Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика

Анотації 

Правдюк Н.Л Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН – Київ, 2006.

   У дисертації досліджено шляхи розвитку теорії, методології та організації фінансового обліку в агропромисловому виробництві. Здійснено уточнення та обґрунтування його категорій і принципів, визначено напрями та необхідність розвитку на сучасному етапі ринкової трансформації в Україні. Обґрунтовано об’єктивну необхідність врахування його галузевих ознак, витоки становлення, роль та місце в цілісній системі бухгалтерського обліку. Сформовано елементи системи дослідження в сфері обліку та регулювання нормативних документів, запропоновано напрями удосконалення та мотиваційний механізм розвитку. Обліковий процес наведено за основними етапами системного дослідження, що характеризуються врахуванням як сучасних світових тенденцій розвитку фінансового обліку так і традицій вітчизняних облікових шкіл.
   Поглиблено поняття балансового узагальнення та організаційного процесу шляхом окреслення етапів їх застосування, дослідження кількісних та якісних аспектів придатності сформованої інформації для аналізу, напрямів застосування на різних рівнях управління. Систематизовано та адаптовано до потреб сільськогосподарського обліку інструментарій фінансового обліку. Запропоновано напрями удосконалення методики формування фінансової звітності з використанням аналітичних процедур.
   Ключові слова: фінансовий облік, облікова політика, системність обліку, фінансові результати, балансове узагальнення.

Правдюк Н.Л Финансовый учет в агропромышленном производстве: теория, методология, практика. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук по специальности 08.06.04 - бухгалтерский учет, анализ и аудит. - Национальный научный центр „Институт аграрной экономики” УААН. - Киев, 2006.

   Работа посвящена вопросам совершенствования развития теории, методологии и организации финансового учета в сельском хозяйстве, уточнения его категорий и принципов, определения направлений и обоснования необходимости его развития на современном этапе рыночной трансформации.
   Определена объективная необходимость учета через критерии его отраслевых признаков, истоки становления, роль и место в целостной системе бухгалтерского учета. Сформированы элементы системы в сфере учета во взаимосвязи с нормативным регулированием на макро- и микроуровнях, предложены направления усовершенствования во взаимосвязи с мотивационным механизмом развития.
   В теоретическом плане обосновано системную модель хозяйственного учета с разграничением его видов. Определено, что система учета – это многофункциональный комплекс, который проявляется в совокупности отношений организации, форм и методов учета и отчетности. Финансовый учет определено как единую стандартизованную программу непрерывного исследования объекта, направленную на объективную и достоверную оценку и интерпретацию информации для обеспечения потребностей различных уровней управления, в том числе агропромышленным производством.
   Рассмотрение этапов мирового развития финансового учета позволило дать характеристику современным международным и отечественным учетным тенденциям. Определены основные составные финансового учета как инструмента раскрытия общих тенденций: факторы, которые влияют на развитие национальных систем учета, инструменты регулирования для различных уровней управления, учет нужд потребителей.
   Углублено понятие и процедуры организационного процесса финансового учета путем уточнения сферы его применения, исследования пригодности количественных и качественных характеристик финансово-учетной информации для анализа. Исследовано влияние факторов на состояние и возможности дальнейшего развития организационного процесса на предприятиях агропромышленного производства (требования законодательства, учетная политика государства, состояние экономики и открытость внешнеэкономических связей, коммерческие связи предприятия, форма хозяйственной деятельности, квалификация учетного аппарата, нужды контроля).
   В работе систематизирован инструментарий финансового учета и адаптировано его к нуждам сельскохозяйственного учета, определены главные критерии на основе обеспечения запросов внешних и внутренних потребителей учётной информации.
   Для сельскохозяйственных предприятий уточнено сферы учетной политики. При ее разработке необходимо соблюдение следующих условий: подготовительные работы – организация структуры учетного аппарата, определение центров затрат и ответственности, первичное наблюдение, документооборот, инвентаризация; основные виды работ – планирование, техника, методика, технология, контроль организации; заключительные роботы – анализ учетной деятельности, контроль, планирование нового учетного цикла.
   Предложены пути формирования финансовых результатов и показателей балансового обобщения, позволяющих обеспечить их теоретическую обоснованность и практическую направленность.
   Показателям балансового обобщения принадлежит главная роль, в связи с тем что их структурно-логическое строение и требования к содержанию статей формируют общую концептуальную основу финансового учета.
   Определение финансовых результатов зависит от методов, среди которых выделяются: общеэкономические – для макроэкономического уровня, необходимые для мониторинга и контроля за состоянием экономики и на уровне предприятия, которые измеряют процессы хозяйственной деятельности для обслуживания задач управления.
   Усовершенствована методика формирования финансовой отчетности с использованием аналитических процедур, что проявляется в необходимости обслуживания потребностей национальной экономики и отраслей. Концепция финансовой отчетности есть результат системообразующих процессов учета, его роли и функций в информационном обеспечении нужд сельскохозяйственных предприятий.
   Определение на законодательном уровне учетных особенностей отрасли сельского хозяйства предполагает: разработку государственной политики отраслевого финансового учета, согласования отраслевых методик ведения учета с программами развития отрасли, ориентация финансовой отчетности на обеспечение нужд хозяйственного, налогового, трудового и другого законодательства, обобщение передового опыта ведения учета с целью обеспечения всех пользователей, прежде всего сельскохозяйственные предприятия необходимой информацией, снижение трудоемкости ведения учета; организация государственного контроля за достоверностью учетных данных. 
   На основе обобщения теоретических и практических материалов определены роль и место финансового учета в обеспечении информационных запросов менеджеров сельскохозяйственных предприятий и других пользователей.
   Ключевые слова: финансовый учет, учетная политика, системность учета, финансовые результаты, балансовое обобщение.

Pravduk N.L. Financial accounting in agroindustrial manufacture: theory, methodology and practice. - Manuscript.

The dissertation on achievement the scientific degree of the doctor of economic sciences on a specialty 08.06.04 – book - keeping, the analysis and audit. - National scientific centre „Institute of agrarian economy ” UAAS. - Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to the development of the theory, methodology and the organization of the financial accounting in an agriculture, specification and a substantiation of its categories and principles, definition of development directions at the present stage of market transformation in Ukraine. The objective necessity of the accounting of the branch attributes, sources of becoming, a role and a place of book- keeping system is proved. The research elements of system of research in sphere of the accounting and regulation of normative documents are generated, directions of improvement and the motivational mechanism of development are offered. The accounting process is given according to the basic stages of system research using the modern world tendencies of development of the financial account and domestic traditions of accounting.
   The concept of balance generalization and organizational process is profound by offering stages of its application, research of quantitative and qualitative aspects of formed suitability information to the analysis, directions of application at different levels of management. The toolkit of the financial account is systematized and adapted to needs of the agricultural account. The improvement directions of financial reporting with analytical procedures are offered.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net