Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адаптація до професійної діяльності на державній службі: соціально-психологічний аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптація до професійної діяльності на державній службі: соціально-психологічний аспект

Анотації 

Рашитова Н.К. Адаптація до професійної діяльності на державній службі: соціально-психологічний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2007.

   У дисертації проаналізовано проблеми адаптації до професійної діяльності на державній службі. Розглянуто положення про сутність і зміст цього процесу, які виявляються у подоланні адаптаційних ускладнень і розвитку здібностей працівників для успішної професійної діяльності на державній службі. Запропоновано модель процесу адаптації, яка розкриває його функціональні складові, доведено перспективність її використання як інструменту вдосконалення процесу адаптації для забезпечення сприятливих умов щодо підготовки державних службовців. Рекомендовано підходи стосовно здійснення консультаційної роботи з питань ефективності процесу адаптації; розроблено етапи впровадження системи психолого-управлінського консультування як засобу підвищення ефективності процесу управління на державній службі.
   Ключові слова: адаптація, адаптаційні ускладнення, дезадаптація, професійна діяльність, соціально-психологічні умови ефективності процесу адаптації, державний службовець, система державної служби.

Рашитова Н.К. Адаптация к профессиональной деятельности на государственной службе: социально-психологический аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.03 – государственная служба. – Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Днепропетровск, 2007.

   В диссертации проанализированы проблемы адаптации к профессиональной деятельности на государственной службе, рассмотрены положения о сущности и содержании этого процесса, которые проявляются в преодолении адаптационных трудностей и развитии способностей служащих для успешной профессиональной деятельности на государственной службе. Представлена модель процесса адаптации, которая раскрывает его функциональные компоненты, доказана перспективность ее использования в качестве инструмента усовершенствования процесса адаптации для обеспечения благоприятных условий подготовки профессиональных кадров на государственной службе. Рекомендованы подходы относительно проведения консультационной работы по вопросам эффективности процесса адаптации, разработаны этапы внедрения системы психолого-управленческого консультирования как способа повышения эффективности процесса управления на государственной службе.
   Разработана структура адаптации государственных служащих к профессиональной деятельности, которая содержит в себе такие элементы: виды адаптации, критерии и банк методик оценки показателей адаптированности государственных служащих к профессиональной деятельности.
   Проведена диагностика адаптированности государственного служащего к профессиональной деятельности. На базе этого установлено, что, по мнению государственных служащих, которые принимали участие в исследовании, проблема адаптации в сфере их профессиональной деятельности существует.
   В результате исследования выявлено, что на эффективность процесса адаптации влияют такие факторы: возраст, пол, опыт, специальная профессиональная подготовка, профессиональная компетентность, организационная культура, активность работников и способность к саморазвитию. В процессе исследования целиком подтвердилось предположение, что высокая профессиональная компетентность сама по себе является сильным мотивирующим фактором в оптимальном развитии процесса адаптации. Кроме того, доказано, что развитие адаптации к профессиональной деятельности на государственной службе проходит более эффективно при условии предыдущей подготовки (переподготовки) государственных служащих, что означает овладение определенным уровнем знаний, умений, навыков, необходимых для деятельности на государственной службе.
   Раскрыты причины и следствия адаптационных осложнений, которые возникают в профессиональной деятельности. Основные из них такие: недостаточный уровень профессионализма; напряженность в межличностных отношениях, наличие серьезных несогласованных личностных и коллективных ценностей; неспособность к самоконтролю; неуверенность в ситуациях лидирования в группах, а также в отношениях с подчиненными и руководителями; низкий уровень способности к конструктивному преодолению нестандартных трудностей; неадекватная самооценка; несамостоятельность. Все эти недостатки можно преодолеть организационными или психологическими методами. Положительным результатом этого является адаптированность государственного служащего, его профессиональный, отрицательным – дезадаптированности.
   Ключевые слова: адаптация, адаптационные трудности, дезадаптация, профессиональная деятельность, социально-психологические условия процесса адаптации, государственный служащий, система государственной службы.

Rashitova N.K. Adaptation to the professional activity at public service: social and psychological aspects. – Manuscript.

Thesis for receiving academic degree candidate of public administration science, speciality 25.00.03 – public service. – Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine. – Dnipropetrovsk, 2007.

   Problems of adaptation to the professional activity at public service are analyzed. A statement about the essence and content of the process, which become apparent during overcoming adaptation complications and development of workers’ abilities for a successful professional activity at public service, was considered. The model of the adaptation process is offered, which opens up its functional components; its availability for usage is proved as a tool of adaptation process improvement for providing favorable conditions for public servant training. Approaches regarding providing consultative work on issues of the adaptation process efficiency are recommended; stages of implementing system of psychological managing consulting as a means of increasing efficiency of management process at the public service are elaborated.
   Key words: adaptation, adaptation complications, disadaptation: professional activity, social and psychological conditions of adaptation process efficiency, public servant, system of public administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптація до професійної діяльності на державній службі: соціально-психологічний аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net