Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку

Анотації 

Шаповалова О.В. Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2007.

   Дисертація присвячена розробці методологічного забезпечення та шляхів адаптації господарського законодавства до вимог сталого розвитку. У роботі визначено критерії відбору вимог, до яких має відбуватися адаптація. Систематизовано основні характеристики гармонізації законоположень про господарське використання природних ресурсів у світлі вимог сталого розвитку за Концепцією, модифікованою для умов України в 1999 р. Виявлено потребу розширення предмета ГК України. Установлено неприйнятність поширення режиму використання майнових цінностей інвестора на режим господарського використання природних ресурсів. Обґрунтовано необхідність встановлення організаційно-майнових вимог до інвестора, концесіонера, орендаря для забезпечення відтворення національного господарства й ефективного використання майнових прав держави. Обґрунтовано концепцію функціонально-цільової підсистеми сприяння сталому розвитку, запропоновану до впровадження у структуру господарського законодавства. Обгрунтовано пропозиції щодо зміни його положень з питань розширення правових форм реалізації інвестицій у господарську діяльність, конкретизації вимог забезпечення соціальної спрямованості економіки, координації прогнозних і програмних заходів економічного і соціального розвитку, розширення комплексу господарсько-правових засобів забезпечення сталого розвитку населених пунктів, вдосконалення порядку екологізації правових засад господарювання.
   Ключові слова: господарське законодавство; сприяння сталому розвитку; господарсько-правові засоби; господарська діяльність; адаптація; правовий режим; використання природних ресурсів; гармонізація; екологізація; функціонально-цільова підсистема.

Шаповалова О.В. Адаптация хозяйственного законодательства к требованиям устойчивого развития. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2007.

   Диссертация посвящена методологическому обоснованию нового подхода к обеспечению модернизации хозяйственного законодательства в части создания его средствами правовых условий для реализации требований устойчивого развития.
   Исследованы факторы реализации права на использование природных ресурсов при формировании имущественной основы хозяйствования. Установлено, что оно блокируется отсутствием системы правовой организации порядка доступа к ним и бесхозяйственностью, наносящими ущерб национальным экономическим интересам. В целом расширена область научного познания общего состояния адаптивных возможностей хозяйственного законодательства и путей их расширения на основе континуальной методологии. В частности, определено функциональное предназначение его задач в предупреждении неустойчивости экономического развития. Проведено разграничение смежных институтов разных отраслей и обобщены доктринальные подходы к установлению особенностей правового режима хозяйственного использования природных ресурсов. Проанализированы тенденции официального применения терминов "хозяйственное использование природных ресурсов", "хозяйственный оборот", "введение в хозяйственный оборот". Обоснованы предложения по выделению в правовом режиме хозяйственного использования природных ресурсов элемента “цель” в привязке к режиму позитивного обязывания.
   Разработаны направления (целевые ориентиры) адаптации хозяйственного законодательства к требованиям устойчивого развития и пути его совершенствования в части уточнения организационно-хозяйственных обязательств по использованию природных ресурсов (договорных и внедоговорных), организации программ экономического развития, реализации хозяйственной компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в правовых режимах сырьевой и рекреационно-территориальной концессии, внедрения опыта Германии, Нидерландов и Швейцарии в вопросах правового обеспечения экономического роста.
   В ракурсе обеспечения гармонизации правового пространства и регулятивной среды обосновывается взаимозависимость стабильности в сфере экономики (как способности удовлетворения на необходимом уровне личных и общественных потребностей, отсутствия резких колебаний в хозяйственных процессах, возможности прогнозирования их развития) с состоянием правовой организации хозяйственного порядка на примере хозяйственного использования недр.
   Обосновано, что взаимодействие таких факторов экономического развития, как правовая организация порядка использования ресурсов природы и природных условий, с одной стороны, и средств хозяйственной самоорганизации, с другой, диалектически взаимообусловлено. Правовые средства всегда были первоосновой не только функционирования хозяйственных систем, но и цивилизованного формирования имущественной основы самоорганизации субъектов хозяйствования. Поэтому, в зависимости от юридических предписаний по их применению, средства хозяйственной организации природоресурсного фактора по-разному будут влиять на ход экономического развития, ускоряя или тормозя данный процесс.
   Установленная нетождественность правовой природы режимов хозяйственного доступа к природным ресурсам (в отличие от режима специального природопользования, который базируются на природоресурсном и экологическом законодательстве) и режима вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов (он является частью режима хозяйственного оборота), по существу стали определяющими для установления уровней гармонизации законодательства об использовании природных ресурсов. Обосновано, что основными блоками, образованными для достижения целей гармонизации законодательства о хозяйственном использовании природных ресурсов, есть содержательный и организационный блоки правовых средств. Целью их гармонизации является приспособление целей, указанных для каждого из блоков, на нескольких уровнях данного процесса.
   Усовершенствован метод разработки целевых комплексов норм, ориентированных на правовые догмы хозяйственного порядка. На основе имеющихся разработок в теории хозяйственного законодательства впервые обоснована концепция функционально-целевой подсистемы содействия устойчивому развитию в структуре хозяйственного законодательства.
   Систематизированы функции хозяйственного законодательства в зависимости от характеристики их адаптивных свойств по отношению к задачам предупреждения неустойчивости экономического развития. Уточнено содержание правового механизма концессии в реализации права хозяйственного природопользования. Его элементы: государственный контроль, стимулирование, финансирование, инвестирование, кредитование, налогообложение, управление хозяйственной деятельностью по разработке шельфа, договор. Обоснованы предложения по совершенствованию правового регулирования каждого из договорных этапов.
   Для достижения комплексности в решении вопросов адаптации упорядочены основные характеристики сходства, сравнения и необходимого усвоения нормами хозяйственного права требований устойчивого развития (Концепция Украины, 1999 г.). Утверждается, что в процессе адаптации хозяйственного законодательства обогащается предмет ХК Украины и обновляется содержание хозяйственно-правовых средств, что отвечает современным требованиям правореализации.
   Ключевые слова: хозяйственное законодательство; содействие устойчивому развитию; хозяйственно-правовые средства; хозяйственная деятельность; адаптация; правовой режим; использование природных ресурсов; гармонизация; экологизация; функционально-целевая подсистема.

Shapovalova O.V. Adoptatiton of economic legislation to the stable development, demands. – Manuscript.

Thesis for the doctor of legal sciences in specialty 12.00.04 – Economic Law; Economic-formal Law. – Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Donetsk, 2007.

   This thesis deals with the methodological grounding of a new approach to provide modernization in economic legislation, particnlarly to provide it with new mechanisms of law conditions for the realization of stable development demands. The factors of law realization influencing the nature resources under the formation of the base of national economy have been investigated. I has been estimated that it is blocked with several reasons. The criteria of demands have been chosen to which the adaptation is necessary. The main characteristics of harmonization of laws concerning the economic usage of natural resources according to the stable development are systematized and are adjusted to the conditions and understanding in Ukraine, in 1999. The realization of liabilities concerning the natural resources on the base contacts of natural resources strategy is used. The differentiation of law regime natural resources in economic usage is given. Moreover, the above given subject is investigated by the adopted laws in the organization of legal forms using in the investments in economic activity. The conditions providing stable economic and social development are examined. The forecasts and programmes of economic-social development are coordinated. The complex of economic-law mechanisms for the stable development of small law, villages is widened. The ecologization of law mechanisms is thoroughly studies.
   Key words: economic legislation, the influence of stable development, economic – law methods, economic activity, adaptation, the law regime, the usage of natural resources, harmonization, ecologization, functional-aimed subsistem.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net