Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Англійські прикметники волевиявлення (парадигматичний та синтагматичний аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Англійські прикметники волевиявлення (парадигматичний та синтагматичний аспекти)

 Анотації

Бабенко М.Ю. Англійські прикметники волевиявлення (парадигматичний та синтагматичний аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. –Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено вивченню лексико-семантичної групи англійських прикметників волевиявлення в руслі антропоцентричного підходу до розробки мовної картини світу, систематизації цієї групи лексики, виявлення принципів і особливостей її організації та функціонування. Англійські прикметники волевиявлення розглядаються комплексно з метою встановлення взаємозв’язку всіх сторін їхньої семантики. Виявлено статус і функціонування лексико-семантичної групи англійських прикметників волевиявлення з погляду семантики їх парадигматичних відношень і синтагматичних зв’язків, розглянуто взаємодію лінгвальних і екстралінгвальних факторів у формуванні лексичного значення одиниць групи, що досліджується. Розглядаються групи прикметників, які утворені в процесі деривації одиниць з міжслівною та внутрішньослівною мотиваціями, описано макрокомпонентну структуру лексико-семантичного поля англійських прикметників волевиявлення. Проаналізовано умови реалізації прикметниками волевиявлення свого лексичного значення в структурі словосполучення, досліджено особливості англійських прикметників, які виступають у функції атрибута і предиката. Вивчено семантичні особливості образних значень і виявлено ступені образності англійських прикметників волевиявлення.
   Ключові слова: лексична одиниця, компонентний склад, макрокомпонент, сема, дериваційні зв'язки, мотивація, синонім, внутрішня форма, парадигматичні відношення, синтагматичні кореляції.

Бабенко М.Ю. Английские прилагательные волеизъявления (парадигматический и синтагматический аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена изучению лексико-семантической группы английских прилагательных волеизъявления в русле антропоцентрического подхода к разработке языковой картины мира, систематизации данной группы лексики, выявлению принципов и особенностей ее организации и функционирования. Английские прилагательные волеизъявления рассматриваются комплексно с целью установления взаимосвязи всех сторон их семантики. Определены статус и функционирование лексико-семантической группы английских прилагательных волеизъявления с точки зрения семантики их парадигматических отношений и синтагматических связей, рассмотрено взаимодействие лингвальных и экстралингвальных факторов в формировании лексического значения единиц исследуемой группы.
   Установлено, что ЛСГ “английские прилагательные волеизъявления” является фрагментом языковой картины мира, и построена по принципу поля, состоящего, в свою очередь, из 11 микрополей, выделенных на основе общности родовой денотативно-сигнификативной семы. Каждое микрополе представляет собой синонимический и/или синонимико-антонимический ряд, синонимы внутри микрополей отличаются по своему макрокомпонентному составу. В составе значения каждого ЛСВ выделяются денотативно-сигнификативный, коннотативный, грамматический и социолингвистический макрокомпоненты.
   Исследованы деривационные особенности английских прилагательных волеизъявления и степень прозрачности внутренней формы. В зависимости от того, можно ли истолковать внутреннюю форму слова и определить деривационные связи, выделено два типа мотивации: словообразовательную (межсловную) и несловообразовательную (внутрисловную). Установлено, что 19 непроизводных английских прилагательных волеизъявления мотивированы внутрисловно, из них 12 имеют прямое значение и 7 непроизводных имеют значения, которые являются результатом метафорического переноса. При изучении деривационных особенностей прилагательных, мотивированных межсловно, выявлено, что среди прилагательных исследуемой группы есть дериваты разного типа: отсубстантивные (35 слов), отглагольные (40 слов), отадъективные (22 слова), сложные двухосновные (8 слов), сложнопроизводные (26 слов).
   Проанализированы условия реализации лексического значения прилагательными волеизъявления в структуре словосочетаний, исследованы особенности английских прилагательных, выступающих в роли атрибута и предиката. Выделены три лексико-семантические группы существительных, с которыми могут сочетаться исследуемые прилагательные в структурной модели “атрибут – объект”. При изучении особенностей английских прилагательных волеизъявления, выступающих в синтаксической функции предиката, установлено, что связующим звеном между “носителем признака” (существительным или местоимением, обозначающим человека) и прилагательным в функции предиката, может выступать глагол to be, а также различные глаголы-связки.
   Изучены семантические особенности образных значений и выявлены степени образности английских прилагательных волеизъявления. Выделены четыре группы прилагательных, обладающих разными степенями образности, и имеющих: 1) коннотативно-образные значения с семами, которые дают информацию о наглядно-чувственных и ассоциативных образах (их компонентный состав представлен соматизмами, флоризмами, колоративами); 2) производные значения с деривационной образностью (результат межсловной и внутрисловной мотивации); 3) номинативные значения с деривационной образностью; 4) непроизводные значения (выполняют номинативную функцию).
   Ключевые слова: лексическая единица, компонентный состав, макрокомпонент, сема, деривационные связи, мотивация, синоним, внутренняя форма, парадигматические отношения, синтагматические корреляции.

Babenko M.Y. English Adjectives of Volition (Paradigmatic and Syntagmatic Aspects). – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Philology, speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kharkiv Vasyl Karazin National University. – Kharkiv, 2004.

   The study of lexico-semantic group of English adjectives of volition through the concept of anthropological approach to the development of the language picture of the world has been undertaken. Major principles of its structure and functioning have been suggested. English adjectives of volition are studied in complex with the aim of distinguishing semantics of their paradigmatic relations and syntagmatic correlations. The status and functioning of this lexico-semantic group, correlation between linguistic and extralinguistic factors in formation of lexical meaning of the group have been established. Groups of adjectives formed as a result of derivational processes which took place within lexical units with inter-word and intra-word motivation have been considered. Synonymic relations within the given macrocomponent structure of the adjectives of volition lexico-semantic field have been described. Conditions under which the lexical meaning of the English adjectives of volition can be realized in the structure of word combinations have been analyzed. Semantic peculiarities of image-bearing meanings of adjectives and the degrees of image-bearing features have been studied.
  Key words: lеxical unit, component structure, macrocomponent, seme, derivational links, motivation, synonym, internal form, paradigmatic relations, syntagmatic correlations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Англійські прикметники волевиявлення (парадигматичний та синтагматичний аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net