Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Вплив оподаткування на розвиток підприємництва в трансформаційній економіці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив оподаткування на розвиток підприємництва в трансформаційній економіці

Анотації 

Мельникова О.П. Вплив оподаткування на розвиток підприємництва в трансформаційній економіці. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних аспектів і поглибленню методологічних основ впливу оподаткування на розвиток підприємницької діяльності. У роботі розкрита інструментальна роль податків у становленні і розвитку підприємницької діяльності. Визначена роль системи оподаткування як чинника внутрішньої інституційної і структурної диференціації підприємницької діяльності шляхом оптимізації рівня нерівності (майнового, фінансового і ін.), обмеження присутності на ринку непрофесійних підприємців, заохочення підприємницької поведінки і зростання якості підприємницького ресурсу, оптимізації спеціалізації і професіоналізації підприємницької діяльності. Розкрита характеристика інституційного змісту держави як загального ресурсу підприємницької діяльності, який, з одного боку, необхідний для позитивного зняття невизначеності поточних і довгострокових господарських рішень, а з іншого боку, долає суперечності між економікою, владою і суспільством у процесі соціально-економічної еволюції. Доведено, що важливою передумовою зниження масштабів ухилення від сплати податків є розвиток і взаємодія державних і недержавних інститутів, що забезпечують ефективний зв’язок між сплатою податків і отриманням вигод від споживання суспільних благ (бюджетний федералізм, інститути представницької демократії, публічного контролю над державними фінансами.
   Ключові слова: податки, підприємницька діяльність, податкова політика, податкове навантаження, інститут влади та інститут власності, інституційне середовище, суспільні блага.

Мельникова Е.П. Влияние налогообложения на развитие предпринимательства в трансформационной экономике. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.01.01 – экономическая теория. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических аспектов воздействия налогообложения на развитие предпринимательской деятельности, поиску методологических, теоретических и практических путей оптимизации налогового воздействия на развитие предпринимательства в трансформационный период экономики.
   В работе раскрыта инструментальная роль налогов в становлении и развитии предпринимательской деятельности. Показано, что налогообложение оказывает существенное влияние на составляющие экономической свободы предпринимательской деятельности: с одной стороны – высокие ставки налогов ограничивают экономическую свободу предпринимателей, а с другой стороны, - имея достаточные финансовые ресурсы, государство сможет сформировать институты либо создать условия для формирования институтов, обеспечивающих эффективные составляющие экономической свободы предпринимательской деятельности.
   Определена роль системы налогообложения как фактора внутренней институциональной и структурной дифференциации предпринимательской деятельности путем оптимизации уровня неравенства (имущественного, финансового и др.), ограничения присутствия на рынке непрофессиональных предпринимателей, поощрения предпринимательского поведения и роста качества предпринимательского ресурса, оптимизации специализации и профессионализации предпринимательской деятельности.
   В ходе исследования были охарактеризованы источники неопределенности предпринимательской деятельности в период трансформационной экономики, включающие в себя рыночные процессы стохастического характера, позитивно влияющие на предпринимательскую активность и институциональную недостаточность системы (несовершенство законодательства и институтов, противоречивый и бессистемный характер государственного регулирования), ограничивающей развитие предпринимательства. Раскрыта характеристика институционального содержания государства как всеобщего ресурса предпринимательской деятельности, который, с одной стороны, необходим для позитивного снятия неопределенности текущих и долгосрочных хозяйственных решений, а с другой стороны, преодолевает противоречия между экономикой, властью и обществом в процессе социально-экономической эволюции.
   Доказано, что важной предпосылкой снижения масштабов уклонения от уплаты налогов является развитие и взаимодействие государственных и негосударственных институтов, которые обеспечивают эффективную связь между уплатой налогов и получением выгод от потребления общественных благ (бюджетный федерализм, институты представительской демократии, публичного контроля над государственными финансами.
   Ключевые слова: налоги, предпринимательская деятельность, налоговая политика, налоговая нагрузка, институт власти и институт собственности, институциональная среда, общественные блага.

Melnykova О.P. Taxation influence on enterprise development in a transformation economy. – Manuscript.

The thesis for a Candidate’s Degree in Economics, Speciality 08.01.01 – “Economic Theory”. V. N. Karazin Kharkiv National University. - Kharkiv, 2005.

   The thesis is devoted to research of theoretical aspects of taxation influence on entrepreneurial activity development.
   The instrumental role of taxes in the making and developing of entrepreneurial activity is considered in the thesis. The certain role of the taxation system as a factor of entrepreneurial activity internal institutionalization and structural differentiation is determined. This has been done by inequality level optimization (property, finance etc.), limitation of non-professional businessmen presence in the market, enterprise behavior encouragement and growth of enterprise resource quality, specialization optimization and entrepreneurial activity professionalization. The characteristics of the state institutionalization maintenance as a universal resource of entrepreneurial activity is offered. It is necessary for the positive of current and long-term economic decisions, and on the other hand, it overcomes contradictions between the economy and society in the process of social and economic evolution. The development and co-operation of government and non- government institutions that provide effective links between taxes payment and getting advantages from public benefits consumption (budgetary federalism, representative democracy institutions, public control over state finances) is proved to be important pre-requisitives of tax payment deviation decrease.
   Key words: taxes, entrepreneur activity, tax policy, tax loading, institutional environment, institute of authority and institute of ownership, public benefits.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив оподаткування на розвиток підприємництва в трансформаційній економіці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net