Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку

Анотації 

Стороженко О.М. Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний аграрний університет. – Київ, 2008.

   Дисертацію присвячено розгляду теоретичних, законодавчих та методичних проблем притягнення керівних осіб підприємств – суб’єктів монопольного (домінуючого) становища на ринку до адміністративно-правової відповідальності за ст.166-1 КУпАП. У представленій роботі аналізується юридичний склад адміністративних проступків, відповідальність за які передбачена ст.166-1 КУпАП. Обгрунтовано позицію застосування в антимонопольному конкурентному законодавстві терміна “домінуюче становище на ринку” замість “монопольне становище на ринку”. На основі вивчення та узагальнення практики Антимонопольного комітету України, господарських судів та судів загальної юрисдикції, а також базуючись на результатах опитувань працівників органів Антимонопольного комітету України, у дисертації обґрунтовується необхідність внесення змін до чинного КУпАП, ГКУ, Закону України “Про захист економічної конкуренції” та ряду інших нормативних актів.
   Особлива увага приділена визначенню основних причин помилок суб’єктів адміністративно-правової кваліфікації при юридичній оцінці монопольних зловживань. Розроблено практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Антимонопольного комітету України, підвищення її ефективності. Запропоновано тематику практичних занять з професійної підготовки працівників Антимонопольного комітету України.
   Ключові слова: кваліфікація адміністративного проступку; суб’єкт господарювання; монополізм; домінуюче становище на ринку; зловживання монопольним (домінуючим) становищем; суб’єкт зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

Стороженко О.М. Административно-правовая квалификация злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный аграрный университет. – Киев, 2008.

   Диссертация посвящена рассмотрению теоретических, законодательных и методических проблем привлечения должностных лиц – субъектов монопольного (доминирующего) положения на рынке к административной ответственности. В теоретическом разделе диссертации всесторонне обосновывается необходимость проведения фундаментального исследования квалификации административного проступка. Обращается внимание отраслевых исследователей на недостаточную изученность данного явления в отечественной административно-правовой теории. Раскрывая содержание данного понятия, диссертант отмечает двуединый характер квалификации проступка. По мнению автора, юридическую квалификацию следует воспринимать в двух аспектах: как логический процесс познания юридической сущности конкретного противоправного деяния; как результат такой оценки, отображаемый в формуле квалификации. На основании критического анализа существующих дефиниций квалификации административного проступка предложено логически аргументированное определение этого понятия. Подчеркивается гносеологическая природа и правоприменительный характер официальной квалификации правонарушения.
   Уделяется внимание проблеме определения термина “злоупотребление монопольным положением”. Указывается на отсутствие системного подхода и надлежащего методологического обоснования данного определения, что привело к тому, что сегодня в различных актах отечественного законодательства закреплено четыре разных подхода к пониманию сути монополистических злоупотреблений и их разновидностей. Кроме того, в тождественном значении используются термины “монопольное положение” и “доминирующее положение”.
   Опираясь на результаты глубокого изучения и обобщения практики Антимонопольного комитета Украины, хозяйственных судов и судов общей юрисдикции, исходя из наличествующего эмпирического материала, автор выносит на рассмотрение комплекс изменений в действующие КУоАП, ХКУ, Закон Украины “О защите экономической конкуренции” и другие нормативные акты. Целью предложенных изменений является повышение уровня законодательного обеспечения надлежащей квалификации административных правонарушений в сфере монополистических злоупотреблений; преодоление существующих коллизий норм законодательства Украины о добросовестной конкуренции; приведение их содержания в соответствие с современными потребностями правоприменительной деятельности компетентных органов; усовершенствование законодательной техники изложения нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в данной сфере. В частности, предлагается изложить в новой редакции (привести в соответствие с корреспондирующей статьей Закона Украины “О защите экономической конкуренции”) статью 166-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающую административную ответственность лиц за злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке.
   Произведена систематизация основных причин ошибок уполномоченных субъектов квалификации при юридической оценке случаев злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке. Разработаны методические рекомендации для сотрудников Антимонопольного комитета Украины. Предлагается включить соответствующие темы в тематику практических занятий по профессиональной подготовке сотрудников Антимонопольного комитета Украины.
   Ключевые слова: квалификация административного проступка; субъект хозяйствования; монополизм; доминирующее положение на рынке; злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке; субъект злоупотребления монопольным (доминирующим) положением.

O. Storozhenko. Administrative – law qualification of monopoly (dominant) market situation abuse. – Manuskript.

The thesis for obtaiting a scientific degree of the Candidate of sciences (law) on the speciality 12.00.07 - Administrative law and process; Financial law; Information law. - National agricultural University. – Kyiv, 2008.

   The special field of thesis is theoretical, legislative and methodic problems to have subjects of dominant market situation to administrative responsibility by Ukraine Administrative Code of Law article 166-1. There’s analyzed law corpus of administrative misdemeanours which are referented to Ukraine Administrative Code of Law article 166-1. The point of use a term “dominant situation” instead of “monopoly situation” in Ukrainian Monopolistic Competition Law is proved. The theory has been built on experimental data (materials of Antimonopoly Committee of Ukraine, Court of Ukraine), and proposing to make changes in currant Ukraine Administrative Code of Law, Economical Code of Ukraine, Law “Economic competition defense” and other.
   Special emphasis is giving to determination of main causes of Antimonopoly Committee personnel mistakes while legal judgment of monopoly abuses. Practical recommendations aimed for improving administrative activity of Ukraine Antimonopoly Committee divisions are built. The methodology of the research be included into a programme to train Antimonopoly Committee specialists on the basis of a new conception.
   Key words: administrative qualification misdemeanour; subject of economy activity; monopolism; dominant market situation; dominant market situation abuse; dominant market situation abuse subject.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net