Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Юридична термінологія корейської мови: структура та семантика
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Юридична термінологія корейської мови: структура та семантика

Анотації 

Рижков А.Г. Юридична термінологія корейської мови: структура та семантика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. – Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено дослідженню структурно-граматичних (дериваційно-семантичних) закономірностей термінотворення в сучасній корейській мові на матеріалі її правничої термінології. Розробка даної теми здійснюється шляхом вивчення мовної ситуації на Корейському півострові як в історичному, так і в синхронічному аспектах, визначення ролі запозичень у наповненні терміносистеми права корейської мови, дослідження специфіки словотвору в ханмунній лексиці корейської мови, що унаочнюється у класифікації китаїзмів, виходячи зі способів словотвору, на основі яких вони утворені. Основна увага в дисертації приділяється розкриттю структури та семантики термінів-композитів і термінів-лексикалізованих словосполучень на основі виведення для них відповідних структурно-семантичних (словотвірних) моделей; а також виявленню продуктивних ресурсів термінологічного потенціалу. У роботі термінологічна лексика права корейської мови систематизується як сукупність термінодериватів, що утворюються за певними типами. У дисертації також удосконалено розв’язання низки актуальних теоретичних проблем словотвору корейської мови в межах її ханмунної лексики.
   Ключові слова: корейська мова, юридична термінологія, правнича термінологія, термін, терміносистема, термінологічна одиниця, терміни-композити, терміни-афіксальні слова, структурно-граматичні закономірності, словотвірна модель, ханмунна лексика.

Рыжков А.Г. Юридическая терминология корейского языка: структура и семантика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.13 - языки народов Азии, Африки, аборигенных народов Америки и Австралии. – Институт востоковедения им. А.Крымского НАН Украины. – Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию структурно-грамматических закономерностей терминообразования в современном корейском языке на материале ее юридической терминологии. Исследование данной темы осуществляется путем изучения языковой ситуации на Корейском полуострове как в историческом, так и в синхроническом аспектах, определения роли заимствований в наполнении терминосистемы права корейского языка, исследования специфики словообразования в ханмунной лексике корейского языка, которая представлена в классификации китаизмов, исходя из способов словообразования, на основе которых они образованы. Основное внимание в диссертации отведено раскрытию структуры и семантики терминов-композитов и терминов-лексикализированных словосочетаний путем выведения для них соответствующих словообразовательных моделей; а также выявлению продуктивных ресурсов терминологического потенциала. В работе терминологическая лексика права корейского языка систематизируется как совокупность терминодериватов, которые образованы по определенным словообразовательным моделям. В диссертации также уточняется ряд актуальных теоретических проблем словообразования корейского языка в пределах ее ханмунной лексики. С целю решения поставленных задач использовались такие методы исследования: дескриптивный (описательный) метод, элементы компонентного и дистрибутивного методов лингвистического анализа, количественный анализ на основе статистического метода, анализ словарных дефиниций; методы словообразовательного моделирования, квантификации и систематизации терминов права современного корейского языка.
   В диссертации раскрываются такие вопросы, как теоретические основы исследования юридической терминологии корейского языка, роль экстралингвистических факторов в формировании и становлении терминологии права на Корейском полуострове, рассматриваются основные виды иноязычных заимствований в составе юридической терминологии корейского языка на современном этапе ее функционирования, а также проводится ее семиотический анализ.
   Корейская юридическая терминология характеризуется рядом специфических особенностей по сравнению с ее аналогами в других национальных языках, с терминосистемами других областей знаний, а также с общеупотребительной лексикой. На пересечении этих трех линий четко проступает особенность структурно-семантической организации терминологической парадигмы. Она определяется группой факторов - экстралингвистических (что включают в себя особенности предметной сферы языка права и уникальности путей социально-культурного и исторического развития корейской нации) и внутрилингвистических (особенности лексической и словообразовательной парадигмы корейского языка). Корейский язык, который принадлежит к дальневосточному языковому ареалу, с давних времен испытывал непосредственное влияние со стороны китайского, под влиянием которого СКЯ в синхронии приблизительно на 60-70% состоит из ханмунной лексики. К основным социолингвистическим факторам, которые влияли на закрепление китайских терминов права в корейском языке, следует отнести религиозные и культурно-политические контакты.
   Несмотря на растущую роль заимствований в современных специальных лексических системах, в анализируемой терминологии обращение к фонетическому типу заимствований происходит нечасто. Более характерным явлением можно считать пополнение терминологического словаря путем семантического заимствования. Такое явление определяется факторами языковых особенностей корейского языка, а именно стойкой, исторически обусловленной тенденцией к использованию ханмунной лексики для обеспечения потребностей специальной номинации. Для терминологии права корейского языка характерным является заимствование слов и словосочетаний в их прямом, номинативном значении путем семантической трансформации структуры терминов средствами ханмунной лексики.
   Словообразование в рамках ханмунной лексики реализуется преимущественно с помощью таких способов: словосложение, редупликация, контракция, афиксация, композиция (сращение). На основе количественного и семантического критериев можно выделить несколько категорий китаизмов в СКЯ: простые, производные, а также сложные слова. Сложные сино-корейские слова можно разделить на две категории: образованные согласно копулятивным и подчинительным словообразовательным моделям. В работе детально рассматриваются термины-сложные слова и термины-афиксальные слова с распределением по соответствующим словообразовательным моделям.
   Ключевые слова: корейский язык, юридическая терминология, термин, терминосистема, терминологическая единица, термин-композит, термин-аффиксальное слово, структурно-грамматические закономерности, словообразовательная модель, ханмунная лексика.

Ryzhkov A.G. Legal terminology of Korean language: structure and semantics. – Manuscript.

The dissertation for the Candidate`s scientific degree on a speciality 10.02.13 – Languages of Peoples of Asia, Africa, Aboriginal Peoples of America and Australia. – A. Krymsky Institute of the Oriental Sciences of the Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 2007.

   The dissertation is devoted to research of structural and grammatical peculiarities of derivation of terms in the modern Korean language on the material of its legal terminology. Research on the above-mentioned theme is carried out by studying the language situation on the Korean peninsula both in historical, and in synchronic aspects, definition of the role of loanwords in filling legal terminology of Korean language, research of specificity of word-formation in Sino-Korean lexicon of the Korean language which is entailed with classification of Sino-Korean words, based on the ways of word-formation. The main attention in the dissertation is paid to disclosing of structure and semantics of terms-composites and terms-lexicalized word-combinations by figuring out the corresponding word-formation models for them; and also to bringing to light the productive resources of terminological potential. In our work the terminological lexicon of the legal sphere of the Korean language is systematized as a set of term-derivatives which are formed according to the certain word-formation models. In the dissertation a number of actual theoretical problems of word-formation of the Korean language within its Sino-Korean layer is also specified.
   Key words: Korean language, legal terminology, term, terminological system, terminological unit, term-composite, affixation, structural and grammatical peculiarities, word-formation model, Sino-Korean lexicon.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Юридична термінологія корейської мови: структура та семантика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net