Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України)

Анотації 

Кулинич М. Б. Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київ, 2006.

   У дисертації досліджуються актуальні питання вдосконалення обліку і аналізу собівартості продукції в управлінні собівартістю продукції, що сприятиме ефективному розвитку та економічному зростанню підприємств хімічної промисловості України в умовах ринкових відносин.
   Проаналізовано тенденції розвитку підгалузі з виробництва гумових і пластмасових виробів, вплив організаційно-технологічних особливостей на формування собівартості, її структуру, рівень. Обґрунтовано існування на підприємствах досліджуваної галузі управлінського обліку і його зв’язок із собівартістю продукції, досліджено методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та запропоновано доцільність ведення обліку витрат методом неповної (зрізаної) собівартості.
   Для поліпшення керування собівартістю розроблено методику організації обліку за центрами відповідальності, а також збору оперативної інформації про відхилення від норм у межах центру і відповідальність за це. Визначено напрями аналізу собівартості продукції і впливу факторів на цей показник як пошук шляхів щодо зниження собівартості у виробництвах виробів із пластмас, розроблено економіко-математичну модель оптимальної виробничої програми при мінімальних витратах і максимальних прибутках в умовах асортиментності продукції на підприємствах хімічної промисловості.
   Ключові слова: облік, аналіз, собівартість, витрати, хімічна промисловість, управлінський облік, центри відповідальності, центри витрат, методи обліку витрат, калькулювання собівартості, аналіз відхилень.

Кулинич М. Б. Учет и анализ в системе управления себестоимостью продукции (на примере предприятий химической промышленности Украины). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04 – бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана, Киев, 2006.

   В диссертации исследованы актуальные вопросы усовершенствования учета и анализа себестоимости продукции в управлении себестоимостью продукции, которая будет содействовать эффективному развитию и экономическому росту предприятий химической промышленности Украины в условиях рыночных отношений.
   В первом разделе “Концепция управления себестоимостью в условиях рыночной трансформации” исследуются тенденции развития подотрасли по производству резиновых и пластмассовых изделий, влияние организационно-технологических особенностей на формирование себестоимости, ее структуру, уровень. В работе обосновано внедрение на предприятиях химической отрасли управленческого учета и его связь с себестоимостью продукции, исследуются методы учета расходов и калькуляции себестоимости продукции, предложено целесообразность ведения учета расходов методом неполной себестоимости.
   По мнению автора, системный подход к управлению себестоимостью продукции, как наиболее эффективный в современный период, означает дополнение учета производственных расходов и калькуляции себестоимости продукции функциями планирования, нормирования, анализа.
   Разработка и реализация управленческих влияний, основанных на использовании объективных экономических законов, касательно формирования себестоимости и регулирования расходов предприятия соответственно его стратегическим и текущим целям составляет категорию управления расходами.
   Второй раздел “Методология управленческого учета расходов на производство” посвящен исследованию методов учета расходов и калькуляции себестоимости продукции, а также организации учета расходов по центрам ответственности.
   Метод учета расходов и калькуляции является единственным процессом измерения, бухгалтерского отображения расходов производства и определения себестоимости изделий или работ. Целевое назначение нормативного метода учета – выявление и систематизация отклонений от норм и нормативов. Успешное применение норм в управлении производством требует создания нормативного хозяйства предприятия, которое представляет собой комплекс всех заданий, нормативов, норм, смет, определяемых оптимальные условия производства для планирования и контроля производственного процесса.
   Учет полной себестоимости может быть нормативным и ненормативным. Стандарт-кост предназначен для измерения полных расходов предприятия. Нормативный учет на основе переменных расходов или учет ограниченной, сокращенной себестоимости называют директ-костингом.
   Особенностью системы директ-костинга является то, что себестоимость промышленной продукции учитывается и планируется только в части переменных расходов. Учитывая то, что постоянные расходы не входят в состав себестоимости изделий, остатки готовой продукции на начало и на конец, а также незавершенное производство оцениваются за переменными расходами. Важной для управления себестоимостью продукции есть методика учета расходов и калькуляции по центрам расходов и центрам ответственности. В первую очередь это ответственность за выполнение заданий по снижению себестоимости по статьям расходов не только в своих функциональных службах, но и первичных производственных подразделениях. В практике исследуемых предприятий образования многих центров расходов дает руководству возможность часть расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, а также других косвенных расходов относить непосредственно на эти центры, что в первую очередь создает условия для их прямого отнесения или точного косвенного распределения за объектами калькуляции. Для улучшения управления себестоимостью разработана методика организации учета по центрам ответственности, а также сбора оперативной информации об отклонении от норм в пределах центра и ответственности за это.
   В третьем разделе “Анализ себестоимости продукции в системе управления” рассмотрен факторный анализ себестоимости, использования экономико-математических методов в анализе и принятия управленческих решений на основе анализа себестоимости.
   Автор пришел к заключению, что текущий контроль и анализ разрешает своевременно перестроить систему управления производством так, чтобы менеджер мог в любой момент повлиять на текущие процессы. При этом не обязательно ожидать окончания периода, на который разработаны цели и критерии.
   Поиск путей снижения себестоимости на предприятиях, которые изго-товляют изделия из пластмасс, дал возможность установить, что на практике целесообразно использовать оперативный анализ производственных расходов, то есть систему ежедневного изучения отклонений от производственного задания для немедленного устранения недостатков и причин, которые мешают непрерывному и эффективному функционированию хозяйственного комплекса предприятия. Для оперативного управления себестоимостью в цехе на производственных участках проводят группировку отклонений от норм и изменения норм за местами возникновения, причинами и виновниками.
   Определены направления анализа себестоимости продукции и влияния факторов на этот показатель как поиск путей снижения себестоимости в производствах изделий из пластмасс, разработана экономико-математическая модель оптимальной производственной программы при минимальных расходах и максимальных прибылях в условиях ассортиментности продукции на предприятиях химической промышленности.
   Ключевые слова: себестоимость, расходы, химическая промышленность, управленческий учет, центры ответственности, центры расходов, методы учета расходов, калькуляция себестоимости, анализ отклонений.

Kulynych M. B. Accounting and Analysis in the System of Cost Price Production Management (on the example enterprises of Chemical Industry Ukraine). – Manuscript.

Dissertation for a candidate’s degree in economics in speciality 08.06.04. – Accounting Analysis and Audit; – Vadim Getman Kyiv National Economic University, Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to the urgent problems of accounting improvement and to the analysis of cost price in cost price production management that will influence the effective development and economic growth of enterprises of chemical industry of in the conditions of marketing relations.
   The tendencies of branches’ development in the production of rubber and plastic products, the influence of organizational and technological peculiarities on the formation of cost price, its structure and level are considered in the thesis. The existence at the enterprises of the investigating branch, the managerial accounting and its connection with cost price production is grounded; the methods of accounting expenditures and calculation of cost price production are investigated; and the expediency of accounting management by the method of incomplete cost price is proposed.
   For improvement of cost price management and for the collection of efficient information about deviations of the norms within the framework of the center and responsibility for it, the methods of accounting organization through centers of responsibility are work out.
   The trends of cost price production analysis and the influence of factors on this index as the search of ways as to reducing of cost price at the enterprises of plastic production are determined; the economico-mathematical model of optimal production programme with minimal expenditures and maximal incomes in the conditions of assortment of production at the enterprises of chemical industry are worked out.
   Key words: cost price, expenditures, chemical industry, managerial accounting, centers of responsibility, centers of expenditures, methods of accounting expenditures, calculations of cost price, analysis of deviations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net