Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Антикризове управління у аграрній сфері
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антикризове управління у аграрній сфері

Анотації 

Іванюта С.М. Антикризове управління у аграрній сфері. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами, Інститут аграрної економіки, Київ 2006.

   Дисертаційна робота є результатом теоретико-методологічного обґрунтування взаємозв’язку прояву циклічності кризових явищ у природі, демографії техніці, економіці, державі, науці і культурі. Автором розкриті причини виникнення та характер прояву кризових явищ у підприємствах аграрної сфери. В роботі запропоновані методологічні підходи та практичний інструментарій діагностики кризових явищ, кризових ситуацій, кризового стану на етапах життєвого циклу функціонування господарюючих суб’єктів аграрної сфери. Викладені концептуальні положення антикризового управління, спрямовані на упередження кризових явищ, забезпечення фінансової стабільності, недопущенні справи про банкрутство (мирова угода), виведення підприємства зі стану банкрутства (санація), мінімізації витрат при застосуванні організаційно-правових інструментів банкрутства. Рекомендовані антикризові управлінські заходи, спрямовані на науково-прогнозовану стратегію маркетингу, інноваційно-інвестиційний інструмент фінансового оздоровлення, диверсифікацію аграрного виробництва, що знаходить своє вирішення через організацію багатогалузевого господарства, розвиток підсобних, допоміжних та обслуговуючих галузей у поєднанні з фермерськими й особистими господарствами сільського населення з метою ефективного використання природно-ресурсного потенціалу. Обґрунтована доцільність створення системи раннього упередження і реагування у сільськогосподарських підприємствах, як внутрішньогосподарського економічного механізму регулювання доходів і витрат, що забезпечує ефективний кадровий менеджмент.
   Ключові слова: циклічність, антикризове управління, санація, диверсифікація, маркетинг, людський капітал, система раннього упередження і реагування, само зайнятість, внутрішньогосподарський механізм.

Иванюта С.Н. Антикризисное управление в аграрной сфере. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук по специальности 08.06.01 – экономика, организация и управление предприятиями. Институт аграрной экономики УААН. Киев 2006.

   Диссертационная работа – результат теоретических, методологических обоснований циклических явлений в природе, демографии, технике, экономике, науке, политике, их взаимосвязи с кризисными явлениями. В работе дана оценка финансового состояния аграрных предприятий Полтавской области за период 1940-2004 гг., которые последние 14 лет начиная с 2001 года, находятся в кризисном состоянии, как в регионе, так и на уровне государства, несмотря на некоторую стабилизацию.
   Автором обоснованы фазы жизнеспособности предприятия, каждая из которых имеет свою цель, задачи, особенности развития, стиль управления, организацию и мотивацию труда, причины возникновения, развития и нейтрализацию кризисных явлений, а также особенности процедуры банкротства в аграрных предприятиях.
   В диссертационной работе проведено теоретическое и методологическое разделение форм кризиса – кризисное явление, кризисная ситуация и кризисное состояние, предложены методологические подходы и практический инструментарий, используемый при их диагностике. Методику определения основных показателей-индикаторов предложено использовать, исходя из особенностей производства сельскохозяйственной продукции (основной, сопутствующей, дополнительной). Диагностика кризисного явления проводится в динамике при использовании таких показателей, как реализованная продукция в оценочном и натуральном выражении, себестоимость, рентабельность. Модель диагностики кризисного состояния, кроме названых показателей, должна включать расчет порога кризиса, маргинального дохода и ливериджа. По мнению автора, модель диагностики кризисного состояния строится на основании таких показателей как структура и состояние основного капитала и оборотных активов, оценка дебиторской и кредиторской задолженности, платоспособности предприятия Предлагаемые выводы автора могут решить комплекс научных проблем по определению структуры кризисного состояния, наметить подходы к оценке кризисных явлений.
   На основании теоретико-методологического подхода доказано, что антикризисное управление – это система управленческих мероприятий по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений. Главной целью антикризисного управления является обеспечение финансовой стабильности предприятий в результате своевременного регулирования и введения антикризисных инструментов на проявляющиеся метаморфозы: внутрихозяйственные, внешнеэкономические, политические, законодательные, международные. Система управления, по мнению автора, должна учитывать возможности проявления кризисных явлений и механизм их предупреждения и преодоления, которые направлены на научно-прогнозированную стратегию маркетинга, инновационно-инвестиционный инструмент финансового оздоровления аграрных предприятий, диверсификацию, кадровый менеджмент и формы самозанятости в аграрной сфере.
   Автором предложена антикризисная модель развития аграрной сферы и механизм государственного регулирования кризисными явлениями: законодательного, исполнительного, контролирующего характера.
   По результатам исследования особенностей банкротства сельскохозяйственных предприятий в диссертационной работе предложены рекомендации по усовершенствованию Закона Украины “О банкротстве”.
   Дальнейшее развитие организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий автор предлагает во взаимосвязи с развитием малых и средних производственных структур, основной деятельностью которых является как производство сельскохозяйственной продукции, так и развитие разнообразных услуг в сельской местности.
   В диссертационной работе предложена система раннего предупреждения и регулирования (СРПР), как механизм антикризисного управления предприятием, которая сигнализирует руководителям и специалистам об угрозе кризисных явлений, а также предлагает пути их преодоления. Система раннего предупреждения и регулирования может функционировать при условии обеспечения квалифицированными кадрами менеджерами, аналитиками, финансистами, экономистами, маркетологами, администраторами компьютерных сетей. Преодоление кризисного состояния на предприятии может быть обеспечено созданием кризис-групп, а финансовая стабильность возможна при условии организации сплоченной управленческой команды с высоким уровнем профессионализма и организационной культуры, стабильности и соотношения молодых и опытных работников, демократическим стилем управления, нормой управляемости, обеспечивающей максимальную прибыль до 50 тис. грн. на одного управленца.
   В диссертационной работе обоснованы современные подходы к организации внутрихозяйственного расчета как механизма управления производственными затратами. Развитие форм самозанятости способствует повышению доходности и социальной защиты сельского населения при существенном развитии предпринимательской деятельности в аграрной сфере и использовании возможностей личных подсобных хозяйств.
   Вцелом предложенные теоретико-методологические основы антикризисного управления позволят обеспечить эффективное управление неплатежеспособными предприятиями аграрной сферы.
   Ключевые слова: цикличность, антикризисное управление, диагностика, санация, диверсификация, маркетинг, человеческий капитал, система раннего предупреждения и реагирования, самозанятость, внутрихозяйственный механизм.

S.M. Ivanyuta The anti crisis management in the agrarian sphere - Manuscript.

The thesis for a candidate of Doctor degree of Economic Sciences competition on specialty 08.06.01 - Economic, Organization and Management enterprises. The Institute of Agrarian Economics. Kyiv 2006.

   The thesis is a result of methodological-theoretic grounds of correlation of demonstration of cyclic crisis phenomena in nature, demographics of engineering, economy, state, science and culture. The author determined causes of rises and nature of demonstration of cyclic crisis phenomena at enterprises of agrarian sphere. Methodological approaches and practical tooling of diagnostics of crisis phenomena, crisis situations and crisis state at the stages of life cycles of functioning of economic subjects of agrarian sphere are suggested. Conceptual states of anti crisis management directed to preventing crisis phenomena, providing financial stability, non-admission of bankruptcy (peace agreement), take out enterprises from the condition of bankruptcy (readjustment), minimization of expenses under using organization-law tools of bankruptcy are given. Anti crisis management measures are directed to the scientific-forecasted strategy of marketing, an innovation-investment tool of financial recovery and diversification of agrarian production are recommended. It is possible to decide through the organization of a diversified farm, development of subsidiary, additional and service branches together with farmers, private farms of rural population with the purpose of effective usage of nature-resort potential. Expediency of creation of system of early warning and reacting at agricultural enterprises like intraeconomic mechanism of regulation of incomes and expenses is grounded. It provides an effective personnel management. The model of state regulation of crisis phenomena of legislative, executive and governing character with the purpose of social defence of population and creation of conditions for "survival" of economic subjects during the crisis situation is suggested.
   Key words: cyclic, anti crisis management, readjustment, diversification, marketing, personnel capital, system of early warning and reacting, intraeconomic mechanism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антикризове управління у аграрній сфері

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net