Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління

Анотації 

Рудакевич М.І. Формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007.

   У дисертації здійснено системний концептуально-цілісний аналіз процесу формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державної служби. Обгрунтована модель етичної інфраструктури, яка забезпечує його реалізацію із урахуванням актуальних потреб розвитку української держави.
   Розкрито сутність, зміст, структуру, функції етики державних службовців як різновиду професійної етики та методологію її дослідження. Показано, що етика державних службовців органічно поєднується з демократичними цінностями, а її реалізація вимагає використання в діяльності державної служби демократичних форм і методів. Проаналізовано теоретичні підходи і практика етизації державної служби США, країн Європейського Союзу та Російської Федерації. Виявлено суперечності й тенденції розвитку етичної поведінки державних службовців. Доведено, що керованість процесу формування етики державних службовців забезпечує розвиток етичної інфраструктури державної служби, в якій на комплементарних засадах взаємодіють етичні, політичні, правові та інші регулятори професійної діяльності державних службовців.
   Ключові слова: демократичні цінності, професіоналізація державної служби, етична освіта, етична соціалізація, модель етичної поведінки державного службовця, етична інфраструктура державної служби.

Рудакевич М.И. Формирование этики государственных служащих в условиях демократизации и профессионализации государственного управления. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.03 – государственная служба. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2007.

   В диссертации осуществлен концептуально-целостный анализ процесса формирования этики государственных служащих в условиях демократизации и профессионализации государственной службы. Разработана концепция формирования этического поведения государственного служащего, а также модель этической инфраструктуры, которая обеспечивает ее реализацию с учетом актуальных потребностей развития украинского государства.
   В качестве методологической основы анализа этики государственных служащих использован подход к морали как к духовно-практическому феномену. Раскрыты сущность, содержание, структура, функции этики государственных служащих как разновидности профессиональной этики и методология ее исследования. Обосновано, что поведение становится нравственным только в системе социальных отношений, построенных по принципу “взаимности”, в которых общественная сущность человека выражена как “сопричастность к другому”. Социальные взаимоотношения приобретают нравственное качество в процессах делового общения и общественно значимой совместной деятельности, построенных на основе субъект-субъектного взаимодействия.
   Проанализированы теоретические подходы к профессиональной этике государственных служащих и опыт этизации государственной службы США, стран Европейского Союза и Российской Федерации. Выявлено, что в государствах развитой демократии профессиональная этика рассматривается в контексте “нового” государственного управления – менеджерализма. Функционирование этики государственных служащих обеспечивает государственная система, которая обладает инфраструктурой, охватывает все ветви власти и действует на основе партнерского диалога с гражданским обществом. В Российской Федерации в настоящее время основное внимание сосредоточено на организационно-правовом обеспечении этического поведения государственных служащих. Его реальное состояние отслеживается путем внутреннего и внешнего мониторинга, осуществляемого РАГС при Президенте России.
   В диссертации обращено внимание на то, что ценностные ориентиры государственной службы, сформулированные в Конституции и законах Украины, полностью не реализуются. “Общие правила поведения государственного служащего” из-за отсутствия понятийных стандартов этических принципов и норм, процедурных гарантий их внедрения и контроля за осуществлением недостаточно эффективны. Анализ практики поведения государственных служащих позволил выявить основные противоречия и тенденции развития профессиональной этики, которые необходимо учитывать в управленческой деятельности.
   Формирование профессиональной этики требует совокупности объективных и субъективных факторов, которые создают нравственные предпосылки и условия для этического поведения государственных служащих. Его эффективность обусловлена выявленной закономерностью, которая состоит в органическом соединении процессов этического образования государственных служащих, организации профессиональной деятельности трудового коллектива на этических началах и этической социализации в трудовом коллективе. Системный подход к процессу формирования этического поведения обеспечивает этическая инфраструктура государственной службы, в которой на комплиментарных началах взаимодействуют этические, политические, правовые и другие регуляторы профессиональной дельности государственных служащих.
   Ключевые слова: демократические ценности, профессионализация государственной службы, этическое образование, этическая социализация, модель этического поведения государственного служащего, этическая инфраструктура государственной службы.

Rudakevych M.I. Formation of state administration ethics under the circumstances of democratization and professionalism of public administration. – Мanuscript.

The thesis for a Doctor degree in Public Administration, speciality 25.00.03 – State Service. – National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. - Kyiv, 2007.

   Systematic conceptually integral analysis of the process of formation government officials’ ethics under the circumstances of democratization and professionalism of public service has been conducted. The model of infrastructure that provides realization of ethics with the requirements of actual needs of Ukrainian country development has been found. The essence and the role, the structure, the functions, and the methodology of development process investigation of government officials’ ethics, as the kind of professional ethics, have been revealed. It is shown that government officials’ ethics organically associates with democratic values, and its realization demands use of democratic forms and methods in public service activities. Theoretical approaches and the experience of inculcation of ethics in public service of the USA, EU countries and Russia have been analysed. Controversy and development trends of government officials’ ethical behaviour have been revealed. It is proved that controllability of government officials’ ethics formation process provides development of ethical infrastructure of state administration, in which ethical, political, legal and other regulators of professional activities of government officials interact on complementary foundations.
   Key words: democratic values, professinalism, professional ethics, government officials’ ethics, ethical education, ethical socialization, model of ethical behaviour, ethical infrastructure of state administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net