Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Забезпечення економічної стійкості вищого навчального закладу шляхом оптимізації управління ресурсами
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Забезпечення економічної стійкості вищого навчального закладу шляхом оптимізації управління ресурсами

Анотації 

Вінюков-Прощенко А.С. Забезпечення економічної стійкості вищого навчального закладу шляхом оптимізації управління ресурсами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами. – Національний авіаційний університет, Київ, 2006.

   У дисертації подано комплексне теоретико-прикладне вирішення науково-практичного завдання забезпечення економічної стійкості ВНЗ шляхом оптимізації управління ресурсами. Уточнено трактування поняття “економічна стійкість ВНЗ”. Досліджено сутність та складові економічної стійкості та визначено підходи щодо забезпечення економічної стійкості ВНЗ. Обґрунтовано важливість урахування внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на економічну стійкість ВНЗ. Проведено аналіз існуючих методичних підходів щодо оцінки та забезпечення економічної стійкості ВНЗ. Вдосконалено комплекс показників відповідно до проекцій збалансованої системи для управління конкурентоспроможністю ВНЗ, які дають можливість більш повно і точно враховувати вплив окремих факторів на економічну результативність функціонування ВНЗ. На основі використання системного підходу розроблено організаційно-економічний механізм забезпечення економічної стійкості ВНЗ. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації ресурсами на етапі набору студентів для управління економічною стійкістю ВНЗ на періоді оперативного управління, яка дозволяє оцінити фактичний стан його економічної стійкості та показала можливість впровадження заходів у випадку необхідності коригування управлінських рішень. Виявлені та економічно обґрунтовані підходи до формування механізму організації „експорту освіти” в країни, які розвиваються, що дає державному ВНЗ додаткові можливості забезпечення його економічної стійкості в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг, за рахунок розширення частки на міжнародному ринку освітніх послуг.
   Ключові слова: економічна стійкість ВНЗ, бізнес-процеси ВНЗ, показники, розподіл ресурсів, оптимізація, управління, ефективність.

Vinyukov-Proschenko A.S. - University Economical Sustainability provisioning by Optimal Resources Management. – Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific candidate of Economic Sciences degree on specialty 08.06.01 – Enterprise Economics, Organization and Management. – National Aviation University, Kyiv, 2006.

   The integrated theory-applied solution of the problem of the university economical sustainability management system is presented in the thesis. The conception-categorical staff of the stable development theory is deepened: the notion of university economical stability and its management is elaborated. The essence of the stable economic development conception is investigated, and approaches to the university economical stability management are determined. The importance of consideration of internal and external factors, influencing the enterprise economical stability, is substantiated. The analysis of existing methodological approaches to the enterprise economical stability is made, and its generalizing index characterizing the production efficiency is introduced. On the basis of system approach, the university subsystems determining its economical stability are noted out. The developed university economical stability management mathematical model allows estimating its real economical stability level and shows the opportunities of necessary management regulations when the decisions are to be corrected.
   Key words: economical sustainability, business-processes, estimation, resources planning, indicators, management, efficiency.

Винюков-Прощенко А.С. Обеспечение экономической устойчивости высшего учебного заведения путем оптимизации управления ресурсами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 – экономика, организация и управление предприятиями. – Национальный авиационный университет, Киев, 2006.

   В диссертационной работе осуществлено теоретическое обобщение и практическое решение актуальной задачи по разработке теоретических основ и прикладных методов обеспечения экономической устойчивости вуза.
   Показано, что обеспечение экономической устойчивости является одной из наиболее значимых задач для любого вуза. По результатам исследования различных точек зрения сделан вывод о том, что в экономической науке ещё не сформировалось единое понятие экономической устойчивости вуза, что обусловливает многочисленность взглядов на её сущность. Приведена авторская трактовка понятия “экономическая устойчивость вуза”, как сбалансированного состояния управления всеми ресурсами вуза, которое обеспечивает финансовую устойчивость и нормальные условия для расширенного воспроизводства экономического потенциала и формирования конкурентных преимуществ с учетом важнейших факторов.
   Обеспечение экономической устойчивости вуза предлагается определять как постоянную, систематическую последовательность действий системы управления, которая определяется его влиянием на бизнес-процессы, результатом чего является достижение и удержание вуза в заданном состоянии эффективного, с точки зрения основных критериев, функционирования.
   Исследование существующих методических подходов к обеспечению экономической устойчивости вуза позволило сделать вывод о том, что качество функционирования любой системы оценивается с помощью одного или системы показателей. Они должны характеризовать степень соответствия фактического удовлетворения интересов владельца плановому (нормативному) уровню. Выбор чистого суммарного дохода в качестве критерия эффективности управления ресурсами вуза объясняется тем, что он довольно объективно и точно характеризует эффективность процесса предоставления образовательных услуг, а также чутко реагирует на изменения всех внешних и внутренних факторов. В свою очередь, чем лучше вуз управляет внутренними бизнес-процессами (эффективнее используются все ресурсы) и более оперативно реагирует на изменения внешних факторов, тем выше его доходность.
   Системный подход позволил рассмотреть вуз как совокупность функционально взаимозависимых элементов, которые взаимодействуют в процессе выполнения определённого круга задач. Показано, что экономическая устойчивость вуза находится под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, которые как негативно, так и позитивно влияют на состояние вуза.
   С учётом изложенных методических подходов разработана экономико-математическая модель управления ресурсами вуза на этапе набора студентов, которая предусматривает: определение оптимальной с точки зрения критерия максимизации чистого суммарного дохода с учетом ограничений по ресурсам. Экспорт образования в развивающиеся страны выбран приемлемым вариантом действий по обеспечению экономической устойчивости государственного вуза.
   Проведена апробация подхода к обеспечению экономической устойчивостью вуза на примере Национального авиационного университета. Полученные результаты позволяют признать достаточную достоверность и качество предложенного подхода. Рекомендуются практические действия по реализации принятого решения и их корректировка в случае необходимости и оценка эффективности принятых решений.
   Ключевые слова: экономическая устойчивость вуза, бизнес-процессы вуза, распределение ресурсов, оптимизация, показатели, управление, эффективность.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Забезпечення економічної стійкості вищого навчального закладу шляхом оптимізації управління ресурсами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!