Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Активні лексико-семантичні процеси в мові художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століть
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активні лексико-семантичні процеси в мові художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століть

 Анотації

Бондар М.В. Активні лексико-семантичні процеси в мові художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   У дисертації здійснено комплексний аналіз найтиповіших змін у лексико-семантичній системі української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ ст., що знайшли відображення у мові сучасних прозових текстів. Встановлено специфіку активних лексико-семантичних процесів, зокрема запозичень, жаргонізації, лексичної реактивації, детермінологізації, а також процесів формування нових значень, нових семантичних конотацій та часових мовних ідентифікаторів аналізованого періоду, висвітлено основні екстра- та інтралінгвальні чинники, що сприяли інтенсифікації якісних і кількісних змін у словниковому складі української мови, виявлено особливості взаємодії лексико-семантичних процесів у вербальній структурі прозового тексту, визначено місце досліджуваних мовних одиниць у словниковому складі сучасної української літературної мови та їх функціонально-стилістичні особливості. Запропоновано авторську дефініцію поняття “лексико-семантичні процеси” та здійснено класифікацію активних лексико-семантичних процесів.
   Ключові слова: інновація, запозичення, жаргонізація, лексична реактивація, детермінологізація, лексико-семантичні процеси, словниковий склад мови, лексико-семантична система, семантичні конотації, часові мовні ідентифікатори.

Бондарь М.В. Активные лексико-семантические процессы в языке художественной прозы конца ХХ – начала ХХI веков. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   В диссертации осуществлён комплексный, целостный анализ наиболее характерных изменений в лексико-семантической системе современного украинского языка конца ХХ – начала ХХI вв. на материале художественной прозы этого периода.
   В работе определено содержание ключевых понятий диссертационного исследования, предложено собственную дефиницию понятия “лексико-семантические процессы”, установлено парадигматическое соотношение между терминами “неологизм” / “инновация”, “лексико-семантические инновации” / “лексические инновации”, “семантические инновации”, произведен общий обзор основных этапов развития данной научной проблемы, предложена классификация активных лексико-семантических процессов, освещены факторы развития лексико-семантической системы, описаны основные пути пополнения и обновления лексики украинского литературного языка.
   Исследованы процессы формирования новых значений, новых семантических коннотаций и временных речевых идентификаторов, а также процесс детерминологизации. Определены основные способы изменений семантической структуры лексических единиц, выявлены основные направления и факторы развития процесса детерминологизации, выделены классы временных речевых идентификаторов и группы слов, представляющие новые семантические коннотации.
   Отмечены активные лексико-семантические процессы, активизирующие употребление новых лексических единиц: заимствований, жаргонизмов, реактивированной лексики. Выявлены экстралингвистические и интралингвистические факторы исследуемых процессов, определены тематическая принадлежность заимствований, социолектная база жаргонизмов, классы реактивированных лексических единиц. Исследование лексико-семантических процессов осуществляется в нескольких направлениях: изменение семантики, стилистического статуса, реализация словообразовательных возможностей, уровень лексикографической обработки нового лингвистического материала, частотность его использования, особенности функционирования.
   Осуществлён анализ явлений “языковой рефлексии”, рассмотрены типичные модели рефлексивов в вербальной структуре современного художественного текста (оценка, толкование, указание на сферу употребления и др.), их функциональные особенности, определены тенденции развития языка украинской прозы (интеллектуализация, европеизация и др.), а также отмечены основные функции лексических единиц (номинативная и экспрессивная), пополнивших словарный состав языка художественной прозы в результате действия активных лексико-семантических процессов.
   Выводы диссертационного исследования подтверждают системный характер действия активных лексико-семантических процессов в языке современной украинской художественной прозы (изменения на одном участке лексико-семантической системы предопределяют изменения на других), а также влияние разговорного, научного, публицистического стилей на художественный.
   Ключевые слова: инновация, заимствование, жаргонизация, лексическая реактивация, детерминологизация, лексико-семантические процессы, словарный состав языка, лексико-семантическая система, семантические коннотации, временные языковые идентификаторы.

Bondar M.V. Active Lexico-Semantic Processes in Modern Belles-Lettres Language (the end of the XX-th century – the beginning of the XXI-st century). – Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.01 – Ukrainian Language. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2004.

   The thesis is devoted to the complex analysis of the most typical changes in the lexico-semantic system of the Ukrainian literary language at the boundary between the XX-th and the XXI-st centuries as reflected in the modern prose texts. The specific features of the active lexico-semantic processes are established, in particular in the sphere of borrowing, slangization, lexical reactivation, determinologization, semantic derivation, as well as the appearance of the new semantic connotations and the formation of the time language markers of the analysed period. The main extra- and intralinguistic factors promoting the intensification of the qualitative and quantitative changes in the Ukrainian word stock are elucidated. The peculiarities of the interrelation of the lexico-semantic processes in the verbal structure of the prose text are discovered. The place of the investigated language units in the word stock of the modern Ukrainian literary language as well as their functional stylistic peculiarities are determined. The author’s own definition of the notion “lexico-semantic processes” is proposed. The classification of the active lexico-semantic processes is worked out.
   Key words: innovation, borrowing, slangization, lexical reactivation, determinologization, lexico-semantic processes, word stock, lexico-semantic system, semantic connotation, time language markers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активні лексико-семантичні процеси в мові художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століть

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net