Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вдосконалення методичного забезпечення технічної експлуатації наземного радіоелектронного обладнання цивільної авіації Анголи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення методичного забезпечення технічної експлуатації наземного радіоелектронного обладнання цивільної авіації Анголи

Анотації 

Арманду Мужинга. Вдосконалення методичного забезпечення технічної експлуатації наземного радіоелектронного обладнання цивільної авіації Анголи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук з спеціальності 05.22.14 - Експлуатація повітряного транспорту. – Київський міжнародний університет цивільної авіації, Київ, 1998.

   Дисертація присвячена вдосконаленню методичного забезпечення процесів технічної експлуатації наземного радіоелектронного обладнання цивільної авіації Анголи. Розроблено два методичних підходи для обгрунтування рекомендацій з організаційної побудови системи експлуатації НРЕО і для оцінки витрат ресурсів в ній. Запропонована структура побудови системи методичного забезпечення експлуатації НРЕО, розроблена операторна схема та ряд основних алгоритмів для обробки узагальненої техніко-економічної інформації. Розроблені два методу діагностування технічного стану НРЕО і співвідношення для аналізу ефективності програм діагностування і проведення поточного ремонту НРЕО. Розроблені методики розрахунку чисельних значень показників ремонту окремо взятого виробу, а також парку виробів НРЕО.
   Ключові слова: експлуатація НРЕО, методичне забезпечення, організація, управління, поточний ремонт обладнання, синтез, аналіз алгоритмів діагностування, методика розрахунку ефективності.

Арманду Мужинга. Совершенствование методического обеспечения технической эксплуатации наземного радиоэлектронного оборудования гражданской авиации Анголы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.14 - Эксплуатация воздушного транспорта. – Киевский международный университет гражданской авиации, Киев, 1998.

   Диссертация посвящена совершенствованию методического обеспечения процессов технической эксплуатации наземного радиоэлектронного оборудования гражданской авиации Анголы. Разработаны два методических подхода для обоснования рекомендаций по организационному построению системы эксплуатации НРЭО и для оценки затрат ресурсов в ней. Предложена структура построения системы методического обеспечения эксплуатации НРЭО, разработана операторная схема и ряд основных алгоритмов для обработки обобщенной технико-экономической информации. Разработаны два метода диагностирования технического состояния НРЭО и соотношения для анализа эффективности программ диагностирования и проведения текущего ремонта НРЭО. Разработаны методики расчета численных значений показателей ремонта отдельно взятого изделия, а также парка изделий НРЭО.
   Ключевые слова: эксплуатация НРЭО, методическое обеспечение, организация, управление, текущий ремонт оборудования, синтез, анализ алгоритм диагностирования, методика расчета эффективности.

Armando Muginga. Perfection of methodics maintenance of technical operation of ground avionics the civil aviation of Angola. – Manuscript.

Dissertation for scientific Degree of the Candidate of Science (Engineering) in the Speciality 05.22.14 - Air Transport Operation. - Kiev International University of Civil Aviation, Kiev, 1998.

   The thesis is devoted to perfecting of methodics supply of the ground radioelectronic equipment operation organisation and control in the Civil Aviation of Angola and also improvement of its maintenance technologies. Two methodics approaches for motivation of the recommendations in organisational formation of the ground radioelectronic equipment operation system and fat evaluation of resources outlay by equipment maintenance are designed. It is proposed the structure of formation of the ground radioelectronic equipment methodical supply system and developed scheme and principal algorithms for generalised technical and economic information processing. It may elaborated two methods of diagnosing of the ground radioelectronic equipment and correlation for analysis of efficiency of diagnosing and ground radioelectronic equipment maintenance running repair realisation programs.
   Key word: operation ground avionics, methodical maintenance, organisation, management, operating repair of the equipment, synthesis, analysis algorithm of diagnosing, technique of account efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення методичного забезпечення технічної експлуатації наземного радіоелектронного обладнання цивільної авіації Анголи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net