Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємствами санаторно-курортної сфери
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємствами санаторно-курортної сфери

Анотації 

Павлішак Ю.В. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємствами санаторно-курортної сфери. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання – Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2006.

   Дисертацію присвячено вивченню проблем управління підприємствами санаторно-курортної сфери (ПСКС), застосуванню економіко-математичного моделювання та комп’ютерних технологій для підвищення ефективності управління такими підприємствами. Проведено аналіз основних факторів, які впливають на діяльність підприємств у цій галузі та виокремлено проблеми, які є типовими для санаторіїв та пансіонатів України.
   Досліджено потоки інформації та комунікаційні канали на ПСКС та наведено рекомендації щодо покращення комунікаційного процесу та забезпечення інформацією. Наголошено на неможливості застосування економіко-математичних моделей без ефективної інформаційної системи. Запропоновано структуру комп’ютерної інформаційної системи, зокрема, структуру бази даних маркетингу.
   Запропоновано використання економетричних моделей для більш ефективного аналізу діяльності ПСКС. Розроблено пакет оптимізаційних моделей для підвищення ефективності управління ПСКС, зокрема оптимізації процесу прийому працівників на роботу, максимізації задоволення потреб клієнтів, оптимізації розподілу коштів на реконструкцію номерів, забезпечення максимальної ефективності діяльності об’єднання підприємств.
   Ключові слова: санаторно-курортна сфера, управління підприємством, інформаційна система, економіко-математична модель, оптимізація.

Павлишак Ю.В. Экономико-математическое моделирование в управлении предприятиями санаторно-курортной сферы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 – экономико-математическое моделирование. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2006.

   Диссертационная работа посвящена изучению проблем управления предприятиями санаторно-курортной сферы (далее – ПСКС), применению экономико-математического моделирования и информационных технологий для повышения эффективности управления такими предприятиями. ПСКС рассматривается как открытая система, и эффективность работы ее зависит от способности быстро адаптироваться к требованиям меняющейся внешней среды. Проведен анализ основных факторов, которые влияют на деятельность предприятий в этой отрасли и указаны проблемы, типичные для санаториев и пансионатов Украины как новых, так и тех, которые построены еще во времена Советского Союза.
   Исследованы потоки информации и коммуникационные каналы на ПСКС, разработаны рекомендации по улучшению коммуникационного процесса и обеспечения информацией. Проведена классификация информации и управленческих решений, характерных для предприятий этой отрасли. Для более эффективного управления предприятием необходимо внедрение новейших информационных технологий и использование научного подхода к процессу подготовки и принятия управленческого решения, в том числе применения экономико-математических методов и моделей. Указана невозможность эффективной оценки параметров экономико-математических моделей без использования на предприятии соответствующей информационной системы. Предложена структура компьютерной информационной системы, в частности, структура базы данных маркетинга.
   Исследованы особенности работы объединения ПСКС. Предложены рекомендации по улучшению контроля за деятельностью предприятий объединения, в частности, предложено использование эконометрических моделей для оценки эффективности реинвестирования денежных средств предприятия в ремонты номеров. Разработаны модели, позволяющие распределить возможности санаториев по приему клиентов различных категорий для обеспечения максимальной эффективности деятельности объединения предприятий.
   Рассмотрены существующие методы оценки финансового состояния предприятия и рассмотрена задача распределения операционных затрат на постоянные и переменные. Разработанная эконометрическая модель позволяет упростить указанную задачу и обеспечить постоянный мониторинг прибыльности ПСКС.
   Разработан пакет оптимизационных моделей для улучшения эффективности управления ПСКС. Рассмотрены задачи оптимизации процесса приема работников на работу, максимизации удовлетворения запросов клиентов, оптимизации распределения средств на реконструкцию номеров.
   Ключевые слова: санаторно-курортная сфера, управление предприятием, информационная система, экономико-математическая модель, оптимизация.

Pavlishak Y.V. The economic mathematical modeling in management of spa-resort enterprises. – Manuscript.

The dissertation completed for obtaining scientific degree of candidate of economic under specialty 08.03.02 – economic-mathematical modeling. – Lviv National university named by Ivan Franko. Lviv, 2006.

   The dissertation is devoted to a problem of management in spa-resort field enterprises (SRFE). It deals with using of economic-mathematical modeling and information technologies. The main factors, that influence activity of these enterprises has been analysed and problems that are typical for Ukrainian sanatoriums have been singled out.
   We investigated the streams of information and communicational channels on SRFE and gave instructions for improving of communicational process and for information providing. The structure of computer information system is being suggested, especially the structure of marketing data base.
   The using of econometric models for better analysis of SRFE activity is being suggested. The set of optimization models for increasing efficiency of SRFE management is being created. For example optimization of employment process, the best way of satisfaction of client’s needs, optimization of cost distribution for reconstruction of sanatorium’s rooms, providing the maximum effectiveness of union enterprises’ activity.
   Key words: spa-resort field, management of enterprise, information system, optimization, economic-mathematical model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємствами санаторно-курортної сфери

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net