Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розвиток економічних прав людини і громадянина в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток економічних прав людини і громадянина в Україні

Анотації 

Гончаренко О.М. Розвиток економічних прав людини і громадянина в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2006.

   У дисертації досліджено проблемні питання розвитку економічних прав людини і громадянина в Україні. На підставі аналізу наукових праць, національних нормативно-правових актів, міжнародних договорів обґрунтовується концепція становлення та розвитку конституційних економічних прав людини і громадянина в історії українського конституціоналізму. Визначається місце конституційних економічних прав людини і громадянина у становленні та розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні. Охарактеризовані особливості конституційно-правового регулювання економічних прав на різних етапах становлення державності в Україні. Встановлено чотири етапи закріплення економічних прав.
   На основі проведеного дослідження автором наводяться практичні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України в сфері економічних прав. Встановлені правові обмеження та визначені інші актуальні питання конституційно-правового регулювання економічних прав. Сформульована концепції права користування об’єктами публічної власності.
   Ключові слова: конституційні економічні права людини і громадянина в Україні, концепція становлення та розвитку економічних прав людини і громадянина в Україні, етапи закріплення економічних прав, правові обмеження економічних прав, концепція права користування об’єктами публічної власності.

Гончаренко Е.Н. Развитие экономических прав человека и гражданина в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – конституционное право. Институт законодательства Верховной Рады Украины. – Киев, 2006.

   В диссертации исследованы проблемные вопросы развития экономических прав человека и гражданина в Украине. На основе анализа научных работ, национальных нормативно-правовых актов, международных договоров обосновывается концепция становления и развития конституционных экономических прав человека и гражданина в истории украинского конституционализма. Определяется место конституционных экономических прав человека и гражданина в становлении и развитии правового государства и гражданского общества в Украине.
   Характеризированы особенности конституционно-правового регулирования экономических прав на разных этапах становления государственности в Украине. Определено четыре этапа закрепления экономических прав. Первый этап – закрепление в конституции Пылыпа Орлыка, второй этап – закрепление экономических прав в конституции Павла Скоропадского, третий этап – в конституциях советского периода, четвертый – после провозглашения независимости в Украине.
   Период развития экономических прав человека и гражданина в суверенной Украине условно можна поделить на два этапа: 1 этап – 1991-1996 годы. Характеризируется постепенным заполнением вакуума в конституционно-правовом регулировании экономических прав с помощью законодательного регулирования; 2 этап – 1996 – 2006 годы. Закрепление экономических прав на конституционном уровне. Постоянное усовершенствования законодательства в целях создания реального механизма обеспечения конституционных экономических прав.
   В результате исследования сделан вывод о том, что на современном этапе конституционно-правового регулирования экономических прав сравнительно с советским периодом следует выделить следующие тенденции: направленность конституционно-правовой регламентации экономических прав человека и гражданина в Украине на международно-правовые стандарты; усиление в целом юридических гарантий экономических прав человека и гражданина в Украине; новелизация конституционных норм в сфере экономических прав человека и гражданина в Украине и наполнение их новым содержанием и объемом в результате социально-экономических, политических изменений в украинском обществе и развития конституционно-правового регулирования экономических прав в советских конституциях.
   На основе проведенного исследования автором наводятся практические рекомендации для усовершенствования действующего законодательства Украины в сфере экономических прав: конституционного права частной собственности, конституционного права использования объектов публичной собственности, конституционного права на предпринимательскую деятельность.
   На основе сравнительного анализа автор пришел к выводу, что в целом положения Конституции Украины о праве частной собственности соответствуют положениям Конвенции о защите прав и основных свобод человека. Защита других экономических прав Конвенцией не предусмотрена.
   Установлены правовые пределы и другие актуальные вопросы конституционно-правового регулирования конституционных экономических прав.
   Диссертант пришел к выводу, что следует включить в Конституцию Украины положение о том, что размер возмещения при принудительном отчуждении объектов права частной собственности должен быть согласован с собственником, а если соглашения не достигнуто, то он определяется за решением суда.
   Формулируется авторская концепция права использования объектов публичной собственности. Дисертантом сделан вывод, что к общественной собственности следует отнести в соответствии с Конституцией - собственность народа Украины (ст. 13 Конституции Украины), а к публичной собственности - государственную, комунальную собственность, право собственности народа Украины (общественную собственность). Публичная собственность выступает объединяющим термином для этих форм собственности, но лишь в том случае, когда закон предусматривает именно „публичное” использование „публичных объектов”.
   Обосновывается необходимость внесения изменений в Конституцию Украины, а также принятие следующих законов: „О государственной собственности”, „О комунальной собственности”, „О праве пользования объектами публичной собственности”.
   Ключевые слова: конституционные экономические права человека и гражданина в Украине, концепция становления и развития экономических прав человека и гражданина в Украине, этапы закрепления экономических прав, правовые пределы экономических прав, концепция права использования объектов публичной собственности.

Honcharenko O.M. Development of economic rights of person and citizen in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for obtaining the degree of the candidate of law by the speciality 12.00.02. – Constitutional Law. – Institute of Lawmaking of Supreme Rada of Ukraine. – Kyiv, 2006.

   The problematic matters of the development of economic rights of person and citizen in Ukraine are investigated in the dissertation. On the basis of the analysis of scientific works, national standard – legal statements and international agreements is substantiated the conception of establishing and development of Constitutional economic human rights of person and citizen in the history of Ukrainian constitutionalism. It is defined the place of Constitutional economic rights of person and citizen in the establishing and development of legal state and civil society in Ukraine. The peculiarities of constitutional law of legal regulations of economic rights are characterized on the different stages of state power in Ukraine. The stages of securing of economic rights are determined.
   On the basis of investigation are given practical recommendations of improving the current lawmaking in Ukraine in the sphere of economic rights. Legal limitation and the other actual matters of constitutional legal regulations of economic rights are determined. The conception of the right of objects of public property using is formulated.
   Key words: constitutional economic rights of person and citizen in Ukraine, conception of establishing and development of economic rights of person and citizen in Ukraine, stages of securing of economic rights, legal limitation of economic rights, conception of the right of objects of public property using.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток економічних прав людини і громадянина в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net