные при натурных испытаниях термогазодинамические параметры рабочего тела.
   В результате чего, обоснованно и проведено по разработанным методикам комплексное экспериментальное исследование. Данный подход позволил провести натурные исследования на базе полноразмерного газодинамического стенда и на базе компьютерного моделирования с использованием данных, зарегистрированных на установившемся режиме работы двигателя, получить репрезентативную выборку параметров рабочего процесса при различных состояниях ПЧ, включая исправное. Стендовые исследования проводились на пяти эксплуатационных режимах работы двигателя, что позволило провести глубокий анализ изменения параметров рабочего процесса в характерных сечениях ГТД.
   Исследовано изменение параметров рабочего процесса при имитации повреждений конструктивных узлов ПЧ на пяти эксплуатационных режимах работы двигателя. Проведенный корреляционный анализ диагностической матрицы позволил обнаружить наиболее зависимые диагностические признаки. В результате проведенного факторного анализа были полученные главные факторы, которые в дальнейшем использовались в качестве диагностические признаки. Построен портрет неисправностей двигателя при поврежденных узлах проточной части.
   Проведена сравнительная оценка эффективности распознавания портрета неисправностей, с использованием различных вероятностно-статистических методов распознавания образов. Использование известных методов распознавания образов указало на наличие большого числа ошибок, как при обучении, так и при распознавании состояния двигателя. Путем проведения сравнительной оценки эффективности структурных элементов нейронной сети, была разработанная архитектура нейронной сети, позволяющая производить классификацию состояний.
   Определено, что наибольшей эффективности при распознавании неисправностей двигателя на базе предложенных методов и разработанной нейронной сети, можно добиться, используя в качестве ДП интегральных критериев, рассчитанных по параметрам рабочего процесса, зарегистрированным на режиме, соответствующему, 0,85 номинального.
   Разработан новый алгоритм диагностирования проточной части двигателя, позволивший разработать методику комплексного использования методов распознавания и нейросетевой классификации на основе процедур логического вывода, что позволяет идентифицировать портреты состояний ПЧ ТРДД и локализовать неисправность до конструктивного узла.
   Ключевые слова: диагностирование, газотурбинный двигатель, диагностический признак, проточная часть, нейронная сеть.

O. Popov. Diagnostics of flow duct aircraft turbojet two-spool engines. – Manuscript.

The dissertation for a scientific degree of Candidate of sciences (Engineering) by speciality 05.22.20 – Operation and repair of transport facilities. – National aviation university: Department of education and science of Ukraine, Kyiv, 2008.

   Dissertation is devoted to development of a new method of diagnostics of flow duct (FD) aircraft turbojet two-spool engines (TTSE) with localization of damage to the structural components.
   The analysis of experience of the (TTSE) operation, which showed that the third of aviation incident in Ukraine was on the stake of engines, is resulted in work. It is exposed that approximately the fifth part replace, that took place as a result of origin of damages of structural components of the FD engines is on the cases of compatible damage two and more components. The analysis of modern approaches is executed in the decision of tasks of the estimation technical state (TS) aircraft TTSE and certain priority directions. The adapted mathematical model of the operation process TTSE, that was explored, will allow to expect integral parameters of the state of blade machines in the characteristic crossings and specific parameters of engines, to get the set diagnostic sign. The change of parameters of working process is explored during the imitation of damages of the structural components FD on a gasdynamic stand. As a result of the conducted factor analysis main factors which in future were used as MF were got. Built portrait of engine at the jointly damaged components FD.
   Developed architecture neural network. The use of the known methods of pattern recognition specified in the presence of large number of errors, both at studies and at recognition of the state of engine.
   Developed method of the complex use of methods of recognition and neural network classification on the basis of logical conclusion, that allows to identify the portraits of the FD TTSE states and localize a damage to the structural components.
   Keywords: diagnostics, gas-turbine engine, diagnostic sign, flow duct, neural network.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діагностування проточної частини авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net