Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організація влади у містах зі спеціальним статусом (на прикладі м. Севастополь)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація влади у містах зі спеціальним статусом (на прикладі м. Севастополь)

Анотації 

Росенко М. І. Організація влади у містах зі спеціальним статусом (на прикладі м. Севастополь). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2007.

   Дисертація присвячена порівняльно-правовому, теоретико-практичному дослідженню територій зі спеціальним статусом. Проаналізовано погляди вітчизняних науковців з досліджуваної теми, охарактеризовано понятійно-термінологічний апарат, проаналізовано зарубіжний досвід управління територіями зі спеціальним статусом та нормативно-правове забезпечення територій зі спеціальним статусом в реґіональній структурі України. Досліджено складові проблеми адміністративно-територіального устрою та муніципального управління у м. Севастополь; особливості взаємовідносин між органами влади; розглянуто організацію управління у місті з точки зору управління містом як агломераційним центром; з’ясовано вплив Чорноморського флоту Російської Федерації на суспільно-політичний стан у м. Севастополь; визначено основні шляхи трансформації територіальних громад і на основі проведеного компаративного аналізу наявних законопроектів “Про місто-герой Севастополь” запропоновано шляхи вдосконалення організації влади в м. Севастополь та розроблено нову концепцію законодавчого забезпечення правового статусу м. Севастополь.
   Ключові слова: державне управління, місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, територіальна громада, місто зі спеціальним статусом, адміністративно-територіальний устрій.

Росенко М. И. Организация власти в городах со специальным статусом (на примере г. Севастополь). – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Львов, 2007.

   Диссертация посвящена комплексному сравнительно-правовому, теоретическому и практическому исследованию организации управления территориями со специальным статусом и определению путей усовершенствования системы управления в г. Севастополь.
   В диссертации в результате комплексного исследования местное самоуправление и управление территориями со специальным статусом определены как один из видов государственного управления, изучены и проанализированы современные научные разработки на эту тему, охарактеризован понятийно-терминологический аппарат, проведен анализ зарубежного опыта управления территориями со специальным статусом и нормативно-правового обеспечения управления территориями со специальным статусом в региональной структуре Украины.
   В работе исследованы составляющие организации власти в г. Севастополь: проблемы административно-территориального устройства и муниципального управления; особенности взаимоотношений между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления; рассмотрена организация управления в городе со специальным статусом с точки зрения управления г. Севастополь как центром агломерации; определено влияние Черноморского флота Российской Федерации на общественно-политическую ситуацию в г. Севастополь; проведен анализ существующих законопроектов “О городе-герое Севастополе”; определены основные пути трансформации территориальных громад, как одного из путей решения вопроса по созданию условий по предоставлению всем членам территориальной громады одинакового уровня качественных и своевременных услуг. В диссертации сформулирован ряд новых взглядов на управление городами со специальным статусом и предложена новая концепция модели организации власти в городе со специальным статусом Севастополь.
   Ключевые слова: местное управление, государственное управление, местное самоуправление, органы местного самоуправления, территориальная громада, город со специальным статусом, административно-территориальное устройство.

Rosenko M. Organization of authority in cities with the special status. (by the example of Sevastopol). – Manuscript.

Candidate dissertation in State Administration on speciality 25.00.02 – Mechanism of Public Administration. – Lvov Regional Institute of State Administration at National Academy of Public Administration, the President of Ukraine. – Lvov, 2007.

   The dissertation is devoted to comparative-legal, theoretical-practical research of the organization of management by cities and territories with the special status, analysed opinions of domestic scientists on a researched theme, characterized the conceptual-terminological machinery, analysed foreign experience of management by territories with the special status and normative-legal maintenance of territories with the special status in regional structure of Ukraine. Investigated problem constituents are the administrative-territorial arrangement and municipal management in Sevastopol, feature of mutual relations between authorities, the organization of management in city is considered from the point of view of management of city as the centre of agglomeration, finds out influence of the Black Sea Navy of the Russian Federation on socially-political situation in Sevastopol, the basic ways of transformation of territorial bulks are marked and based on the comparative analysis of existing bills “About a hero-town Sevastopol”, ways of improvement of the organization of management to Sevastopol are offered and the new concept of legislative maintenance of a legal status of Sevastopol is developed.
   Key words: local management, the government, local self-management, institutions of local government, a territorial bulk, city with the special status, the administrative-territorial arrangement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація влади у містах зі спеціальним статусом (на прикладі м. Севастополь)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net