Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності

Анотації 

Рябець К.А. Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2007.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних з адміністративно-правовим регулюванням природоохоронної та природоресурсової частин екологічної діяльності.
   У дисертаційній роботі проведене дослідження історичного процесу формування сучасних державних органів управління в галузях охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.
   Доопрацьована та сформульована низка теоретичних визначень понять: “природні ресурси”; “раціональне використання природних ресурсів”; “управління охороною навколишнього природного середовища”; “управління природокористуванням“; “функції державного управління охороною навколишнього природного середовища та раціональним природокористуванням”; “адміністративне правопорушення в галузях охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів” тощо.
   Проведений аналіз чинного адміністративного, природоохоронного та природоресурсового законодавства і практики адміністративно-правового регулювання природоохоронної та природоресурсової діяльності. На його підставі визначені основні тенденції регулювання відносин у досліджуваних галузях, розроблені науково-практичні рекомендації щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання природоохоронної та природоресурсової діяльності шляхом внесення відповідних змін до чинних законів, а також прийняття нових нормативно-правових актів.
   Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, природоохоронні та природоресурсові органи державної влади, адміністративна відповідальність, адміністративні природоохоронні та природоресурсові правопорушення.

Рябец Е.А. Административно-правовое регулирование экологической деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Институт законодательства Верховной Рады Украины. - Киев, 2007.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с административно-правовым регулированием природоохранной и природоресурсной частей экологической деятельности. Основное внимание при этом уделяется административно-правовым и организационно-управленческим аспектам деятельности государственных природоохранных и природоресурсных органов управления, а также административной ответственности за природоохранные и природоресурсные правонарушения.
   В диссертационной работе проведено исследование исторического процесса формирования современных государственных природоохранных и природоресурсных органов управления и выделены два исторические периоды.
   В результате анализа понятия “механизм организационно-правового регулирования охраны окружающей среды и рационального природоиспользования” дается предложение о дополнении раздела I “Основные положения” Закона Украины “Об охране окружающей природной среды” статьей “Толкования основных терминов”.
   Исследование природоохранного и природоресурсного законодательства показало, что оно еще находится на стадии формирования. Аргументировано предложение кодифицировать указанные отрасли законодательства в Природоохранном кодексе Украины и Природоресурсном кодексе Украины.
   Значительное внимание уделяется анализу системы государственного управления в отраслях охраны окружающей среды и рационального природоиспользования, правового положения вышеуказанных органов с целью усовершенствования нормативно-правовой базы их деятельности. Отмечается, что усовершенствование деятельности государственных природоохранных и природоресурсных органов управления может быть осуществлено путем принятия Верховной Радой Украины таких законодательных актов: Закона Украины “О Верховной Раде Украины“, Закона Украины “О Президенте Украины“, Природоохранного и Природоресурсного кодексов Украины с обязательными отдельными разделами о государственном управлении в отраслях охраны окружающей среды и рационального природоиспользования, Закона Украины “О специальных природоохранных и природоресурсных органах государственной власти”. Предложена новая структура исследуемых органов государственной власти.
   Рассматриваются вопросы, связанные с привлечением к административной ответственности правонарушителей за природоохранные и природоресурсные правонарушения. Выявлены пути совершенствования законодательства об административной ответственности за природоохранные и природоресурсные правонарушения, а именно принятие законопроекта Кодекса Украины об административных проступках; Кодекса Украины об административной ответственности юридических лиц; Закона Украины “О специальных природоохранных и природоресурсных органах государственной власти”; Закона Украины “Об экологическом воспитании и образовании”. С этой же целью предлагается дополнить Закон Украины “Об охране окружающей природной среды” разделом под названием “Участие общественности в принятии решений в отраслях охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов”.
   В выводах диссертационного исследования изложены наиболее важные научные и практические результаты, полученные в процессе работы, а также сформулированы конкретные предложения по совершенствованию административно-правового регулирования природоохранной и природоресурсной частей экологической деятельности.
   Ключевые слова: административно-правовое регулирование, природоохранные и природоресурсные органы государственной власти, административная ответственность, административные природоохранные и природоресурсные правонарушения.

Riabets K.A. Administrative and legal regulation of ecological activity. – Manuscript.

Dissertation on receiving the degree of candidate of juridical science on speciality 12.00.07. – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – The Institute of legislation of Supreme Soviet of Ukraine. - Kiev, 2007.

   The dissertation contains a complex analysis of theoretical and practical matters in connection with administrative and legal regulation of nature protective and nature resource parts of ecological activity.
   Historical investigation of formation of the modern state bodies of management in the branch of protection the natural environment and rational exploitation of natural resources are carried out in the dissertation.
   The following matters are worked up in the thesis: “natural resources”; “rational using of natural resources”; “management of natural environment protection”; “nature exploitation management”; “functions of state management of natural environment protection and rational exploitation of natural resources”, etc.
   The analysis of current legislation of natural protection, natural resource and administrative legislation practice of administrative and legal regulation of nature protection and nature resource activity is carried out in the thesis.
   On these grounds are defined the main tendencies of regulation the legal relations in the branches of investigation, are worked out scientific and practical recommendations of improving the administrative and legal regulation of nature protective and nature resource activity by means of carrying in the corresponding changes to current laws and sublaw acts and adoption of new legal acts. The Institute of administrative and legal responsibility is analyzed and are defined the ways of its improving through the acceptation of corresponding legal acts and carrying in changes to acting acts.
   Key words: administrative and legal regulation, nature protective and nature resource bodies of state power, administrative responsibility, administrative nature protective and nature resource offences.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net