Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Місце та роль зовнішньої взаємодії у слідчій діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Місце та роль зовнішньої взаємодії у слідчій діяльності

Анотації 

Старченко О.В. Місце та роль зовнішньої взаємодії у слідчій діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2007.

   Дисертацію присвячено дослідженню інституту зовнішньої взаємодії слідчого ОВС в процесі розслідуванні злочинів. Робота містить низку теоретичних положень та практичних рекомендацій, сформульованих у результаті комплексного аналізу судово-слідчої практики останніх років, наявних наукових досліджень та досвіду інших країн у боротьбі зі злочинністю. Автор досліджує криміналістичний та кримінально-процесуальний зміст зовнішньої взаємодії у слідчій діяльності.
   У роботі розглянуті теоретичні аспекти категорії взаємодії, викладено історичний розвиток інституту взаємодії слідчого. Аналізуються нормативно-правове регулювання та організаційне забезпечення відносин, що виникають і реалізуються під час здійснення слідчим ОВС зовнішньої взаємодії. Визначено поняття, принципи, форми зовнішньої взаємодії слідчого ОВС. Висвітлюються проблемні питання у міжнародній взаємодії слідчого, взаємодії слідчого ОВС з правоохоронними органами та деякими державними структурами.
   Ключові слова: взаємодія слідчого, відомчі нормативні акти, державні органи, зовнішня взаємодія, кримінальний процес, міжвідомча взаємодія, міжнародне співробітництво, правоохоронні структури, слідчі доручення.

Старченко А.В. Место и роль внешнего взаимодействия в следственной деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Харьковский национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию особенностей внешнего взаимодействия следователя ОВД при расследовании преступлений. Работа содержит ряд теоретических положений и практических рекомендаций, сформулированных в результате комплексного анализа судебно-следственной практики последних лет, имеющихся научных исследований и опыта других стран в борьбе с преступностью. Автор на основе анализа научной литературы по вопросам внешнего взаимодействия в области борьбы с преступностью, практики деятельности правоохранительных и других государственных органов, национального законодательства Украины и других стран исследует криминалистическое и уголовно-процессуальное содержание внешнего взаимодействия в следственной деятельности.
   В диссертации осуществлен анализ нормативно-правового регулирования и организационного обеспечения отношений, возникающих и реализующихся во время осуществления следователем ОВД внешнего взаимодействия. В работе рассмотрены теоретические аспекты категории взаимодействия, изучено историческое развитие института взаимодействия следователя в Украине.
   Автор рассматривает нормативно-правовое регулирование внешнего взаимодействия следователя, включающее в себя соответствующие нормы международных соглашений, Конституции и законов Украины; подзаконных нормативных актов высших и центральных органов власти, а также ведомственные нормативные акты, при этом особую роль имеют межведомственные приказы, положения и инструкции. В работе также анализируется организационное обеспечение взаимодействия следователя, которое содержит в себе такие управленческие компоненты, как направленность взаимодействия, его мотивацию, формы, методы, средства, принципы внешнего взаимодействия.
   Диссертант разграничивает внутреннее и внешнее взаимодействие следователя ОВД, руководствуясь в первую очередь представлениями о централизованности управленческой системы МВД и целостности взаимосвязей между субъектами уголовно-процессуальных отношений. В диссертации указывается, что регулирование и организационное обеспечение внешнего взаимодействия связано с объективными теоретико-правовыми и управленческими проблемами. При этом констатируется, что внешнее взаимодействие следователя ОВД во время раскрытия и расследования преступлений можно разделить на международное взаимодействие, взаимодействие с правоохранительными органами и другими государственными структурами.
   Ключевые слова: взаимодействие следователя, ведомственные нормативные акты, внешнее взаимодействие, государственные органы, межведомственное взаимодействие, международное сотрудничество, правоохранительные структуры, следственные поручения, уголовный процесс.

Starchenko O.V. Place and role of the external interaction of the investigator durung the investigating activities. – Manuscript.

The dissertation is for the law Sciences Candidate's Degree, the specialty 12.00.09, Criminal Process and Criminalistics. Kharkiv National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2007.

   The dissertation is devoted to analysis of the institute of the external interaction of the SIA investigator during the criminal investigational process. The work contains some teoretical ideas and practical recommendations, formulated on account of the complex analysis the court and investigational practice of last years, current scientifical researches and foreign experience of crime reducing. Author researches the criminalistical and criminal processual maintenance of the external interaction in the investigator's activities.
   There are theoretical aspects of the interaction cathegory and historical development of the investigator's interaction looked at the work. The normative legal regulation and organizational providing of relations, appearing and developing during the external interaction of the SIA investigator are analyzed. The notion, principles and forms of the external interaction of the SIA investigator are defined in the work. The problemative questions of the international interaction of the investigator and of the interaction of the SIA investigator with the organs of legal defense and other state structures are looked at.
   The keywords: criminal process, departmental normative acts, external interaction, interdepartmental interaction, international interaction, investigator's comission, investigator's interaction, state organs, structures of legal defense.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Місце та роль зовнішньої взаємодії у слідчій діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net