Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус Рахункової палати України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус Рахункової палати України

Анотації 

Роговенко Д.С. "Правовий статус Рахункової палати України". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2007.

   У дисертації проведено комплексне дослідження правового статусу Рахункової палати як органу державного фінансового контролю України, проведено аналіз та порівняння вітчизняного законодавства, що регулює статус органів фінансового контролю, із законодавством зарубіжних країн.
   Дисертант досліджує питання, пов’язані з завданнями, функціями та повноваженнями Рахункової палати, принципами її організації та діяльності, а також проблеми нормативного регулювання правового статусу Рахункової палати. Автор на підставі аналізу як праць теоретиків правової науки, так і вітчизняного та зарубіжного законодавства пропонує удосконалити ряд положень законодавства України з метою підвищення ефективності діяльності Рахункової палати.
   Дисертант відзначає, що на сьогодні Рахункова палата в Україні не може вважатись за своїм статусом вищим органом фінансового контролю держави. Водночас, зважаючи на вимоги, які висуває практика, автор пропонує поетапне реформування правового статусу цього органу.
   Ключові слова: фінансовий контроль, Рахункова палата, вищий орган фінансового контролю, правовий статус вищого органу фінансового контролю.

Роговенко Д.С. Правовой статус Счетной палаты Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Институт законодательства Верховной Рады Украины, Киев, 2007.

   В диссертации проведено комплексное исследование правового статуса Счетной палаты как органа государственного финансового контроля Украины, проведен сравнительный анализ отечественного законодательства, регулирующего статус органов финансового контроля, с законодательством иностранных государств.
   Диссертант исследует вопросы, связанные с задачами, функциями и полномочиями Счетной палаты, принципами ее организации и деятельности, а также проблемы нормативного регулирования правового статуса Счетной палаты. Автор на основании анализа трудов теоретиков правовой науки, отечественного и зарубежного законодательства, предлагает усовершенствовать ряд положений законодательства Украины с целью повышения эффективности деятельности Счетной палаты.
   Значительное внимание уделено исследованию принципов организации и функционирования Счетной палаты. Автор подчеркивает роль принципа объективности в деятельности Счетной палаты, значение которого состоит в отображении действительных явлений финансово-экономической деятельности государства. В исследовании показана взаимосвязь между принципами объективности и независимости деятельности Счетной палаты. Сделан вывод о влиянии независимости Счетной палаты на объективность ее работы. Исследованы организационные, функциональные и персональные аспекты принципа независимости в деятельности Счетной палаты. Автором исследован принцип доказательности в деятельности Счетной палаты. Реализация этого принципа также направлена на надлежащее обеспечение объективности финансового контроля. В работе предлагается расширить перечень требований к доказательствам, которые получает Счетная палата в процессе осуществления контрольных мероприятий.
   Диссертант отмечает, что на сегодняшний день Счетная палата в Украине не может считаться по своему статусу высшим органом финансового контроля государства. Исходя из требований, которые выдвигает практика, автор предлагает поэтапное реформирование правового статуса данного органа.
   В работе акцентируется внимание на необходимости приведения в соответствие нормам Конституции Украины положений Бюджетного кодекса Украины и Закона Украины "О Счетной палате", в части полномочий Счетной палаты по контролю за формированием доходной части Государственного бюджета Украины.
   Подчеркивается необходимость координации между органами государственного финансового контроля и независимого аудита в процессе осуществления контрольных мероприятий. Такая задача, по мнению диссертанта, должна быть возложена на Счетную палату, исходя из того, что именно этот орган имеет наиболее широкий круг полномочий в сфере контроля за своевременным исполнением расходной части Государственного бюджета Украины.
   Автор предлагает наделить Счетную палату полномочиями по контролю за формированием и исполнением местных бюджетов в части финансирования местных государственных администраций и делегированных местному самоуправлению полномочий органов исполнительной власти. По мнению диссертанта, это позволит сделать государственный бюджет более прозрачным.
   Ключевые слова: финансовый контроль, Счетная палата, высший орган финансового контроля, правовой статус высшего органа финансового контроля.

Rohovenko D.S. The legal status of the Accounting chamber of Ukraine. – Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of Candidate of Law in specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – Law Institute of Supreme Rada of Ukraine, Kyiv, 2007.

   The thesis contains a complex research of the legal status of the Accounting chamber of Ukraine as a body of the state financial control of Ukraine.
   Candidate for the degree researches the problems devoted to the tasks, functions and powers of the Accounting chamber, the principles of its organization and functioning, the problems of the legal regulation of its status.
   The author analyzes the works of the theorists of law and domestic and foreign legal acts. The author proposes to improve some rules of the legislation with the purpose of increase of efficiency of activity of Accounting chamber.
   Candidate for the degree marks that the Accounting chamber can’t be considered as a supreme audit institution by the moment. At the same time author offers the reforming of the legal status of this body.
   Key words: financial control, the Accounting chamber, supreme audit institution, legal status of the supreme audit institution.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус Рахункової палати України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net