Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Європейський компонент структурної трансформації світового фінансового ринку
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Європейський компонент структурної трансформації світового фінансового ринку

Анотації 

Рожок Л.П. Європейський компонент структурної трансформації світового фінансового ринку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2007.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів трансформації структури СФР та його європейського компонента під впливом процесів глобалізації світової економіки.
   Розглядаються сучасні теоретичні підходи до дослідження структури СФР, визначено чинники та тенденції, що обумовлюють процеси структурної трансформації СФР.
   Дослідження сучасних тенденцій та проблем функціонування СФР та його європейського компонента виявило ряд ризиків та загроз для розвитку ЄФР, які можуть послабити його позиції у СФР та заважатимуть гармонійному розвитку. За результатами даного дослідження запропоновано комплекс заходів та інструментів регулювання розвитку СФР, які було згруповано за завданнями. Обґрунтовано перетворення ЄФР на домінантну складову та визначальний чинник трансформації структури СФР.
   Запропоновано систему заходів щодо розвитку національного фінансового ринку України та обґрунтовано основні положення її реалізації з позицій прискорення інтеграції до ЄФР.
   Ключові слова: світовий фінансовий ринок, європейський фінансовий ринок, національний фінансовий ринок, структурна трансформація, фінансова глобалізація, фінансова інтеграція, регулювання розвитку фінансових ринків.

Рожок Л.П. Европейский компонент структурной трансформации мирового финансового рынка. – Рукопись.

Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.05.01 – мировое хозяйство и международные экономические отношения. – Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических аспектов трансформации структуры мирового финансового рынка (МФР) и его европейского компонента в условиях глобализации мировой экономики.
   Рассматриваются современные теоретические подходы к исследованию структуры МФР, определены факторы и тенденции, которые обуславливают процессы структурной трансформации МФР.
   Исследование современных тенденций и проблем функционирования МФР и его европейского компонента позволило выявить ряд рисков и угроз для развития европейского финансового рынка (ЕФР), которые могут ослабить его позиции в МФР и помешать гармоничному развитию. В соответствии с результатами данного исследования предложен комплекс мероприятий и инструментов регулирования развития МФР, которые были сгруппированы согласно заданий для их реализации. Обосновано преобразование ЕФР на доминантную составляющую и определяющий фактор трансформации структуры МФР.
   Предложена система мероприятий для развития национального финансового рынка Украины и обоснованы основные положения ее реализации с позиций ускорения интеграции в ЕФР.
   Ключевые слова: мировой финансовый рынок, европейский финансовый рынок, национальный финансовый рынок, структурная трансформация, финансовая глобализация, финансовая интеграция, регулирование развития финансовых рынков.

Rozhok L.P. The European component of international financial market structural transformation. – Manuscript.

The thesis for a degree of Candidate in Economic Science. Specialty 08.05.01 – World economy and international economic relations. – Vadym Getman Kyiv National Economic University, Kyiv, 2007.

   The thesis is dedicated to the research of theoretical and practical aspects of international financial market (IFM) and its European component structural developments in globalization environment.
   Modern theoretical approaches to the research of IFM structure are examined, the main factors and trends (driven by internationalization, financial globalization and integration) of IFM’s structural developments are identified. It is defined that driving force of modern globalization is financial component that makes IFM the most globalized in the world. According to global trends analysis it revealed that local financial markets (national or regional) become more integrated into the global financial system with its own regularities of development and wide financial network. Modern role of IFM in the architecture of world economy considers not only real sector servicing, but also virtual market servicing increase.
   On the basis of macroeconomic and macrofinancial figures of leading countries and regions development analysis connections between internal and external changes (trends) are defined. These connections have influence not only on informational asymmetry improvement, transaction expenses decrease, principles of financial market functioning unification, but also are direct channel of financial and non-financial risks transmission between different countries and regions. Under these conditions European financial market (EFM) with regional peculiarities of its development becomes more integrated into the global financial architecture.
   Current trends of IFM's and its European component's functioning are revealed. Structural changes on EFM are: structural developments in the banking sector - that accelerated by securatization, financial products and services range widening, financial institutions activity unification; consolidation within domestic financial markets as a result of mergers and acquisitions; internationalization of the financial markets through financial activity transnationalisation.
   Under European Union institutional transformation and territory expansion the main problems of EFM development are defined; they include traditional risks (credit, interest and currency risks) and new threats (economic and financial consequences of new members joining to the European Union in 2004, non-adequacy of regulatory system to current trends to EFM development, increase of EFM's shadow financial operations specialization). According to this investigation a set of IFM’s regulation means and tools has been suggested. It includes "new financial markets" integration into IFM architecture acceleration, risk-management and regulation systems improvement, monitoring of the crisis appearance on the national financial markets perfection.
   EFM as a main component and leading factor of IFM’s structural developments has been analyzed. Driving forces of this process are activisation of the financial integration within European Union, Economic and Monetary Union formation, successful introduction and strengthening of euro, high level of stability and reliability of the European financial institutions, integrated informational base.
   A set of means for the national financial market development is proposed under the idea of successful integration to EFM. According to the proposed procedures the priorities of following measures are: competitive internal environment creation for financial activity, international financial activities enforcement, financial cooperation transnationalisation and diversification. On the basis of analysis of the Ukrainian banking sector development, Central and Eastern countries’ financial integration experience main consequences of the international banking subsidiaries existence are examined. According to international experience the main advantages of foreign banking subsidiaries existence include capital costs moderation, quality and range of financial services (products) increase, long- and short-term crediting accessibility for individuals as well as for corporate sector, high level of politic and other non-financial factors independency and other. It is defined that problem of their existence should be approved with national economy competitiveness policy, concentration of Ukrainian banking capital with the aim to finance competitive manufacture and modernize national economy, capital diversification.
   Key words: international financial market, European financial market, national financial market, structural transformation, financial globalization, financial integration, regulation of the financial markets development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Європейський компонент структурної трансформації світового фінансового ринку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!