Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту

Анотації 

Ракша Н.С. Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна, Львів, 2007.

   Дисертацію присвячено аналізу питань адміністративно-правового забезпечення права громадян на освіту. Визначено сутність та систему адміністративно-правових засобів забезпечення права на освіту; проблеми імплементації міжнародно-правових норм щодо права людини на освіту в правову систему України. З’ясовано поняття, принципи та систему освіти в Україні; визначено адміністративно-правовий статус органів управління освітою, його форми і методи, а також особливості управління навчальними закладами системи МВС та шляхи його удосконалення. Охарактеризовано адміністративно-примусові заходи запобігання та припинення порушень права громадян на освіту; сутність, особливості, правові засади, підстави та процедури адміністративної відповідальності у сфері забезпечення права на освіту. Визначаються напрямки удосконалення адміністративного законодавства у сфері забезпечення права громадян на освіту, сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до низки нормативно-правових актів України.
   Ключові слова: право на освіту, забезпечення, адміністративно-правові засоби, імплементація, система освіти, адміністративно-правовий статус, управління, адміністративний примус, адміністративна відповідальність, процедура.

Ракша Н.С. Административно-правовое обеспечение права граждан на образование. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Львовский государственный университет внутренних дел, Украина, Львов, 2007.

   Диссертационная работа представляет собой комплексное исследование проблем административно-правового обеспечения права граждан на образование. Исследуются сущность, особенности, система административно-правовых средств обеспечения права граждан на образование, его роль в системе прав человека.
   Административно-правовые средства обеспечения права граждан на образование рассматриваются в двух направлениях: первое из них – это средства организации управления образованием, к которым относятся:
   а) средства определения видов и структуры органов исполнительной власти, которые действуют в сфере образования;
   б) средства определения правового статуса органов управления образованием.
   Второе направление составляют административно-правовые методы управленческой деятельности: а) убеждение (в виде разъяснений, правового воспитания граждан, публичной критики); б) принуждение, которое применяется с целью предупреждения, пресечения правонарушений в сфере обеспечения права граждан на образование; в) стимулирование, г) поощрение, которое содействует повышению активности участников правоотношений.
   Рассмотрены административно-правовые основы управления образованием в Украине: проанализированы понятие, принципы и система образования в Украине, административно-правовой статус органов управления образованием, формы и методы управления образованием, управление учебными заведениями системы МВД Украины и пути его реформирования.
   В работе дается характеристика административного принуждения в системе обеспечения права граждан на образование. Выделяются административно-принудительные меры предупреждения и пресечения нарушений права граждан на образование; дается понятие административной ответственности, характеризуются ее основания и процедуры.
   Диссертант предлагает в состав нового Кодекса об административных правонарушениях Украины включить отдельную главу, которая будет устанавливать ответственность за административные проступки, посягающие на конституционные права граждан (право на образование в том числе); дифференцировать статью 184 КоАП, а именно – сделать жизнь, воспитание и обучение несовершеннолетних детей отдельными объектами регулирования со стороны административного законодательства и предусмотреть для правонарушителей такие виды наказания, как предупреждение, штраф; предложить новые составы административных деликтов за нарушение права граждан на образование, а именно: установить ответственность должностных лиц, в частности на доступность и безоплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; за нарушение права граждан, которые являються представителями национальных меньшинств, на обучение родным языком или изучение родного языка в государственных и коммунальных учреждениях и т.п.
   Ключевые слова: право на образование, обеспечение, административно-правовые средства, имплементация, система образования, административно-правовой статус, управление, административное принуждение, административная ответственность, процедура.

Raksha N.S. Administrative law providing of right for citizens to education. –Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of law sciences on speciality 12.00.07 – administrative law and process; financial law; informative law. – L’viv state University of Internal Affairs, L’viv, 2007.

   Dissertation is devoted to the analysis of questions of the administrative law providing of right for citizens on education. Essence and system of administrative law providing measures of providing of right is certain to education: problems of implementation of the international-law norms in relation to a human right on education in the law system of Ukraine. A concept is found out, principles and system of education in Ukraine, the administrative law status of organs of management by education is certain, it’s forms and methods, and also features of management by educational establishments of the system of MIA and ways of it’s improvement. The administrative-forced measures of warning and stopping of violations of right for citizens are described on education; essence, features, legal frameworks, grounds and procedures of administrative responsibility in the field of providing of right for citizens on education. Directions of improvement of administrative legislation in the field of providing of right for citizens on education are determined, suggestions are formulated in relation to bringing of amendments and supplements to the row of normatively-law acts of Ukraine.
   Key words: right to education, providing, administrative law facilities, implementation, system of education, administrative law status, administrative compulsion, administrative responsibility, procedure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net