Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах

Анотації 

Замора О.І. Використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Національний аграрний університет, Київ, 2006.

   В дисертації розглянуто еволюцію поглядів на поняття „трудові ресурси” та основні фази відтворення трудових ресурсів – формування, розподіл, обмін та використання; обґрунтовані методичні підходи використання трудових ресурсів. На підставі теоретичних досліджень проаналізовано умови та особливості формування трудових ресурсів у сільському господарстві регіону, досліджені основні тенденції сільського ринку праці та дана загальна оцінка продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах.
   Розроблено, на основі матричного методу, економетрична модель впливу нерівномірності використання фонду робочого часу та рівня землезабезпеченості на зайнятість сільського населення.
   Обґрунтовано методологічні підходи прогнозування залучення у виробництво незайнятого сільського населення в Тернопільській області. Запропоновані концептуальні підходи при формуванні сучасної стратегії розвитку самозайнятості селян. Сформовані основні напрями підвищення використання трудових ресурсів у світлі завдань реалізації заходів аграрної реформи. Результати дисертаційної роботи впроваджені у практику.
   Ключові слова: трудові ресурси, робоча сила, ринок праці, зайнятість, безробіття, регулювання, використання, самозайнятість, попит на робочу силу.

Замора О.И. Использование трудовых ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.02 – экономика сельского хозяйства и АПК. – Национальный аграрный университет, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию состояния трудовых ресурсов и эффективности их использования в сельскохозяйственных предприятиях Тернопольской области.
   Цель диссертационной работы состоит в углублении теоретических и методологических положений, анализе и разработке рекомендаций относительно усовершенствования эффективности использование в условиях рыночной трансформации экономики Украины.
   В диссертации рассмотрено социально-экономическая суть категории "трудовые ресурсы", изучены процессы формирования, распределения, обмена и обеспечение эффективного использования как в целому по области, так и в отдельности на предприятиях. Раскрыты методические подходы определения эффективности использование трудовых ресурсов. На материалах Тернопольской области проанализированы использования трудовых ресурсов села в условиях реформирования аграрных отношений. Рассмотрены основные тенденции формирования и экономической эффективности использование трудовых ресурсов в реформированных сельскохозяйственных предприятиях. Проведен факторный анализ влияния неравномерности использование фонда рабочего времени и коэффициента земельной обеспеченности на незанятое сельское население, на основе матричного метода и построения эконометрической модели, обоснованы основные концепции развития самостоятельной занятости население и разработаны основные направления повышения использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве области.
   Трудовые ресурсы рассмотрены как социально-экономическая категория, которая отображает количественную и качественною характеристики и структуру, то есть распределение их на трудоспособное и нетрудоспособное население, а также как часть продуктивных сил. Тем не менее, трудовые ресурсы являются носителями (субъектами) отношений, которые складываются в процессе их формирования, распределения, обмена и использования. Одновременно, они являются также и субъектами управления, которое выражается в государственном регулировании распределения и перераспределения трудовых ресурсов, подготовки кадров, обеспечение занятости и т.п. А это предопределяет необходимость рассматривать трудовые ресурсы и как учетно-статистический показатель и как экономическую категорию, в зависимости от того, с какой целью эта категория используется.
   Воспроизведения трудовых ресурсов следует рассматривать как четырифазный процесс, который включает: формирование трудовых ресурсов в определенном количественном и качественном выражении; распределение за основными сферами и областями общественного производства; обмен, который связан с повышением роли рынка работы в использовании трудовых ресурсов; использование трудовых ресурсов соответственно потребностям производства. Использование трудовых ресурсов тесно связанное с его формированием и распределением. Чем рациональней распределены трудовые ресурсы в разрезе отдельных территорий и областей, тем лучше будет результат, достигнутый от использования одной и той же величины сформированных трудовых ресурсов. Поэтому использования трудовых ресурсов есть показателем эффективности фаз его формирования, распределения и обмена. Одновременно использование трудовых ресурсов осуществляет довольно активное обратное влияние на процессы формирования, распределения и обмена, диктует им свои требования, создает новые стимулы для их усовершенствования.
   Использование трудовых ресурсов мы анализируем в двух плоскостях, это, во-первых, распределение их по видам занятости, то есть как трудоспособных и нетрудоспособных, занятых в разных областях домохозяйствах и безработных (по методологии МОП) и, во-вторых, эффективность использования их в сельском хозяйстве и других областях экономики.
   Наибольшее количество занятых в сельскохозяйственном производстве Тернопольской области работает в собственных подсобных хозяйствах - 124,6 тыс. чел, 20,5 тыс. чел - в сельскохозяйственных предприятиях, 3,065 тыс. чел - в крестьянско-фермерских хозяйствах.
   Рынок труда в Тернопольском регионе характеризуется высшей экономической активностью сельского населения, чем городского. В сельской местности области в 2005 г. численность экономически активного населения увеличилась на 97,6 тыс. чел сравнительно с 2003 г. и составляла 285,2 тыс. чел, или 61% все население. Анализ уровня и темпов роста производительности труда в динамике мы проводили за натуральными и стоимостными показателями. В сельскохозяйственных предприятиях области в 2000г. стоимость валовой продукции, выработанной одним работником, составляла - 1667 грн, а в 2005 - 1732 грн. Если сравнивать с 1991г., то производительность труда ежегодно уменьшался с среднегодовым темпом близко 9 процентов. Сезонность сельскохозяйственного производства предопределяет колебание потребности использование рабочей силы за периодами года и есть одной из основных причин неполного использования трудовых ресурсов.
   Разработано на основе матричного метода эконометрическую модель влияния неравномерности использования фонда рабочего времени и уровня землеобеспечен-ности на занятое сельское население.
   Развиты основные тенденции при формировании современной стратегии развития самозанятости сельского населения, которые предусматривают: ускорение рынковой трансформации аграрного сектора; социально-демографическое оздоровление сельского населения; усовершенствование нормативно-правовой базы Украины; внедрение механизмов партнерской поддержки развития социальной сферы; развития частных сельских хозяйств; организация маркетинга; обеспечение профессиональной подготовки и переквалификации сельского населения; развитие частной инициативы и предпринимательства; реализация сельскими территориаль-ными общинами полномочий решения проблем социально-экономического развития населенных пунктов.
   Сформированы основные направления повышения использования трудовых ресурсов в свете заданий реализации мероприятий аграрной реформы: развитие села, развитие земельных отношений и форм хозяйствования, развитие аграрного рынка, финансовое, инвестиционное обеспечение, развитие аграрной науки и образования.
   Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая сила, рынок труда, занятость, безработица, регулирование, использование, самозанятость, спрос на рабочую силу.

Zamora O.I. Using of labour resources in agricultural enterprises. – Manuscript.

Dissertation on getting of scientific degree of candidate of economic sciences on speciality 08.07.02 – economics in Agriculture and Agrarian industrial Complex. – National Agrarian University, Kiev, 2006.

   Evolution of opinion about concept “labour resources” and the main stages of manpower renewal are shown in this dissertation. Methodical approaches of manpower using are proved here. Conditions and features of manpower forming on the regional agriculture are analyzed on the base of theoretical research. The main tendency of rural marked of labor is investigated here and common evaluation of labor efficiency in agricultural enterprises is given in this dissertation.
   Econometric model of irregularity of using labor time fund influence and level of land providing on rural population employment are worked up on the base of matrix method.
   The methodological ways of forecasting of population’s unemployment in Ternopil region is discussed. The conceptional approaches of forming modern strategy of development selfemployment of peasants is suggested. The main trends of encreasing of labour resources use is based.
   The results of dissertation is introducted into practice.
   Key words: labour resources, labour power, labour market, employment, unemployment, controlling, using, selfemployment, labour power demand.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net