Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Антикризовий моніторинг підприємств дорожньої галузі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антикризовий моніторинг підприємств дорожньої галузі

Анотації 

Соколова Н.М. Антикризовий моніторинг підприємств дорожньої галузі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01. – економіка, організація та управління підприємствами. Національний транспортний університет, Київ, 2006.

   Дисертація присвячена розробці теоретичних та методичних засад щодо проведення антикризового моніторингу діяльності підприємств дорожньої галузі України.
   Розроблено концептуальний підхід, який закладає теоретико – методичні засади виявлення ознак кризи та оцінки її глибини.
   Розроблено методичні рекомендації, які дають змогу:
   - проводити антикризовий моніторинг на всіх стадіях розвитку підприємства для своєчасного виявлення ознак кризи;
   - оцінити наявність кризових явищ на підприємстві та проводити діагностику кризового стану;
   - оцінювати ступінь впливу тих чи інших управлінських рішень на якісну зміну фінансового благополуччя підприємства.
   Методичні рекомендації щодо проведення антикризового моніторингу апробовано на п’яти шляхово – будівельних управліннях. Результати апробації засвідчують можливість їх застосування для підприємств виробничої сфери.
   Ключові слова: криза, антикризове управління, моніторинг, шляхо – будівельне управління, ознаки кризи, показники – індикатори кризового стану, теорія апарату нечітких множин, зона абсолютної впевненості, комплексний фінансовий показник.

Соколова Наталия Михайловна. Антикризисный мониторинг предприятий дорожной отрасли. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01. - экономика, организация и управления предприятиями. Национальный транспортный университет, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена разработке теоретических и методических основ проведения антикризисного мониторинга деятельности предприятий дорожной отрасли Украины. В роботе предложен концептуальный поход к проведению антикризисного мониторинга предприятий который определяет теоретико – методические основы определения признаков кризиса и его глубины. Для практической реализации концептуального подхода разработаны методические рекомендации, предусматривающие поэтапное решение проблемы.
   На первом этапе осуществляется выбор показателей - индикаторов для определения признаков кризиса и диагностики кризисного состояния в соответствии со стадиями развития предприятия. Цель этапа - формирование группы показателей - индикаторов, по которым будет устанавливаться диагноз относительно наличия кризиса и его глубины. 
   На втором этапе по выбранным показателям определяется уровень финансового благополучия предприятия. Если оно удовлетворительно, то предприятие функционирует в предыдущем режиме. Если нет, то осуществляется переход к третьему этапу.
   Цель этапа - установление диагноза относительно финансового благополучия предприятия.
   На третьем этапе определяется стадия кризиса его глубина, и разрабатываются управленческие решения.
   Цель этапа - определения того, насколько далеко от банкротства находится предприятие и подготовка управленческих решений относительно финансового оздоровления.
   Разработаные методические рекомендации дают возможность:
   - проводить антикризисный мониторинг на всех стадиях развития предприятия для своевременного выявления признаков кризиса; 
   - выбирать показатели - индикаторы для осуществления антикризисного мониторинга;
   - оценить наличие кризисных явлений на предприятии ;
   - проводить диагностику кризисного состояния;
   - оценивать степень влияния тех или других управленческих решений на качественное изменение финансового благополучия предприятия.
   Методические рекомендации проведения антикризисного мониторинга деятельности предприятий были апробированы на пяти дорожно-строительных управлениях. Результаты апробации позволяют сделать вывод о возможности их применения для предприятий производственной сферы.
   Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, мониторинг, дорожно-строительное управление, признак кризиса, показатели – индикаторы кризисного состояния, теория аппарата нечетких множеств, зона абсолютной уверенности, комплексный финансовый показатель.

Sokolovа N.M. Antirecessionary monitoring of firms of the transport industry. –Manuscript.

The thesis for an Associate professor’s degree (Ph.D. thesis) in specialty 08.06.01 – economics, organization and firm management. The National transport university, Kyiv, 2006.

   The thesis is devoted to the working of theoretical and methodical foundations concerning the antirecessionary monitoring of the functioning of the transport industry firms.
   The conceptual approach, which lays the theoretical and methodical foundations of crisis indicators discovery and its depth estimation, is developed
   The methodical recommendations are developed. They let: 
   - realize antirecessionary monitoring on the all stages of the firm development to discover crisis indicators in proper time;
   - estimate the existence of the crisis events on the firm;
   - realize the diagnostics of the crisis situation;
   - estimate the degree of managerial decisions influence on the essential change of the financial state of the firm.
   The methodical recommendations concerning the antirecessionary monitoring realization on the firm are approbated on 5 road-constructing organizations. The results of approbation are the evidence of the fact that utilization of these recommendations is possible for the production firms.
   The key words: crisis, antirecessionary management, monitoring, road-constructing organization, crisis indicators, measures – indicators of the crisis, the theory of the apparatus of the difficult ensemble, zone of absolute certitude, complex financial measure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антикризовий моніторинг підприємств дорожньої галузі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net