Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК

Анотації 

Капля І.В. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, Київ, 2006.

   Дисертація присвячена теоретичному та методологічному обґрунтуванню і практичним питанням організації обліку й оцінки власного капіталу в акціонерних товариствах АПК. Об’єктом дослідження є обліковий процес щодо формування й руху власного капіталу в акціонерних товариствах АПК Хмельницької області, предметом – сукупність теоретичних, методологічних та практичних питань обліку і оцінки власного капіталу.
   У роботі розкривається сутність акціонерної форми власності й особливостей функціонування акціонерних товариств АПК, конкретизовано визначення власного капіталу та його складових як об’єкта обліку. Розкрито організацію обліку в акціонерних товариствах, деталізовано облікову політику в частині власного капіталу. 
   Розглянуто методично-облікові аспекти оцінки власного капіталу, напрямки підтримки (збереження) капіталу шляхом розрахунку чистих активів товариства. Визначено методику оцінки вартості власного капіталу на основі дохідного підходу шляхом дисконтування грошових потоків та розрахунку грошового потоку на акцію. Внесено пропозиції щодо удосконалення методики обліку власного капіталу акціонерного товариства в частині статутного, додаткового і резервного капіталу та документального відображення обліку капіталу. Запропоновано зміни до фінансової звітності з власного капіталу, що забезпечить користувачів необхідною обліковою інформацією про власний капітал підприємства.
   Ключові слова: бухгалтерський облік, власний капітал, статутний капітал, резерви, акціонерне товариство, акція, оцінка, грошові потоки.

Капля И.В. Учет собственного капитала в акционерных обществах АПК. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04 – бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Национальный научный центр “Институт аграрной экономики” УААН, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена теоретическому и методологическому обоснованию и практическим вопросам методики учета и оценки собственного капитала в акционерных обществах АПК. Объектом исследования является учетный процесс формирования и изменения собственного капитала в акционерных обществах АПК Хмельницкой области, предметом – совокупность теоретических, методических и практических вопросов учета и оценки собственного капитала.
   Раскрыта экономическая сущность акционерного общества, которое следует считать обществом корпоративного типа, созданным путем купли-продажи акций и других ценных бумаг для аккумуляции значительных сумм капиталов, участники которого имеют общественно-частный интерес, сущность которого состоит в максимизации собственных доходов от использования вложенных средств и право получения доли прибыли по результатам деятельности предприятия на условиях ограниченной ответственности.
   Исследование нормативно-правовой базы деятельности акционерных обществ подтверждает необходимость принятия Закона Украины “Об акционерных обществах” и “Кодекса корпоративного управления”, что является необходимым условием для регулирования их правовой деятельности в сфере корпоративного управления и стимулирования привлечения инвестиций.
   Анализ категории “собственный капитал” дает основание утверждать, что собственный капитал - это собственный источник создания активов, который представляет собой объем прав и интересов акционеров, которые представлены инвестированным и накопленным капиталом. Осуществлен анализ структуры собственного капитала и предложена классификация собственного капитала акционерного общества как объекта учета, которая отвечает рыночному пониманию учета, поскольку разделяет средства собственников и предприятия в виде акционерного и накопленого капитала.
   Конкретизирована учетная политика акционерного общества в части собственного капитала: оценка собственного капитала; порядок определения дохода (прибыли) на акцию; источники формирования и пути использования резервов; порядок распределения чистой прибыли акционерного общества, что позволит повысить информативность учета, обеспечить контроль за эффективным его использованием и оперативность принятия управленческих решений.
   Предложена методика определения стоимости собственного капитала путем расчета чистых активов как разности между активами и обязательствами, увеличенной на сумму доходов будущих периодов, а также увеличение порога сохранения капитала, то есть обязать акционерные общества уменьшить уставный капитал, когда чистые активи будут меньше суммы уставного и дополнительного акционерного капитала, что повысит интерес к наращиванию показателей производства.
   Рассмотрена методика определения его рыночной стоимости на основе доходного подхода – с помощью расчета показателя чистого денежного потока предприятия и акционера, которые адекватно отражает интерес инвестора и не зависит от особенностей бухгалтерского учета организации. Также предложено использование показателя денежного потока на акцию с целью более точного отражения изменений стоимости капитала, риночное ожидание величины которой в будущем будит формировать текущий курс акций организации.
   Исследованы организационные особенности акционерных обществ и их влияние на построение учета. Учитывая роль и значение уставного капитала акционерного общества усовершенствована методика учета его формирования путем введения к счету 40 “Уставный капитал” счетов второго порядка: 401 “Обьявленный капитал” и 402 “Подписанный капитал”, для отражения информации относительно величины обьявленного и подписанного капитала в части простых и привилегированных акций. Это дает возможность определить количество подписки за видами акций и прогнозировать спрос на фондовом рынке. Также усовершенствована методика учета дополнительного капитала, путем выпуска дополнительных акций, согласно которой размещенными акциями предусмотрено считать только полностью оплаченные акции, то есть регистрация увеличения уставного капитала предусматривает полную оплату акций дополнительной эмиссии. На основании зарубежного опыта учета резервов предложена методика учета резерва по переоценке и резерва по ускоренной амортизации, которые обеспечат финансовую устойчивость капитала в условиях инфляции и позволят вместе с аккумулированием средств по ускоренной амортизации поддержать собственный капитал, приводя его к реальной оценке.
   С целью повышения аналитичности информации о собственном капитале предложены усовершенствованные формы учетных регистров: карточка учета расчетов с акционерами, ведомость учета подписки на акции, ведомость движения акций, ведомость начисления и выплаты дивидендов, ведомость учета собственных акций, выкупленных в акционеров, а также ведомости аналитического учета по счетам собственного капитала. Предложено внести изменения в финансовую отчетность относительно собственного капитала по таким формам, как баланс, отчет о собственном капитале, а также примечания к отчетности, что обеспечит пользователей необходимой учетной информацией о собственном капитале для принятия обоснованых управленческих и инвестиционных решений.
   Ключевые слова: бухгалтерский учет, собственный капитал, уставный капитал, резервы, акционерное общество, акция, оценка, денежные потоки.

Kaplya I.V. The owner’s equity accounting in the agriculture joint stock companies. - Manuscript.

Thesis for a Master’s degree (candidate of science, ec.), speciality 08.06.04 – Accounting, analysis and audit. National scientific center “Institute of agrarian economy” UAAS, Kyiv. - 2006.

   The thesis is dedicated to theoretical, methodological and practical questions of accounting organization and estimation of the owner’s equity in the agriculture joint stock companies. The object of investigation is the accounting process touching the forming and movement of the owner’s equity in the agriculture joint stock companies of Khmelnitskiy district; the subject includes theoretical, methodological and practical questions of the owner’s equity evaluation.
   In this manuscript the essence of the joint-stock shape of property and the agriculture joint stock companies function features are disclosed. The definition of the owner’s equity and it’s components as the object of accounting are concreted. The accounting organization in the joint stock companies are examined and the policy of accountig in particular of the owner’s equity are worked out in detail.
   The methodically-accountable aspects of the owner’s equity evaluation and the capital supporting (conservation) direction by force of the company net assets calculation are determined. The principles of the owner’s equity estimation of the value on the ground of the profitable approach by force of the cash flow discounting and cash flow per stock certificate calculation. The proposals concerning of the improvement of the joint stock companies owner’s equity accounting methods namely in nominal capital, additional capital and accumulated surplus as well as documentary owner’s equity accounting reflection are brought in. The modifications in the owner’s equity financial reporting forms such as balance, owner’s equity report and notes which provide the users the necessary information about company owner’s equity are offered.
   Key words: accounting, owner’s equity, nominal capital, reserves, joint stock company, stock, valuation, cash flow.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net