Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Предмет права соціального забезпечення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Предмет права соціального забезпечення

Анотації 

Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпечення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 2007.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем соціального забезпечення громадян України, а також виробленню пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавства про соціальне забезпечення.
   У роботі розроблено нові концептуальні підходи до окреслення сфери дії та визначення предмета права соціального забезпечення, конкретизовано модель структуризації правовідносин, що виникають з приводу соціального забезпечення. Особливе місце приділяється пенсійним правовідносинам. Визначено поняття і зміст права соціального забезпечення, його місце в системі права на підставі аналізу співвідношення приватного та публічного права, а також наголошено на доцільності введення соціального права. З урахуванням специфіки соціально-економічних процесів, що нині відбуваються в Україні, аргументовано доводиться необхідність виокремлення особливостей методу правового регулювання права соціального забезпечення.
   У дослідженні запропоновано авторське бачення визначення організаційно-правових форм соціального забезпечення, а також з нових позицій висвітлення характерних особливостей та сутності загальнообов’язкового державного соціального страхування як основної організаційно-правової форми соціального забезпечення громадян України. Сформульовано авторське визначення понять “соціальна політика” і “соціальне забезпечення”. Внесено пропозицію про прийняття Закону України ”Про соціальну політику”.
   У дисертації з’ясовано особливості та сутність гарантій у соціальній сфері, внесено пропозицію про необхідність розробки та запровадження соціального бюджету як гарантії реалізації конституційного права на соціальне забезпечення; запропоновано розробити та прийняти Закон України ”Про соціальний бюджет”, створення єдиного Національного фонду соціального страхування як одного із засобів удосконалення управління та поліпшення соціального забезпечення; обґрунтовано пропозицію проведення правового експерименту в соціальній сфері.
   В роботі робиться висновок про необхідність при розробці нових законодавчих положень виходити із принципу солідарності; надано авторську характеристику соціального ризику як підстави соціального забезпечення; визначено основні напрями стратегії розвитку законодавства про соціальне забезпечення; обґрунтовано положення щодо необхідності кодифікації законодавства про соціальне забезпечення.
   Ключові слова: предмет, метод права соціального забезпечення, систематизація соціального законодавства, організаційно-правові форми, соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальна політика, соціальний бюджет.

Прилипко С.Н. Предмет права социального обеспечения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, 2007 г.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических проблем социального обеспечения граждан Украины, а также выработке предложений, направленных на усовершенствование законодательства о социальном обеспечении.
   В работе разработаны новые концептуальные подходы к определению предмета права социального обеспечения и сферы его действия, конкретизирована модель структуризации правоотношений, которые возникают в связи с социальным обеспеченем. Особое внимание уделяется пенсионным правоотношениям. Определено понятие и содержание права социального обеспечения, его место в системе права на основе анализа взаимоотношения частного и публичного права, а также сделан акцент на целесообразности введения социального права. С учётом специфики социально-экономических процессов, которые нынче происходят в Украине, аргументированно доказана необходимость выделения особенностей метода правового регулирования права социального обеспечения.
   В исследовании предложено авторское видение определения организационно-правовых норм социального обеспечения, а также с новых позиций дан анализ характерных особенностей и сущности общеобязательного государственного социального страхования как основной организационно-правовой формы социального обеспечения граждан Украины. Сформулировано авторское определение понятий “социальная политика” и “социальное обеспечение”. Внесено предложение о принятии Закона Украины “О социальной политике”.
   В диссертации выяснены особенности и сущность гарантий в социальной сфере, внесены предложения о необходимости разработки и внедрения социального бюджета как гарантии реализации конституционного права на социальное обеспечение; предложено разработать и принять Закон Украины “О социальном бюджете”, создание единого Национального фонда социального страхования как одного из способов усовершенствования управления и улучшения социального обеспечения; обосновано предложение проведения правового эксперимента в социальной сфере.
   В работе делается вывод о необходимости при разработке новых законодательных положений исходить из принципа солидарности; дана авторская характеристика социального риска как основания для социального обеспечения; определены основные направления стратегии развития законодательства о социальном обеспечении; обосновано положение о необходимости кодификации законодательства о социальном обеспечении.
   Ключевые слова: предмет, метод права социального обеспечения, систематизация социального законодательства, организационно-правовые формы, социальное обеспечение, социальное страхование, социальная политика, социальный бюджет.

Prilipko S.M. The Subject of Law of Social Security. – Manuscript.

The thesis for a doctor’s of law degree in the field 12.00.05 – labour law, the law of social security. National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise, Kharkiv, 2007.

   The thesis is devoted to the all-round research of the theoretical and practical problems of social security of the citizens of Ukraine, and to the making of the proposals aimed at the perfection of the legislation on social security.
   The author has developed new conceptual approaches to the determination of the sphere of operation and establishing of the subject of the law of social security; a model of structurization of the legal relations in the sphere of social security has been defined in this work. Special attention is paid to the legal relations in the sphere of pension.
   The author has defined the notion and the content of the law of social security, its place in the system of law on the ground of the analysis of the correlation of private and public law, the expediency of introduction of social law.
   By taking into account some specific features of the transition to the market economy, the author has grounded the expediency of setting apart of the peculiarities of the method of legal regulation of the law of social security.
   The author has proposed his version of the organizational and legal forms of social security and newly defined specific features and the essence of the obligatory state social insurance as a basic organizational and legal forms of social security of the citizens of Ukraine. The concept of social policy has been formulated in this work. The author has proposed to adopt the Law of Ukraine “On social policy”. Some specific features and the essence of the guarantees in social sphere have been defined in the thesis. The author has made a proposal on the necessity of the development and introduction of the social budget as a guarantee of the realization of the constitutional right to social security. It is proposed, to work out and adopt the law of Ukraine “On social budget”, to establish a united National Fund of Social Insurance as one of the ways of perfection of the management of social security. The author has grounded the proposal to conduct a legal experiment in social sphere.
   The author has made a conclusion about the necessity to take into account the principle of solidarity in the process of developing of new legislative provisions.
   The author has defined some specific features of the social risk as a ground of social security. Some basic directions of the strategy of the development of the legislation on social security have been defined in this work; the provision about the necessity of codification of the legislation on social security has been grounded by the author.
   Key words: subject, method of the law of social security, systematization of social ligilation, organisational and legal forms of social security, social security, social risk, social insurance, social policy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Предмет права соціального забезпечення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net